Första dag för handel i Ferronordics stamaktier

Ej för publicering, distribution eller offentliggörande, direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller någon annan jurisdiktion där distribution eller offentliggörande av detta pressmeddelande är föremål för legala restriktioner. 

Pressmeddelande
Stockholm den 27 oktober 2017

Ferronordic Machines AB (publ) (”Ferronordic” eller ”Bolaget”) offentliggör utfallet av erbjudandet av stamaktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet var stort bland både institutionella investerare i Sverige och internationellt samt allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat. Erbjudandet i korthet:   

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 150 kr per stamaktie, motsvarande ett marknadsvärde av stamaktierna i Ferronordic, efter genomförandet av Erbjudandet, om 1 700 miljoner kronor (exklusive stamaktier som tillkommer genom konvertering av preferensaktier).
  • Erbjudandet omfattade 3 002 821 stamaktier, varav 1 333 333 nya stamaktier som emitterades av Bolaget. Återstående 1 669 488 stamaktier erbjöds av de ”Säljande Aktieägarna”[1]. Erbjudandet motsvarade 26 % av det totala antalet stamaktier i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom konvertering av preferensaktier).
  • För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har vissa Säljande Aktieägare åtagit sig att, på begäran av Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”), sälja ytterligare högst 449 673 befintliga stamaktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande 15 % av de stamaktier som omfattas av Erbjudandet och 4 % av det totala antalet stamaktier i Ferronordic efter Erbjudandets genomförande (exklusive stamaktier som tillkommer genom konvertering av preferensaktier).
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Bolagets ledning sälja 1 017 718 stamaktier, vilket motsvarar 35 % av ledningens innehav av stamaktier i Bolaget innan Erbjudandets genomförande.
  • Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet av Erbjudandet till 518 miljoner kronor.
  • Till följd av Erbjudandet kommer antalet stamaktier i Bolaget öka från 10 000 000 till 11 333 333. Därutöver har 366 544 A-preferensaktier anmälts för konvertering. När dessa omvandlas till stamaktier, vilket förväntas ske omkring den 27 december 2017, kommer antalet stamaktier i Bolaget öka med ca 3 199 101 ytterligare aktier.
  • Handel i Ferronordics stamaktier på Nasdaq Stockholm inleds idag under kortnamnet ”FNM”.
  • Handeln är villkorad till och med likviddagen den 31 oktober 2017.

Staffan Jufors, styrelseordförande Ferronordic kommenterar:

”Ledningen har gjort ett imponerande arbete för att utveckla bolaget till en ledande distributör på den ryska marknaden för anläggningsmaskiner. Den avsevärda lönsamhetsförbättring som bolaget åstadkommit trots de senaste årens svaga marknad kommer att gynna oss framöver. Jag är övertygad om att bolaget har rätt strategi och ledning för att tillvarata de möjligheter som skapas när marknaden återhämtar sig. Vi går nu in i nästa fas och är entusiastiska över att bredda ägarbasen och erbjuda en större grupp aktieägare möjlighet att följa med oss på en spännande resa framöver.”

Lars Corneliusson, VD Ferronordic, kommenterar:

“Vi är stolta över det stora intresse som visats för Ferronordic under noteringsprocessen, både från allmänheten och institutionella investerare. Noteringen och emissionen av nya stamaktier stärker balansräkningen ytterligare, vilket ger oss än bättre möjligheter att förverkliga vår strategi och tillvarata de tillväxtmöjligheter som föreligger. Vi ser fram emot att fortsätta utvecklingen av Ferronordic som ett ledande service- och försäljningsföretag tillsammans med såväl nya som gamla aktieägare.”

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) är Global Coordinator och Sole Bookrunner. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är juridisk rådgivare till Ferronordic och Roschier Advokatbyrå AB är juridisk rådgivare till Carnegie.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Blomqvist, Finans- och ekonomidirektör samt IR-ansvarig, Tel: +46 8 5090 7280, eller e-post: anders.blomqvist@ferronordic.com.

Om Ferronordic

Ferronordic är den auktoriserade återförsäljaren för Volvo CE, Terex Trucks, Dressta, Mecalac och Rottne i Ryssland. I vissa delar av landet har Ferronordic även utsetts till eftermarknadsåterförsäljare för Volvo och Renault Trucks, samt återförsäljare för Volvo Penta. Ferronordic påbörjade sin verksamhet 2010 och har därefter expanderat i snabb takt över Ryssland. Koncernen är väl etablerad i samtliga federala distrikt med 74 anläggningar och över 800 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på CIS-marknaderna. Preferensaktierna i bolaget är noterade på Nasdaq First North Premier. Bolaget har utsett Avanza Bank AB som Certified Adviser. www.ferronordic.com 

Viktig information

Denna information är sådan information som Ferronordic Machines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2017, kl. 08:00.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att konvertera, förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Ferronordic. Inbjudan till berörda personer att konvertera aktier i Ferronordic eller att förvärva aktier i Ferronordic kommer endast att ske genom de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande. Prospekten innehåller bland annat riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte acceptera ett erbjudande om att konvertera eller förvärva värdepapper refererandes till i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som finns i de prospekt som hänvisas till i detta pressmeddelande.

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic har registrerats eller kommer att registreras enligt U.S. Securities Act av 1933 (”Securities Act”), eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga aktier eller andra värdepapper i Ferronordic får erbjudas, säljas, konverteras, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA. Inga erbjudanden avseende aktier eller andra värdepapper i Ferronordic genomförs i USA. Det finns heller inga planer på att registrera aktier eller andra värdepapper i Ferronordic, eller genomföra ett erbjudande av sådana aktier eller andra värdepapper, i USA.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framtidsinriktad information som återspeglar Ferronordics aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender än historiska fakta, utgör framtidsinriktad information. Framtidsinriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framtidsinriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framtidsinriktad information. Denna information, de åsikter och de framtidsinriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. 


[1] Skandinavkonsult i Stockholm AB (närstående till Håkan Eriksson), Erik Eberhardson (genom bolag), Lars Corneliusson (genom bolag), Fastighetsaktiebolaget Granen, Staffan Jufors, Anders Blomqvist (genom bolag), Onur Gucum (genom bolag), Henrik Carlborg (genom bolag), Kjell Åkesson, Marika Fredriksson och Sixbees AB.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar