Nasdaq Clearing får varning och trehundra miljoner i sanktionsavgift

Report this content

Finansinspektionen (FI) ger Nasdaq Clearing AB en varning för allvarliga brister i sin verksamhet bland annat i samband med att en medlem på företagets råvarumarknad hamnat på obestånd (default) 2018. Nasdaq Clearing ska också betala en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.

Bakgrunden till FI:s undersökning är den incident som inträffade 2018 när en clearingmedlem, en fysisk person, förlorade stora summor på råvarumarknaden då prisskillnaden mellan nordiska och tyska elpriser ökade kraftigt. Eftersom den säkerhet som medlemmen hade ställt till Nasdaq Clearing inte räckte för att täcka förlusten i portföljen fick medel tas ur obeståndsfonden, som utgörs av de samlade clearingmedlemmarnas bidrag och som ska täcka den här typen av förluster.

FI:s undersökning visar att Nasdaq Clearing har haft allvarliga brister i sin verksamhet. Företaget har inte ställt tillräckliga krav på clearingsmedlemmarnas ekonomiska och operativa förmåga och en felaktig beräkning har lett till att för lite marginalsäkerheter har tagits in. Företaget har dessutom brutit mot investeringsförbudet i EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir) genom att investera egna medel i derivat under alltför lång tid efter obeståndshändelsen, vilket medfört otillåtna exponeringar mot kredit- och marknadsrisker. 

Överträdelserna har inneburit oacceptabla risker i Nasdaq Clearings verksamhet, vilka skulle ha kunnat få mycket allvarliga konsekvenser för det finansiella systemet. Företaget har samtidigt vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna och FI anser därför att Nasdaq Clearing ska få en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 300 miljoner kronor.Läs mer på www.fi.se

Pressekreterare
070-300 47 32

Prenumerera

Dokument & länkar