Ferronordics styrelse föreslår en utdelning på 4,25 SEK per aktie

Report this content

Ferronordics styrelse har, baserat på en utvärdering av koncernens finansiella ställning och utsikter, beslutat att föreslå en utdelning på 4,25 SEK per aktie

Mot bakgrund av den extraordinära osäkerhet som orsakades av COVID-19-utbrottet och i syfte att vidare öka Ferronordics motståndskraft och finansiella flexibilitet, beslutade koncernens styrelse i maj 2020 att dra tillbaka sitt tidigare utdelningsförslag för 2019. Efter koncernens goda resultat i Q2 2020, med starkt kassaflöde och minskad nettoskuld, har Ferronordics finansiella ställning och likviditet förbättrats ytterligare jämfört med slutet av 2019 och första kvartalet 2020. Även om riskerna och osäkerhet kring ekonomisk återhämtning kvarstår är styrelsen försiktigt optimistisk gällande utsikterna för Ferronordics marknader och för verksamheten. Med grund i detta har styrelsen omprövat sin ståndpunkt och dragit slutsatsen att nuvarande förutsättningar tillåter Ferronordic att betala den utdelning som ursprungligen föreslogs. Styrelsen avser att kalla till extra bolagsstämma i oktober och föreslå att en ordinarie utdelning om 4,25 SEK per aktie (3,75 SEK 2019) utbetalas, vilket motsvarar en sammanlagd utbetalning på 62 MSEK eller ca. 25 procent av resultatet för 2019 och är helt i linje med Ferronordics utdelningspolicy. Det exakta datumet och den fullständiga dagordningen kommer att presenteras i kallelsen till den extra bolagsstämman, vilken kommer att publiceras senare.

Staffan Jufors, styrelsens ordförande, kommenterar: "Utdelningen för 2019 drogs tillbaka som en av flera försiktighetsåtgärder vilka syftade till att skapa maximal finansiell flexibilitet inför en extremt osäker affärsmiljö. Trots denna osäkerhet, olika grader av marknadsstörningar och utan något statligt stöd i Sverige eller Ryssland/CIS, visade Ferronordics affärsmodell, som bygger på kompetenta medarbetare och en robust eftermarknadsverksamhet, återigen sin motståndskraft. Koncernens finansiella ställning och likviditet förbättrades under denna utmanande period. Vi är fortsatt försiktiga och bevakar omvärldsituationen noga men anser att vi nu är i en bättre position för att uppfylla vårt åtagande till våra aktieägare och dela ut cirka 25 procent av föregående års resultat.

En mer detaljerad beskrivning av koncernens senaste affärsutveckling och finansiella ställning lämnades i samband med Ferronordics rapport för andra kvartalet 2020 den 13 augusti 2020.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, Tel. +46 73 660 72 31, eller erik.danemar@ferronordic.com

Denna information är sådan information som Ferronordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

marknadsmissbruksförordning. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 september 2020, kl. 15:20.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar