Kommuniké från Ferronordics årsstämma 2020

Vid Ferronordics årsstämma som avhållits den 25 juni 2020 utan fysiskt deltagande i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutade aktieägarna följande:

  • Beslutades enligt styrelsens förslag att ingen utdelning skulle utbetalas.
  • Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
  • Annette Brodin Rampe, Magnus Brännström, Lars Corneliusson, Erik Eberhardson, Håkan Eriksson och Staffan Jufors omvaldes till styrelseledamöter. Staffan Jufors omvaldes till styrelseordförande.
  • Arvode till styrelseledamöterna om sammanlagt 1 800 000 kr fastställdes.
  • KPMG AB omvaldes till revisor. Arvode till revisor utgår enligt avtal mellan bolaget och KPMG AB.
  • Procedurer antogs beträffande val av valberedningen och dess arbete. Procedurerna stipulerar bl.a. att de fyra största aktieägarna ska inbjudas att nominera ledamöter till valberedningen. Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter.
  • Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastslogs.
  • Förslag till incitamentprogram för medlemmar i koncernens exekutiva och utökade ledningsgrupper avslogs.
  • Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission av stamaktier motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 20%.

-------------------------------------------------------

Om Ferronordic

Ferronordic är ett service- och försäljningsföretag inom områdena anläggningsmaskiner och lastbilar. Företaget är återförsäljare för Volvo Construction Equipment och vissa andra varumärken i hela Ryssland och Kazakstan, eftermarknadspartner för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Ryssland, samt återförsäljare för Volvo Trucks och Renault Trucks i delar av Tyskland. Företaget erbjuder dessutom s.k. contracting services där man äger och opererar maskiner för att utföra arbeten för kunder. Ferronordic startade sin verksamhet 2010 och har omkring 100 anläggningar och omkring 1 400 anställda. Ferronordics vision är att betraktas som det ledande service- och försäljningsföretaget på sina marknader. Aktierna i Ferronordic AB (publ) är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.ferronordic.com  

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Danemar, Finanschef, telefon: +46 73 660 72 31, eller e-post: erik.danemar@ferronordic.com 

Ferronordic AB (publ)

Nybrogatan 6

114 34 Stockholm

Reg. nummer: 556748-7953

Telefon: +46 8 5090 7280

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2020, kl. 10:30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar