Delårsrapport 2, den 28 augusti 2018

April – Juni 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 3172 tkr (187).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -4156 tkr (-2312).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1038 tkr (-2179) före skatt.
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,15 (-0,37)

Januari-Juni 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6305 tkr (1072).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -8072 tkr (-4779).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1887 tkr (-3832) före skatt.
 • Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 3410 tkr (5142).
 • Vinst per aktie efter skatt uppgick till -0,27, kr (-0,65).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Bolagets orderingång har huvudsakligen bestått av serviceuppdrag och reservdelsförsäljning som fakturerats under perioden. Bolaget har i allt väsentligt levererat innestående order i slutet av juni.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Ökningen av omsättningen jmf med föregående år är hänförlig till att bolaget levererat två Finecutmaskiner, en per kvartal. 2017 levererades inga maskiner under samma period.

Ökningen av bolagets kostnader jmf 2017 är huvudsakligen hänförliga till inköp av råvaror till leveranser enligt ovan, samt kostnader för försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Per 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 6430 tkr, varav 1000 tkr i outnyttjad checkkredit.

Antalet utestående aktier

Per 30 juni 2018, uppgick antalet aktier till 7 179 000.

Väsentliga händelser under första halvåret 2018

 • Finepart tecknar ett agentavtal med Machines & Methods, Inc. i Seattle. Bolaget kommer sälja och marknadsföra Fineparts produkter i nordvästra USA.
 • Finepart samlar sina europeiska agenter i Bollebygd och genomför en produktutbildning och samordnar försäljningsstrategier.
 • Styrelsen för Finepart Sweden AB beslutade den 12 mars om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen var villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. 
 • I mars levererades en Finecutmaskin till den schweiziska klocktillverkaren Hublot, som beställde en maskin i november.
 • Den 10 april beslutade den extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission. Nyemissionen fulltecknades och samtligt kapital, 6132 tkr, har inbetalts till bolaget. Bolaget har därefter 7 179 000 aktier.
 • I april beslutar bolaget att omorganisera ledningen. Bolagets grundare och VD, Christian Öjmertz, lämnar över VD rollen till styrelseledamoten Lars Brodal, för att på så sätt kunna fokusera mer på bolagets kunder och produktutveckling. Christian blev därmed Teknisk Chef(CTO). Förändringen trädde i kraft den 17 maj.
 • I april har bolaget återbetalt ett kortfristigt lån på 1 mkr.
 • Den 16:e maj hölls bolagets årsstämma varvid en ny ledamot invaldes i styrelsen (se Bokslutskommuniké publicerad den 17/5)
 • I juni levererades en Finecutmaskin till Google i USA.
 • I juni informerar bolaget om en möjlig stororder under 2019(se PM den 29/6).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inget att rapportera.

VD har ordet

Under juli månad har verksamheten i bolaget varit begränsad pga. semester hos många av bolagets kunder och leverantörer. Det har dock pågått verksamhet i delar av Europa och USA, så arbetet med att ta prospekt i mål, samt att utveckla distributionen har delvis fortgått under semesterperioden.

Under september kommer vi besöka maskinmässan IMTS i Chicago, för att ytterligare bygga våra kunskaper om USA-marknaden.

I september kommer det också bli ett förstärkt fokus på den franska marknaden, tillsammans med vår agent kommer vi ställa ut på Micronoramässan i Besancons.

Bolaget får ofta frågan om vilken specifik bransch vi ser som mest lämpad för vår teknik. För stunden har vi kundprospekt inom bl.a., flygindustri, medicinteknik, prototypframtagning, klockindustrin, smyckestillverkning och verkstad, så svaret på frågan är att vi inte är branschspecifika. Dock bedömer vi att vår massmarknad ligger inom de mindre och medelstora verkstäderna, som finns i tusental. Detta kundsegment är sällan först med att ta till sig ny teknik och har heller inte alltid resurser att investera i ny maskinpark förrän befintlig är uttjänt.

Vi har några ”early adopters” inom detta kundsegment, med hög beläggning på sina Finecutmaskiner. Därmed har vi goda förhoppningar om att vi kommer se volymer, i en inte alltför avlägsen framtid.

När det gäller bolagets finansiella utfall, kan jag konstatera att vi fortsatt har en bruttomarginal som ligger i överkant av det kommunicerade spannet på 40–50%. Vår omsättning ökar från 1,1 mkr till 6,3 mkr för första halvåret och vi halverar vår förlust från -3,8 mkr till -1,9 mkr. En bra trend som vi vill förstärka. Fineparts övergripande taktik för att bygga vidare på den positiva trenden från första halvåret, är att:

 • Ytterligare utveckla samarbetet med våra agenter, så att Finepart prioriteras i kundmöten och marknadsföring.
 • Synas på relevanta marknadsplatser för att få rätt kundprospekt och därmed hög verkningsgrad på försäljningsarbetet.
 • Utveckla våra interna operativa processer för att skapa förutsättningar för en expansion med lönsamhet och kvalitet i fokus.
 • Skapa kundnöjdhet genom hög servicegrad och trygghet genom leveranssäkerhet.
 • Driva utvecklingen inom vårt teknikområde för att vara kundernas första val när de investerar i mikrovattenskärning, antingen som komplement, eller som ett nytt teknikval.

Nästa VD brev kommer i början av oktober.

Med vänlig hälsning

Lars Brodal

VD, Finepart Sweden AB

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Rapporten nedan, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport för kvartal 3, 2018 (2018-11-30)

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911303
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar