Ferronordic offentliggör erbjudande i samband med notering av stamaktier på Nasdaq Stockholm

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är föremål för legala restriktioner.

Pressmeddelande
Stockholm den 16 oktober 2017

Ferronordic Machines AB (publ) (”Ferronordic” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 29 september 2017 sin avsikt att notera Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm (”Noteringen”) samt sprida ägandet i bolaget, dels genom en nyemission av stamaktier och dels genom en försäljning av befintliga stamaktier (”Erbjudandet”). Ferronordic offentliggör härmed villkoren för Erbjudandet. Prospektet för Erbjudandet och Noteringen förväntas offentliggöras senare idag.

 • Priset i Erbjudandet har fastställts till 150 kr per stamaktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde av stamaktierna i Ferronordic efter genomförandet av Erbjudandet om 1 700 miljoner kronor (exklusive stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda konverteringen av preferensaktier).
 • Erbjudandet omfattar totalt 3 002 821 stamaktier, varav 1 333 333 nya stamaktier som emitteras av Bolaget. Återstående 1 669 488 stamaktier erbjuds av de ”Säljande Aktieägarna”[1]. Sammanlagt motsvarar Erbjudandet 26 % av det totala antalet stamaktier i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda konverteringen av preferensaktier).
 • För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet kommer vissa av de Säljande Aktieägarna åta sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), sälja ytterligare högst 449 673 befintliga stamaktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15 % av de stamaktier som omfattas av Erbjudandet och 4 % av det totala antalet stamaktier i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda konverteringen av preferensaktier).
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolagets ledning sammanlagt sälja 1 017 718 stamaktier, vilket motsvarar 35% av ledningens nuvarande innehav av stamaktier i Bolaget.
 • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till 518 miljoner kronor. Emissionen av nya stamaktier i Erbjudandet förväntas tillföra Ferronordic cirka 200 miljoner kronor, före transaktionskostnader.
 • Fyra ankarinvesterare har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för totalt 175 miljoner kronor, motsvarande 34 % av de Stamaktier som ingår i Erbjudandet och 10 % av stamaktierna i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom den tidigare offentliggjorda konverteringen av preferensaktier). Ankarinvesterarna är GLG Partners LP via investeringsfonder som det förvaltar (75 miljoner kronor), LMK Venture Partners AB (50 miljoner kronor), Grenspecialisten Förvaltning AB (25 miljoner kronor) och Vätterleden Aktiebolag (25 miljoner kronor).
 • Förutsatt fullt deltagande i Erbjudandet kommer antalet stamaktier i Bolaget öka från 10 000 000 stamaktier till 11 333 333 stamaktier. Därutöver har 366 544 A-preferensaktier anmälts för konvertering. När dessa omvandlas till stamaktier, vilket förväntas ske omkring den 27 december 2017, kommer antalet stamaktier i Bolaget öka med ytterligare 3 199 101 aktier.
 • Erbjudandet riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutionella investerare i Sverige och utlandet.
 • Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar förväntas bli offentliggjort idag den 16 oktober.
 • Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige påbörjas den 17 oktober 2017 och förväntas avslutas den 25 oktober 2017.
 • Anmälningsperioden för institutionella investerare påbörjas den 17 oktober 2017 och förväntas avslutas den 26 oktober 2017.
 • Beslut om tilldelning kommer att fattas av Bolagets och de Säljande Aktieägarna i samråd med Carnegie, varvid målet är att uppnå en bred spridning av aktierna. Ankarinvesterarna är dock garanterade tilldelning överensstämmande med deras respektive åtaganden.
 • Beräknad första handelsdag för Ferronordics stamaktier på Nasdaq Stockholm är den 27 oktober 2017. Beräknad likviddag är den 31 oktober 2017.
 • Stamaktierna kommer att handlas under kortnamnet ”FNM”.

Staffan Jufors, styrelseordförande Ferronordic kommenterar:

”Ledningen har gjort ett imponerande arbete för att utveckla bolaget till en ledande distributör på den ryska marknaden för anläggningsmaskiner. Den avsevärda lönsamhetsförbättring som bolaget åstadkommit trots de senaste årens mycket svaga marknad kommer att gynna oss framåt. Jag är övertygad om att bolaget har rätt strategi och ledning för att tillvarata de möjligheter som skapas när marknaden återhämtar sig. Vi går nu in i nästa fas och är entusiastiska över att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp aktieägare möjlighet att följa med oss på en spännande resa framöver.”

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar:

“Sedan starten 2010 har vi kontinuerligt förbättrat vårt nätverk och vår verksamhet, bland annat genom ökad kundintegration och utökad produktportfölj. Vi har en beprövad affärsmodell som stått sig väl även under de mest utmanande omständigheter. Då marknaden för anläggningsmaskiner i Ryssland nu börjat återhämta sig står Ferronordic inför en ny fas i bolagets utveckling. Liksom tidigare tror vi att behovet av maskiner kommer öka över hela landet, både kort- och långsiktigt. Vi är väl förberedda för att tillvarata de möjligheter som detta medför. Samtidigt ser vi goda möjligheter att expandera verksamheten ytterligare, både vad gäller utbud av produkter och tjänster, samt geografisk expansion. Genom att notera stamaktierna förstärker bolaget sin balansräkning ytterligare, vilket ger oss än bättre förutsättningar att förverkliga vår strategi och tillvarata de tillväxtmöjligheter som föreligger.”

Ferronordic i korthet

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Företaget är väl etablerat i samtliga federala distrikt med verksamhet på 74 platser och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna.

Trots de senaste årens lågkonjunktur och minskade efterfrågan på anläggningsmaskiner i Ryssland har Ferronordic kontinuerligt förbättrat sin lönsamhet samtidigt som företaget fortsatt att utveckla sin verksamhet. Företaget har dels genomfört interna effektivitetsförbättringar samtidigt som det fortsatt att stärka sitt totala kunderbjudande, bl.a. genom ett starkt fokus på eftermarknaden (försäljning av reservdelar och service). Under perioden 2014 till 2016 ökade justerad EBIT från 102 MSEK till
132 MSEK, trots en drastiskt sjunkande marknad för anläggningsmaskiner i Ryssland. Under samma period ökade den justerade EBIT-marginalen från 4,4 % till 7,9 % och eftermarknadens andel av nettoomsättningen ökade från 22 % till 34 %. Under den 12-månadersperiod som avslutades den 30 juni 2017, under vilken marknaden börjat återhämta sig, uppgick intäkterna till 2 279 MSEK, justerad EBIT till 179 MSEK, och den justerade EBIT-marginalen till 7,9 %.

Under de senaste åren har Ferronordic dessutom fortsatt att implementera sin strategi. Företaget har bl.a. utökat sitt produkterbjudande med kompletterande produkter, såsom dumprar från Terex Trucks, bulldozrar och rörläggare från Dressta, skogsmaskiner från Rottne, samt grävlastare från Mecalac. Företaget har även fortsatt sin strävan mot ökad kundintegration, bl.a. genom att erbjuda s.k. contracting services inom gruvindustrin, där man tillhandahåller maskiner med operatörer för att flytta jord och malm, och där ersättningen är baserad på mängden flyttade jordmassor. Därutöver har Ferronordic utvecklat ett system för digitaliserat försäljningsstöd baserat på information från maskinernas telematiksystem.

2010 2011  2012  2013  2014  2015  2016 LTM Q2 2017 
Anläggningar  12 57  69  75  75  64  73 74
Anställda  326 540  654  731  767  685  782 819
Nettoomsättning (MSEK)  1 1843 2 421  2 402  2 483  2 335  1 469  1 658 2 279
Justerad EBIT-marginal[2] n.m. 3,9 %  2,8 %  3,6 %  4,4 %  5,9 %  7,9 % 7,9 %

Styrkor och konkurrensfördelar:

 • Ferronordic verkar på en ung marknad med starka underliggande drivkrafter för tillväxt
 • Attraktiv marknadsposition med starka partners
 • Erfaren ledning och styrelse samt svensk bolagsstyrning
 • Stark finansiell utveckling trots svåra marknadsförhållanden under de senaste åren
 • Goda expansionsmöjligheter

Finansiella mål:

Ferronordics styrelse har fastställt följande finansiella mål:

 • Tredubblad omsättning från 2016 till 2021
 • EBIT-marginal om 7–9 %
 • Nettoskuld/EBITDA om 0–2 ggr (över en konjunkturcykel)

Vidare är styrelsens ambition att minst 25 % av resultatet efter skatt (efter utdelning på preferensaktier) ska delas ut till stamaktieägarna.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet:

Syftet med noteringen är att främja Ferronordics utveckling och expansion genom en ökad tillgång till kapitalmarknaden och öppna upp för en bredare bas av inhemska och internationella investerare. Styrelsen bedömer också att noteringen kommer ha en positiv inverkan på Ferronordics ambition att öka sina marknadsandelar genom ökad kvalitet och ökat anseende för sitt nätverk, samt underlätta företagets möjligheter att addera ytterligare kompletterande varumärken och expandera geografiskt. Kapitalanskaffningen i samband med Noteringen kommer även ge Ferronordic möjligheten att inlösa de preferensaktier som kvarstår efter konverteringserbjudandet i enlighet med villkoren i bolagsordningen.

Prospekt och anmälan

Ett prospekt med Erbjudandets fullständiga villkor och anvisningar förväntas bli offentliggjort på Ferronordics samt Carnegies hemsidor (www.ferronordic.com respektive www.carnegie.se) senare idag den 16 oktober 2017. Anmälan kan göras på Avanzas internettjänst (www.avanza.se) och genom Carnegie för dess kunder. Den som avser deltaga i Erbjudandet bör studera prospektet noggrant.

Tidsplan

Datum Åtgärd
17-25 oktober 2017 Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige
17-26 oktober 2017 Anmälningsperiod för institutionella investerare i Sverige och utomlands
27 oktober 2017 Beräknad första dag för handel i Ferronordics stamaktier på Nasdaq Stockholm
31 oktober 2017 Beräknad likviddag

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB är Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med Erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Ferronordic och Roschier Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser. www.ferronordic.com 

Viktig information

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 oktober 2017, kl. 08:45.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att konvertera, förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ferronordic. Inbjudan till berörda personer att konvertera aktier i Ferronordic eller att förvärva aktier i Ferronordic kommer endast att ske genom de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospekten innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte acceptera ett erbjudande om att konvertera eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic får erbjudas, säljas, konverteras, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Ferronordic genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Ferronordic, eller genomföra ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 


[1] Skandinavkonsult i Stockholm AB (närstående till Håkan Eriksson), Erik Eberhardson (genom bolag), Lars Corneliusson (genom bolag), Fastighetsaktiebolaget Granen, Staffan Jufors, Anders Blomqvist (genom bolag), Onur Gucum (genom bolag), Henrik Carlborg (genom bolag), Kjell Åkesson, Marika Fredriksson och Sixbees AB.

[2] Justerad EBIT marginal visar rörelsemarginalen justerad för jämförelsestörande poster och anses därmed utgöra ett mer relevant mått av bolagets underliggande lönsamhet

3 På årsbasis

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar