FC Sun Intressenter AB har förvärvat 56,8 procent av aktierna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Detta pressmeddelande offentliggörs i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Pressmeddelande den 11 april 2019

Den 8 mars 2019 offentliggjordes att dotterbolag till Realsolv Holdco AB ingått avtal om förvärv av 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna, i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) (”SBC”) från Misselle AB, Tantal Investment AB och Triega AB. Dotterbolaget, FC Sun Intressenter AB (”FC Sun Intressenter”), har idag genomfört förvärven och tillträtt aktierna. Den kontanta köpeskilling som utgått uppgår till 26,25 kronor per aktie i SBC.

Genom förvärven har FC Sun Intressenter passerat budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC, vilket FC Sun Intressenter i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden är skyldigt att offentliggöra. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

FC Sun Intressenter är nu vidare skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende de resterande aktierna i SBC inom fyra veckor från genomförandet av förvärven, det vill säga senast den 9 maj 2019. FC Sun Intressenter avser att genom ett separat pressmeddelande offentliggöra ett budpliktsbud avseende de resterande aktierna i SBC till ett pris om 26,25 kronor kontant per aktie. För det fall FC Sun Intressenters aktieinnehav i SBC, genom ytterligare förvärv av aktier i SBC inom ovan angivna fyraveckorsperiod, skulle komma att överstiga 90 procent av aktierna i SBC, kan tvångsinlösen av resterande aktier istället komma att påkallas enligt 22 kapitlet aktiebolagslagen (2005:551), varefter budplikt inte längre skulle gälla i enlighet med 3 kapitlet 6 § andra stycket lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Om FC Sun Intressenter och Realsolv Holdco
FC Sun Intressenter är ett nybildat svenskt aktiebolag som sedan slutet av mars 2019 är moderbolag i Realsolvgruppen. Bolaget ägs indirekt av Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare. Realsolvgruppen formar framtidens förvaltnings- och boendetjänster och har cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Söderhamn samt en omsättning om över 100 miljoner kronor.

Om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar, men även till privata fastighetsägare. Tjänsterna erbjuds i form av förvaltningsavtal, enstaka konsulttjänster eller skräddarsydda helhetslösningar. SBC bildades 1921 som en ekonomisk förening i form av en kooperativ sammanslutning för Stockholms bostadsföreningar och har sedan 1960-talet erbjudit tjänster för bostadsrättsföreningar i hela landet. Under 2018 hade SBC 320 anställda fördelade på fem orter i Sverige och genererade en omsättning om cirka 436 miljoner kronor. Aktierna i SBC är sedan november 2007 upptagna till handel på NGM Equity. SBC har sitt säte i Stockholm, Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Erleman, Partner, Fidelio Capital
E-mail: martin.erleman@fideliocapital.se

Viktig information
Detta pressmeddelande är inte ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad måste i enlighet med 3 kapitlet 1 § lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.

Dokument & länkar