Delårsrapport januari - juni 2021

Report this content

Bästa rörelseresultatet hittills

ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade 32% till 1 590 MSEK (1 203 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade 37% till 144 MSEK (105 MSEK)
 • Rörelsemarginalen ökade till 9,0% (8,7%)
 • Periodens resultat ökade 13% till 86 MSEK (76 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 5,94 SEK (5,24 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 120 MSEK (312 MSEK)

FÖRSTA HALVÅRET 2021

 • Nettoomsättningen ökade 23% till 2 856 MSEK (2 321 MSEK)
 • Rörelseresultatet ökade 44% till 224 MSEK (156 MSEK)
 • Rörelsemarginalen ökade till 7,8% (6,7%)
 • Periodens resultat ökade 47% till 142 MSEK (96 MSEK)
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 9,79 SEK (6,64 SEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 211 MSEK (413 MSEK)
MSEK Andra kvartalet
2021
Andra kvartalet
2020

%
Första halvåret 2021 Första halvåret2020
%
Nettoomsättning 1 590 1 203 32% 2 856 2 321 23%
Rörelseresultat 144 105 37% 224 156 44%
Periodens resultat 86 76 13% 142 96 47%
Resultat per aktie 5,94 5,24 13% 9,79 6,64 47%
   
Bruttomarginal 18,0% 17,2% 17,5% 16,8%
Rörelsemarginal 9,0% 8,7% 7,8% 6,7%
Avkastning på sysselsatt kapital 23% 23% 23% 23%
Rörelsekapital/Nettoomsättning 3% 10% 3% 10%
Nettoskuld / (Nettokassa) 143 230 143 230

Lars Corneliusson, VD, kommenterar: "Andra kvartalet 2021 var ytterligare ett starkt kvartal för Ferronordic. Vi presterade väl inom i alla affärsområden och noterade vårt hittills bästa rörelseresultat under ett enskilt kvartal. I Ryssland/CIS ökade marknaden för anläggningsmaskiner med 74%, främst till följd av uppdämd efterfrågan, högre råvarupriser och ökade infrastrukturinvesteringar. Vår försäljning av nya maskiner ökade med 26% i enheter, då produktgrupper där vår marknadsandel är lägre växte mer under kvartalet. Kundaktiviteten ökade och vår eftermarknadsförsäljning växte med 14% i SEK, trots en rubelförsvagning på 18%. Inom contracting services nådde vi vår planerade kapacitet i Norilsk och utökade vår verksamhet i Irkutsk. Vi påbörjade även arbetet som återförsäljare för Sandvik mobila krossar och sorteringsverk i Ryssland. Omsättningen i Ryssland/CIS ökade sammanlagt med 54% i lokal valuta och 31% i SEK. Rörelsemarginalen var stark på 12,5% och Ryssland/CIS uppnådde det bästa rörelseresultatet hittills för ett enskilt kvartal. I Tyskland slutförde vi förvärven av två verkstäder och fortsätter att utöka, förbättra och integrera vårt servicenätverk. Den tyska lastbilsmarknaden växte med 20%. Vår försäljning av nya lastbilar ökade med 47% och vi tog marknadsandelar. Affärssegmentet begagnade lastbilar bidrog positivt och eftermarknadsförsäljningen fortsatte att växa, delvis till följd av förvärv. Högre nettoomsättning och bruttomarginal gav ett förbättrat rörelseresultat. För koncernen ökade nettoomsättningen med 32%. Rörelseresultatet ökade med 37% till 144 MSEK. Vi förväntar oss en fortsatt återhämtning på våra marknader allteftersom ekonomier öppnas och till följd av uppdämd efterfrågan. Rådande osäkerhet är främst hänförlig till störningar i leveranskedjan. I ett längre perspektiv ser vi starka underliggande fundamenta och affärsmöjligheter på våra marknader.

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har nu omkring 100 anläggningar och omkring 1 700 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq

Stockholm. www.ferronordic.com  

Finansiell rapportering 2021/22

Delårsrapport januari-september 2021                        12 november 2021

Bokslutskommuniké januari – december 2021            18 februari 2022

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com

För frågor från media, vänligen kontakta:

Ceren Wende, Marknadsförings- och kommunikationschef, tel. +46 73 658 59 80, eller ceren.wende@ferronordic.com

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och SFS lag om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 12 augusti 2021, kl. 07:30.

Taggar: