Ferronordic offentliggör utfall av erbjudande att konvertera preferensaktier

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är föremål för legala restriktioner. 

Pressmeddelande
Stockholm den 12 oktober 2017

Utfallet av Ferronordic Machines AB:s (publ) (”Ferronordic” eller ”Bolaget”) erbjudande att konvertera A-preferensaktier till stamaktier (”Konverteringserbjudandet”), som avslutades den 10 oktober 2017, visar att 366 544 A-preferensaktier, motsvarande 73 % av det totala antalet A-preferensaktier, anmälts för konvertering till stamaktier.

Med anledning av Bolagets avsikt att notera stamaktier på Nasdaq Stockholm offentliggjorde Ferronordic den 29 september 2017 ett erbjudande till Bolagets preferensaktieägare att konvertera A-preferensaktier till stamaktier. Konverteringserbjudandet kunde accepteras under perioden 2 oktober 2017 till 10 oktober 2017.

Utfallet av Konverteringserbjudandet visar att 366 544 A-preferensaktier, motsvarande 73 % av det totala antalet A-preferensaktier, anmälts för konvertering till stamaktier. Genom konverteringen förväntas antalet aktier i Bolaget öka med 2 832 557 aktier till sammanlagt 13 332 557 aktier och aktiekapitalet förväntas öka med 252 899 kronor till sammanlagt 1 190 370 kronor.[1] 

De aktieägare som accepterat Konverteringserbjudandet förväntas erhålla stamaktier omkring den 27 december 2017. Överskjutande belopp förväntas betalas ut kontant omkring den 2 december 2017 (sammanlagt förväntas de överskjutande beloppen uppgå till cirka 63 127 kronor).

Konverteringserbjudandet är villkorat av att Bolagets stamaktier noteras på Nasdaq Stockholm senast den 17 november 2017. Beräknad första dag för handel i stamaktierna är den 27 oktober 2017. 

Tidsplan

Datum Åtgärd
16 oktober 2017 Förväntat datum för offentliggörande av prospekt för noteringen
27 oktober 2017 Beräknad första dag för handel i Ferronordics stamaktier på Nasdaq Stockholm
2 december 2017 Förväntat datum för kontant utbetalning av överskjutande del
27 december 2017 Förväntat datum för leverans av stamaktier till A-preferensaktieägare som accepterat Konverteringserbjudandet

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i Ferronordic Machines AB är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser. www.ferronordic.com.

Viktig information

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 oktober 2017, kl. 08:30.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att konvertera, förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ferronordic. Inbjudan till berörda personer att konvertera aktier i Ferronordic eller att förvärva aktier i Ferronordic kommer endast att ske genom de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospekten innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte acceptera ett erbjudande om att konvertera eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic får erbjudas, säljas, konverteras, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Ferronordic genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Ferronordic, eller genomföra ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 


[1] Inbegripet att antalet A-preferensaktier minskar med 366 544 aktier och antalet stamaktier ökar med 3 199 101 aktier.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar