Finepart Sweden AB (publ) 556883–1063 Bokslutskommuniké för 2018, den 28 februari 2019

Oktober – december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 290 tkr (285).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -2 601 tkr (-2 595).
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 347 tkr (-2 380).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,24 kr (-0,41).

Januari – december 2018

 • Rörelsens intäkter uppgick till 6 893 tkr (4 459).
 • Rörelsens kostnader uppgick till -13 093 tkr (-12 373).
 • Resultatet före skatt uppgick till -6 399 (-8 162).
 • Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,70 kr (– 1,40).
 • Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -6 064 (-5 331 tkr).
 • Räntebärande skulder uppgick till 1 630 tkr (5 143).

Orderingång och orderstock under kvartalet

Under kvartal 4 har Finepart erhållit en maskinorder på cirka 240 000 USD, som har levererats från fabrik i februari 2019.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Intäkter

Bolagets intäkter under kvartalet är i linje med samma period 2017. Intäkterna för helår har ökat med cirka 50% på grund av att bolaget levererat två maskiner jämfört med en maskin 2017.

Bruttomarginal ökar från cirka 10% 2017, till cirka 50% 2018.

Kostnader

Bolagets sammantagna kostnader för kvartalet och helår skiljer sig inte nämnvärt jämfört med 2017, trots en omsättningsökning på cirka 50%. Personalkostnader och övriga externa kostnader ökar, medan kostnader för råvaror och förnödenheter minskar. Nettoökningen av kostnader är cirka 5% på helåret.

Likviditet

I december har bolaget återbetalt ett konvertibelt lån på 1 mkr, samt upptagit en kredit från Almi Företagspartner på 0,6 mkr med löptid på tre år. Per 31 december uppgick likvida medel till 4 434 tkr (2653).

Genom att bolaget slutamorterat lån under 2018, reducerar externa kostnader och samtidigt ökar sidointäkterna i 2019, minskar bolagets ”burn rate” med cirka 350 tkr/månad redan under inledningen av 2019.

Väsentliga händelser under 2018

 • Finepart tecknar ett agentavtal med Machines & Methods Inc. i Seattle. Bolaget kommer sälja och marknadsföra Fineparts produkter i nordvästra USA.
 • Finepart samlar sina europeiska agenter i Bollebygd och genomför en produktutbildning och samordnar försäljningsstrategier.
 • Styrelsen för Finepart Sweden AB beslutade den 12 mars om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen var villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen.
 • I mars levererades en Finecutmaskin till den schweiziska klocktillverkaren Hublot, som beställde en maskin i november.
 • Den 10 april beslutade den extra bolagsstämman enligt styrelsens förslag om en riktad nyemission. Nyemissionen fulltecknades och samtligt kapital, 6132 tkr, har inbetalts till bolaget. Bolaget har därefter 7 179 000 aktier.
 • I april beslutar bolaget att omorganisera ledningen. Bolagets grundare och VD, Christian Öjmertz, lämnar över VD-rollen till styrelseledamoten Lars Brodal, för att på så sätt kunna fokusera mer på bolagets kunder och produktutveckling. Christian blev därmed Teknisk Chef (CTO). Förändringen trädde i kraft den 17 maj.
 • I april har bolaget återbetalt ett kortfristigt lån på 1 mkr.
 • Den 16:e maj hölls bolagets årsstämma varvid en ny ledamot invaldes i styrelsen (se Stämmokommuniké publicerad den 17/5)
 • I juni levererades en Finecutmaskin till Google i USA.
 • I juni informerar bolaget om en möjlig stororder under 2019(se PM den 29/6).
 • I september kallar bolaget till extra bolagsstämma för att besluta om en företrädesemission (se PM 14/9).
 • I oktober beslutar den extra bolagsstämman att genomföra en företrädesemission på upptill cirka 10 mkr före emissionskostnader (se kommuniké från stämman den 1/10)
 • I oktober får Finepart en order på en Finecutmaskin från sin agent i Kalifornien (se PM den 19/10).
 • I oktober tecknar Finepart ett agentavtal för Kanada (se PM den 23/10).
 • I november meddelar Finepart att förträdesemissionen tillfört bolaget cirka 7 mkr före emissionskostnader (se PM den 1/11).
 • I november informerar bolaget om valberedningen inför 2019 (se PM den 30/11)
 • I december erhåller bolaget ett utvecklingsstöd på 137 tkr från Vinnova, för satsningar mot flygindustrin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I VD-brevet för januari, aviseras att bolaget ser en ökad orderingång på uppdragsskärning för kvartal 1(se PM den 7/1), vilket är i linje med bolagets ambition att öka intäkter vid sidan om försäljning av maskiner och reservdelar.

