FC Sun Intressenter AB offentliggör erbjudandehandling

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 10 maj 2019

FC Sun Intressenter AB (”FC Sun Intressenter”) offentliggjorde den 3 maj 2019 ett rekommenderat ovillkorat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) (”SBC”) att överlåta samtliga sina aktier i SBC till FC Sun Intressenter för 26,25 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Sedan årsstämman i SBC den 6 maj 2019 fattat beslut om vinstutdelning med 1,10 kronor per aktie i SBC har erbjudandevederlaget, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, reducerats till 25,15 kronor per aktie i SBC. FC Sun Intressenter har idag offentliggjort erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet.

Erbjudandehandlingen och anmälningssedel finns tillgängliga på FC Sun Intressenter webbplats (www.sunintressenter.se), SBC:s webbplats (www.sbc.se) och DNB Bank ASA, filial Sveriges webbplats (www.dnb.se/emission). Erbjudandehandlingen kommer även att finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Erbjudandehandlingen och förtryckt anmälningssedel kommer att distribueras till aktieägare i SBC vars aktier var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB den 10 maj 2019.

Acceptfristen för Erbjudandet löper från och med den 13 maj 2019 till och med den 10 juni 2019. Utbetalning av vederlag till de som har accepterat Erbjudandet kommer att ske veckovis under acceptfristen, med beräknad första utbetalning omkring den 22 maj 2019.

FC Sun Intressenter förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet. Meddelande om sådan förlängning kommer att offentliggöras av FC Sun Intressenter genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler.  

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.sunintressenter.se.

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Martin Erleman, Partner, Fidelio

E-mail: martin.erleman@fideliocapital.se

FC Sun Intressenter i korthet

FC Sun Intressenter, org. nr 559185-5787, är ett nybildat svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och adress c/o Fidelio Capital AB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm. FC Sun Intressenter är sedan slutet av mars 2019 moderbolag i Realsolvkoncernen. Därutöver innehar FC Sun Intressenter aktierna i SBC och ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra Erbjudandet samt fungera som moderbolag åt SBC.

FC Sun Intressenter ägs av FC Sun Intressenter Holdco AB, org. nr 559185-5795 (”FC Sun Intressenter Holdco”), ett nybildat svenskt aktiebolag som endast är verksamt som moderbolag åt FC Sun Intressenter. FC Sun Intressenter Holdco ägs gemensamt av Realsolv Holdco AB, org. nr 559145-1736, som innehar cirka 83,37 procent av aktierna och rösterna, och Triega AB, org. nr 556596-8731, som innehar cirka 16,63 procent av aktierna och rösterna.

Indirekt huvudägare i Realsolv Holdco är Fidelio Capital AB (”Fidelio”), org. nr 559109-8818. Fidelio är ett svenskt investmentbolag som grundades 2010 med idén att kombinera ett professionellt och aktivt arbetssätt med ett ansvarsfullt och långsiktigt förhållningssätt till investeringar och värdeskapande. Fidelio har som ambition att investera i små och medelstora bolag som har goda förutsättningar att växa och utvecklas och där Fidelio kan tillföra värde som aktiv ägare. Genom att arbeta nära bolagsledningen hjälper Fidelio sina portföljbolag att utvecklas genom att tillföra kompetens, engagemang och kapital. Fidelio har tillgång till ett långsiktigt kapital om flera miljarder kronor.

Triega är ett av Håkan Blomdahl indirekt helägt bolag. Håkan Blomdahl är ensam styrelseledamot och verkställande direktör i Triega.

SBC i korthet

SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar, men även till privata fastighetsägare. Tjänsterna erbjuds i form av förvaltningsavtal, enstaka konsulttjänster eller skräddarsydda helhetslösningar. SBC bildades 1921 som en ekonomisk förening i form av en kooperativ sammanslutning för Stockholms bostadsföreningar och har sedan 1960-talet erbjudit tjänster för bostadsrättsföreningar i hela landet. Under 2018 hade SBC 320 anställda fördelade på fem orter i Sverige och genererade en omsättning om cirka 436 miljoner kronor. Aktierna i SBC är sedan november 2007 upptagna till handel på NGM Equity. SBC har sitt säte i Stockholm, Sverige.

För mer information om SBC, vänligen besök www.sbc.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av FC Sun Intressenter i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 maj 2019, kl. 12.00.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – FC Sun Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. FC Sun Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.

Prenumerera

Dokument & länkar