• news.cision.com/
  • FICO/
  • Undersökning: Så vill svenska banker effektivisera insatserna mot finansiell brottslighet

Undersökning: Så vill svenska banker effektivisera insatserna mot finansiell brottslighet

Report this content

En ny oberoende studie av undersökningsföretaget Ovum på uppdrag av analysprogramvaruföretaget FICO, visar att en majoritet av bankerna i världen vill föra samman sina enheter för bedrägeribekämpning med enheter för finansiell brottslighet såsom penningtvätt. Målet är att bättre möta nya typer av kriminella hot och undvika smärtsamma bötesbelopp från myndigheter. De svenska bankerna både leder och ligger efter i den här utvecklingen.

Undersökningen visar att svenska banker kommit längre när det gäller att integrera funktioner för kontroll och utredningar av bedrägerier och finansiell brottslighet som penningtvätt. De ligger också före när det gäller att taktiskt dela resurser för att bekämpa utvecklingen inom båda områdena. Däremot ligger de efter när det gäller att dela data mellan bedrägerienheter och enheter som fokuserar på finansiell brottslighet såsom penningtvätt. De ligger också efter när det gäller samverkan på en mer strategisk nivå.

“Resultatet från undersökningen stämmer väl överens med våra erfarenheter från svenska banker,” säger Sam Wennerholm, associerad partner på FICO. “De penningtvättsskandaler som vi sett i Norden har skapat en debatt kring hur man kan motverka penningtvätt och för många är integreringen av funktioner för bedrägerier och penningtvätt ett viktigt steg för att lyckas bättre.”

Även om många svenska banker ser fördelar med att föra samman enheterna för bedrägerier och finansiella brott som penningtvätt, och faktiskt tagit initiala steg för att integrera dessa, så förutspår 3 av 4 banker att det kommer ta 3 till 5 år innan det är fullt integrerad på taktiskt och strategisk nivå.

“De viktigaste fördelarna som svenska banker lyfter fram är lägre operationella kostnader och bättre möjligheter att skala arbetet,” säger Wennerholm. ”Tillkortakommanden när det gäller kontroller och standarder för att motverka penningtvätt, som lett till de uppmärksammade fallen vi sett hos banker i Europa och Norden ges allt mer uppmärksamhet. De kostnader som sämre rykte och bristfällig regelefterlevnad kan leda till är helt enkelt för betydande för att inte ha koll på.”

Ineffektiva interna organisationer 

Alla de svenska bankerna i undersökningen säger att arbetet med att motverka finansiell brottslighet hämmas av rigida interna processer för verksamheten. De lider också av att arbetet med regelefterlevnad inte är rätt utformat för att fungera väl mellan olika funktioner internt och mellan fragmenterade tekniksystem. Hälften av bankerna ser det som problematiskt att det används olika system för att upptäcka och motverka finansiell brottslighet.

“Effektiva interna processer är avgörande eftersom finansiell brottslighet är ett hot i ständig förändring,” säger Wennerholm. ”I nuläget ser vi hur 3 av 4 svenska banker uppger sig kämpa med att sjösätta nya analysmodeller i rätt tid, för att effektivt kunna bekämpa finansiell brottslighet.”

Största orosmomenten

Undersökningen visar också på de största orosmomenten som svenska banker upplever när det gäller att bekämpandet av finansiell brottslighet:

  1. Hur arbetet med att bekämpa finansiell brottslighet påverkar kundupplevelsen
  2. De böter som man riskerar få för tillkortakommanden när det gäller regelefterlevnad
  3. De skador på rykte och varumärke som tillkortakommanden i arbetet med att motverka finansiell brottslighet kan leda till

Samtidigt som arbetet med att motverka finansiell brottslighet ligger högst upp på agendan för svenska banker på grund av de skandaler som varit och nya krav på regelefterlevnad, så visar undersökningen att de fem största utmaningarna som svenska banker har när det gäller att motverka finansiell brottslighet är:

  1. Tiden det tar att hantera larm i nuvarande system
  2. Att hålla sig i fas med föränderliga krav på regelefterlevnad
  3. Att hantera den omfattande mängden falsklarm
  4. Att säkerställa rätt hastighet när det gäller att svara på nya finansiella hot
  5. Att hantera en ökande nivå av larm och samtidigt säkerställa att upptäckandegraden är tillräckligt hög

Mer pengar

Fokuset på att motverka finansiell brottslighet bland svenska banker har också lett till ökade budgetar för arbetet, där 3 av 4 banker har fått ökade budgetar de senaste åren och hälften av dem har fått budgetökningar på mer än 20 procent.

 “Att investera i arbetet för att motverka finansiell brottslighet är en prioriterad fråga för hela regionen,” säger Wennerholm. ”Men högre budgetar måste även följas av organisatorisk utveckling där man för funktioner för bedrägerihantering och penningtvättshantering närmare varandra.”

Undersökningen från Ovum på uppdrag av FICO omfattar över 100 banker i Storbritannien, USA, Kanada, Sydafrika, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland och Österrike.

En sammanfattning av undersökningsresultatet i Norden finns här: https://www.fico.com/en/latest-thinking/ebook/nordics-banking-survey-2019

Taggar: