FC Sun Intressenter AB offentliggör utfall i erbjudandet till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande den 12 juni 2019

FC Sun Intressenter AB (”FC Sun Intressenter”) offentliggjorde den 3 maj 2019 ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (”SBC”) att överlåta samtliga sina aktier i SBC till FC Sun Intressenter för 26,25 kronor per aktie (”Erbjudandet”). Sedan årsstämman i SBC den 6 maj 2019 fattat beslut om vinstutdelning med 1,10 kronor per aktie i SBC har erbjudandevederlaget, i enlighet med villkoren i Erbjudandet, reducerats till 25,15 kronor per aktie i SBC.

Utfallet av Erbjudandet

Sammanräkningen av accepter har nu avslutats. Per den 10 juni 2019, vilket var den sista dagen i acceptfristen för Erbjudandet, hade Erbjudandet accepterats av aktieägare i SBC med ett totalt innehav om 649 502 aktier, motsvarande cirka 1,6 procent av det totala antalet aktier och röster i SBC[1] och cirka 3,7 procent av det totala antalet aktier och röster som omfattats av Erbjudandet. I enlighet med vad som föraviserats har FC Sun Intressenter därutöver förvärvat aktier i SBC utanför Erbjudandet till ett pris högst motsvarande erbjudandevederlaget. FC Sun Intressenter har därigenom förvärvat ytterligare 4 400 aktier i SBC, motsvarande cirka 0,01 procent av det totala antalet aktier och röster i SBC.

Före offentliggörandet av Erbjudandet ägde FC Sun Intressenter 23 427 763 aktier i SBC, motsvarande cirka 56,9 procent av aktierna och rösterna i SBC. Efter acceptfristen, och förvärv i marknaden enligt ovan, innehar FC Sun Intressenter totalt 24 081 665 SBC-aktier, motsvarande cirka 58,5 procent av det totala antalet aktier och röster i SBC.[1] Redovisning av likvid har skett veckovis under acceptfristen och sista delbetalningen kommer att ske omkring den 17 juni 2019 till de aktieägare som accepterat Erbjudandet per den 10 juni 2019.

Information om Erbjudandet

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på www.sunintressenter.se.

För medieförfrågningar, vänligen kontakta:

Martin Erleman, Partner, Fidelio
E-mail:
martin.erleman@fideliocapital.se  

FC Sun Intressenter i korthet

FC Sun Intressenter, org. nr 559185-5787, är ett nybildat svenskt aktiebolag med säte i Stockholm och adress c/o Fidelio Capital AB, Birger Jarlsgatan 13, 111 45 Stockholm. FC Sun Intressenter är sedan slutet av mars 2019 moderbolag i Realsolvkoncernen. Därutöver innehar FC Sun Intressenter aktierna i SBC och ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att genomföra Erbjudandet samt fungera som moderbolag åt SBC.

FC Sun Intressenter ägs av FC Sun Intressenter Holdco AB, org. nr 559185-5795 (”FC Sun Intressenter Holdco”), ett nybildat svenskt aktiebolag som endast är verksamt som moderbolag åt FC Sun Intressenter. FC Sun Intressenter Holdco ägs gemensamt av Realsolv Holdco AB, org. nr 559145-1736, som innehar cirka 83,37 procent av aktierna och rösterna, och Triega AB, org. nr 556596-8731, som innehar cirka 16,63 procent av aktierna och rösterna.

Indirekt huvudägare i Realsolv Holdco är Fidelio Capital AB (”Fidelio”), org. nr 559109-8818. Fidelio är ett svenskt investmentbolag som grundades 2010 med idén att kombinera ett professionellt och aktivt arbetssätt med ett ansvarsfullt och långsiktigt förhållningssätt till investeringar och värdeskapande. Fidelio har som ambition att investera i små och medelstora bolag som har goda förutsättningar att växa och utvecklas och där Fidelio kan tillföra värde som aktiv ägare. Genom att arbeta nära bolagsledningen hjälper Fidelio sina portföljbolag att utvecklas genom att tillföra kompetens, engagemang och kapital. Fidelio har tillgång till ett långsiktigt kapital om flera miljarder kronor.

Triega är ett av Håkan Blomdahl indirekt helägt bolag. Håkan Blomdahl är ensam styrelseledamot och verkställande direktör i Triega.

SBC i korthet

SBC är en svensk leverantör av förvaltningstjänster, innefattande bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning och projektledning samt juridiska tjänster för bostadsrättsföreningar, men även till privata fastighetsägare. Tjänsterna erbjuds i form av förvaltningsavtal, enstaka konsulttjänster eller skräddarsydda helhetslösningar. SBC bildades 1921 som en ekonomisk förening i form av en kooperativ sammanslutning för Stockholms bostadsföreningar och har sedan 1960-talet erbjudit tjänster för bostadsrättsföreningar i hela landet. Under 2018 hade SBC 320 anställda fördelade på fem orter i Sverige och genererade en omsättning om cirka 436 miljoner kronor. Aktierna i SBC är sedan november 2007 upptagna till handel på NGM Equity. SBC har sitt säte i Stockholm, Sverige.

För mer information om SBC, vänligen besök www.sbc.se.

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av FC Sun Intressenter i enlighet med Takeover-reglerna. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2019, kl. 18.00 CET.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller erbjudande skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – FC Sun Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. FC Sun Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med “USA” avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar (inklusive Puerto Rico, Amerikanska Jungfruöarna, Guam, Amerikanska Samoa, Wakeöarna och Nordmarianerna), varje stat inom Amerikas förenta stater samt Columbiadistriktet.


[1] Baserat på 41 183 850 aktier, vilket är det totala antalet utgivna aktier i SBC.

Prenumerera

Dokument & länkar