Kallelse till årsstämma i Finepart Sweden AB(publ)

Report this content

Aktieägarna i Finepart Sweden AB (publ), med organisationsnummer 556888-1063, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 klockan 13:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd. Rösträttsregistrering från klockan 12:30.

Anmälan

Aktieägare i Finepart Sweden AB (publ) (”Finepart” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall

dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2019-05-09, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2019-05-09

         per post till Finepart Sweden AB, Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd 

         per e-post till info@finepart.com 

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombudets) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall visas vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.finepart.com.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2019-05-09, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag på dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare på stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Framläggande och godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen

7. Beslut om 

a)  fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 

b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c)  ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören 

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

9. Val av styrelse samt revisorer

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551)

11. Avslutande av stämman Handlingar 

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd och på Bolagets webbplats www.finepart.com senast tre veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Rinnavägen 6, 517 22 Bollebygd.

Beslutsförslag:

Disposition av resultat (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer (punkterna 8, 9)

Förslag på styrelseledamöter och arvode till ledamöter, kommer lämnas senast två veckor före stämman genom pressmeddelande samt på bolagets hemsida.

Styrelsen föreslår att bolagets revisor Thomas Bohlin, KPMG Borås, omväljs som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det kommande räkenskapsåret, samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

För ytterligare information

Lars Brodal

VD, Finepart Sweden AB Telefon: 0708-91 13 03

E-post: lars.brodal@finepart.com Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera

Dokument & länkar