Valberedningens förslag inför årsstämma 2008

Inför årsstämma i Cloetta Fazer AB den 16 juni 2008 har valberedningen beslutat föreslå årsstämman:

Styrelse och arvoden

att
antalet styrelseledamöter skall uppgå till sex utan styrelsesuppleanter

att
arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 375 000 kr, till vice ordförande med
285 000 kr samt med 200 000 kr till respektive övrig ledamot. För arbete i Revisionsutskottet respektive Ersättningsutskottet föreslås en ersättning av 40 000 kr till var och en av ledamöterna

att
omval sker av styrelseledamöterna
Anders Dreijer
Olof Svenfelt
Berndt Brunow
Karsten Slotte
Meg Tivéus
Christer Zetterberg

att
Anders Dreijer föreslås bli vald till styrelsens ordförande


Cloetta Fazer AB (publ)


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta Fazer skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2008 kl 10.00.

Dokument & länkar