VD har ordet

Med denna bokslutskommuniké summeras 2018 och vi kan konstatera att vi lyckats med att såväl öka försäljningen som att nå en avsevärt förbättrad bruttomarginal. Dock har vi inte fått det genomslag på marknaden som vi väntar på, vilket främst beror på att det tar tid för marknaden att anamma ny teknik, oavsett teknikens fördelar relativt traditionell etablerad teknik.

Glädjande nog ser vi ett starkt intresse för vårt maskinkoncept från globala teknikbolag vilket talar för att vårt erbjudande ligger rätt i tiden. Vi erfar även en ökande ström av kundförfrågningar som är av allt bättre kvalitet och med högre sannolikhet till avslut. Dessa förfrågningar varierar från globala företag till mindre verkstadsföretag, där vi ser båda segmenten som lika viktiga. Affärer med större globala företag bidrar till att stärka Fineparts varumärke och utgör goda referenser för att nå ett bredare genombrott hos de mindre företagen där vi bedömer att de huvudsakliga volymerna finns.

Finepart arbetar hårt för att nå ett kommersiellt genombrott på marknaden och överväger löpande olika initiativ för att snabbare nå ett genombrott. Ett sådant initiativ är att erbjuda potentiella kunder uppdragsskärning med hjälp av Fineparts maskinkoncept. Vi började med detta erbjudande under fjärde kvartalet 2018 och vi kan redan nu konstatera att erbjudandet burit frukt. Sidointäkter från uppdragsskärning ökar i snabb takt och bidrar positivt till vår likviditet och förmåga att täcka löpande omkostnader samtidigt som uppdragsskärning fungerar som en dörröppnare för att nå maskinaffärer. Vi når fler potentiella maskinkunder och sprider medvetandet om vår teknik och kunnande i bredare kretsar.

Förutsatt att den goda trenden inom uppdragsskärning fortsätter, närmar sig bolaget ”break-even” på EBITDA-nivå, för ett kvartal där även en maskin levererats. Mot bakgrund av de trender som redogjorts för ovan är det vår tro att 2019 kommer att innebära såväl förbättrad omsättning som resultat jämfört med 2018.

I föregående VD-brev redogjordes för de fokusområden som bolaget arbetar mot:

1)      Nå avslut på fler kundprospekt i närtid.

2)      Snarast möjligt bygga klart demomaskinen till Kalifornien.

3)      Hålla fokus uppe på våra agenter så att Fineparts produkter är ”top of mind”.

4)      Utföra fler uppdragsskärningar som bygger marknadsmedvetande och ger intäkter.

5)      Vårda de mer långsiktiga kundprospekten, för att bygga för framtiden.

Kortfattad status för respektive fokusområde:

1)      Vi närmar oss möjliga avslut på flera kundprospekt. Det finns ”trösklar” såsom finansiering, interna beslutsprocesser etc. som behöver hanteras av kunderna vilket dragit ut på tiden. Vi ger support där det är möjligt för att driva försäljningsprocesserna framåt.

2)      Vi har byggt färdigt demomaskinen och den transporteras nu till Kalifornien. Beräknad ankomst är v. 11, 2019.

3)      Vi kommer inom kort besöka vår agent i Kalifornien för att demonstrera demomaskinen för slutkunder och därigenom förbättra möjligheterna till avslut på aktuella kundprospekt, samt bereda väg för nya.

4)      Såväl utförda volymer av uppdragsskärningar och förfrågningar ökar stadigt månad för månad vilket bidrar till väsentligt förbättrad likviditet.

5)      Vi utför provskärningar för flera stora företag med goda möjligheter till affär, antingen i form av maskinförsäljning eller fortsatt som uppdragsskärning.

Nästa VD-brev publiceras i början av april.

Med vänlig hälsning

Lars Brodal

VD för Finepart Sweden AB (publ)

Antalet utestående aktier

Per 31 december 2018 uppgick antalet aktier till 9 697 656 st.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2018.

Datum för årsredovisning 2018 och bolagsstämma 2019

Årsredovisning publiceras den 25 april.

Bolagsstämma hålls den 15:e maj kl. 13:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6 i Bollebygd.

Redovisningsprinciper

Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

Revisors utlåtande angående Bokslutskommuniké

Rapporten nedan, har inte granskats av bolagets revisor.

Nästa rapport

Kvartalsrapport 1 för 2019 (2019-05-31).

För frågor om Bokslutskommuniké och bolaget, vänligen kontakta:

Lars Brodal
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0708-911303
E-post: lars.brodal@finepart.com

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd

Prenumerera