Styrelsen i Finepart föreslår en riktad nyemission på 6 MSEK

Report this content

Styrelsen för Finepart Sweden AB har idag, den 12 mars 2018, beslutat om att föreslå en riktad nyemission av aktier om 6,1 MSEK. Nyemissionen är villkorad av att en extra bolagsstämma beslutar om att genomföra nyemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras under innevarande vecka.

Bakgrund och motiv till emissionen

Finepart har under det senaste halvåret erfarit ett stigande intresse från marknaden avseende Bolagets maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Under det fjärde kvartalet 2017 erhöll Bolaget order från såväl Google som en schweizisk tillverkare av exklusiva klockor. Bolaget har under 2017 även tecknat agentavtal för USA, Schweiz, Italien, Österrike, Turkiet, Storbritannien, Irland och Frankrike. Antalet kundförfrågningar har ökat kraftigt vilket innebär stora utmaningar för Bolaget då varje kunddialog inför en eventuell order normalt föregås av ett flertal testskärningar av material, framtagande av teknisk dokumentation och diskussioner kring produkternas kapacitet.

Det kapital som nyemissionen inbringar är tänkt att användas på följande sätt:

i)        Bolaget vill göra en utökad satsning på den amerikanska marknaden genom att förstärka försäljningsorganisation. Bolaget har under det senaste halvåret genomfört ett flertal positiva kundbesök i USA och gör bedömningen att den amerikanska marknaden är synnerligen mottaglig för Fineparts teknik. Bolaget är därför angeläget om att omgående intensifiera marknadsbearbetningen i USA.

ii)       Bolaget vill förstärka den svenska organisationen i syfte att öka kapaciteten för att hantera kundförfrågningar samt säkerställa leveranskapacitet av ett ökat orderflöde. Bolaget har under föregående år inte haft erforderliga resurser för att hantera den mängd kundförfrågningar som varit nödvändiga för att uppnå Bolagets försäljningsmål. Genom att öka genomflödet av kundprospekt förväntas försäljningen öka väsentligt. Det innebär att ytterligare tekniker kommr att anställas till Bolaget.

iii)     Bolaget avser även att intensifiera marknadsbearbetningen i Europa genom att ingå fler agentavtal.

Villkor för den riktade nyemissionen av aktier

De huvudsakliga villkoren för styrelsens förslag till riktad emission är som följer:

  • Nyemissionen omfattar högst 1 333 000 nya aktier, vilket kan öka Bolagets aktiekapital med högst 199 950 SEK. Vid full teckning tillförs Bolaget 6,1 MSEK, före uppskattade emissionskostnader om cirka 0,2 MSEK.
  • Teckningskursen ska uppgå till 4,60 SEK. Teckningskursen är fastställd genom beräkning av en volymvägd snittkurs för perioden 6 februari till och med 5 mars 2018 (5,184 SEK) reducerat med en emissionsrabatt om elva procent.Teckningskursen har bestämts baserat på de marknadsförutsättningar som råder samt en bookbuilding-process. Styrelsen har därigenom säkerställt att teckningskursen är marknadsmässig.Det bör noteras att likviditeten i Bolagets aktie är mycket låg med stora intradagsrörelser vilket försvårar uppskattningen av Bolagets marknadsvärde.
  • Aktierna får tecknas av de tecknare, och med det antal aktier, som anges i nedanstående förteckning. Dessa investerare har sedan tidigare aktivt uttryckt sitt intresse till Bolagets styrelse om att investera i Finepart och har därför kontaktats i samband med förestående emission.
Tecknare Antal aktier Belopp (SEK)
Sonny Johansson 545 000 2 507 000
Jimmie Landerman 218 000 1 002 800
Andreas Bergström 218 000 1 002 800
Oscar Molse 110 000 506 000
Mats Lundin 66 000 303 600
Christian Berger 55 000 253 000
Peter Möller 44 000 202 400
Fredrik Valfridsson 33 000 151 800
Jenny Ståhlbom 22 000 101 200
Per-Åke Kihlberg 22 000 101 200
SUMMA 1 333 000 6 131800

Anledning till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Bolagets styrelse har under flera månaders tid övervägt olika möjligheter för en kapitalisering av Bolaget och gjort följande överväganden:

Styrelsen hyser en stark preferens för en företrädesemission, vilket är i linje med god sed på den svenska aktiemarknaden och är det alternativ som förespråkas av exempelvis Aktiemarknadsnämnden och Aktiespararnas Riksförbund. I detta fall har dock en riktad emission bedömts som mer ändamålsenlig av de skäl som redogörs för nedan:

För att säkerställa det motsvarande kapital som föreslagna riktade emission inbringar till Bolaget, genom en företrädesemission krävs externa teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Styrelsen konstaterar att det i dagens svaga finansieringsklimat är svårt att säkerställa kapital till för Bolaget rimliga villkor. Styrelsen uppskattar att den totala emissionskostnaden för en företrädesemission, av motsvarande storlek som den riktade emissionen, skulle uppgå till mellan 0,8 – 1,2 MSEK beroende av fördelning mellan teckningsförbindelser och garantier samt garantiernas villkor. Kostnaden för att genomföra den föreslagna riktade emissionen uppskattas istället till cirka 0,2 MSEK, dvs. åtminstone en fjärdedel av kostnaden för en företrädesemission. De merkostnader som en företrädesemission medför är framförallt kostnader för marknadsföring, upprättande av memorandum, distribution av emissionshandlingar till aktieägarna samt garantiersättning.

En företrädesemission skulle i dagens finansieringsklimat föranleda en teckningskurs som baseras på åtminstone 25-30 procents rabatt mot marknadskurs. Det bör noteras att en sådan rabatt är vanligt förekommande även vid ett mer positivt finansieringsklimat. Rabatten skulle innebära en avsevärd utspädning för de aktieägare som inte kan eller vill delta i en företrädesemission. I intervallet 25-30 procents rabatt på marknadskursen skulle utspädningen för en företrädesemission som inbringar samma nettobelopp som en riktad emission uppgå till cirka 25 procent. Motsvarande utspädning för den föreslagna riktade emissionen uppgår till cirka 18,6 procent, dock med fördelen att en riktad emission sker till en högre teckningskurs än vad en företrädesemission hade kunnat genomföras. Bolaget upptog under hösten 2017 två lån om totalt 2 MSEK vilka förfaller till betalning i slutet av april 2018. När dessa lån har återbetalats kvarstår medel som täcker Bolagets rörelsekapital fram till och med juni 2018. En riktad emission tillför Bolaget kapital kring mitten av april 2018. En företrädesemission å andra sidan, medför längre ledtider och tillför Bolaget motsvarande kapital ungefär en månad senare. Styrelsen ser en fördel i att säkerställa Bolagets rörelsekapital redan inför återbetalningen av nämnda lån. Bolaget ser även en fördel i att kunna initiera en marknadssatsning i USA och rekrytera tekniker så snart som möjligt i en för Bolaget redan ansträngd kapacitetssituation.

Sammantaget gör styrelsen en samlad bedömning att en riktad emission, i dagens finansieringsklimat, medför en kapitalisering av Bolaget till en för aktieägarna lägre marknadsrisk, lägre emissionskostnad, kortare genomförandetid, lägre utspädning (för de aktieägare som inte hade deltagit i en företrädesemission) och högre teckningskurs vilket till sin helhet torde gagna även de aktieägare som inte deltar i den riktade emissionen. Därtill poängteras att en riktad emission är villkorad av beslut från extra bolagsstämma med kvalificerad majoritet (två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna). Därmed bereds aktieägarna möjligheten att lämna synpunkter på den föreslagna riktade emissionen till Bolagets styrelse.

Aktien och aktiekapital

Vid full teckning av den riktade emissionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 1 333 000 stycken för att därefter uppgå till totalt 7 179 000 aktier. Aktiekapitalet kommer då att öka med 199 950 SEK för att därefter uppgå till totalt 1 076 850 SEK. Den utspädning som befintliga aktieägare utsätts för i och med den riktade emissionen uppgår till totalt cirka 18,6 procent. Förutsatt att den riktade emissionen godkänns av extra bolagsstämma, förväntas emissionen registreras hos Bolagsverket kring mitten av april 2018.

VD Christian Öjmertz kommenterar

- Det senaste halvåret har varit en utmanande tid på många sätt för Finepart, men samtidigt en spännande tid. Bolaget har aldrig tidigare haft så positivt momentum vad gäller engagemang från såväl agenter som potentiella kunder. Det kan tyckas vara ett angenämt problem att få så mycket förfrågningar från kunder men det är likväl ett problem. Det är i längden en ohållbar situation för nuvarande organisation och vi har redan arbetat mycket hårt under en längre period. Därför är vi mycket glada över denna möjlighet att snabbt ta in det kapital som behövs för att hålla uppe momentum och ge våra agenter och potentiella kunder en hög servicegrad med snabba responstider. Genom att kunna hålla ett högre tempo i våra kunddialoger framöver räknar vi med att nå fler avslut snabbare vilket såklart är synnerligen positivt för våra aktieägare. Vi tror även att vår satsning på den amerikanska marknaden har mycket goda förutsättningar att bli framgångsrik då vi redan möter ett stort intresse från amerikanska teknikbolag.

För ytterligare information

Christian Öjmertz

VD, Finepart Sweden AB

Telefon: 070-676 33 55

E-post: christian.ojmertz@finepart.com

Denna information är sådan information som Finepart Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2018.

Om bolaget

Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck, cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.

Prenumerera