First Venture publicerar månadsbrev för mars

Report this content

I First Ventures månadsbrev belyser vi specifika nyheter under den gångna månaden. Ni hittar fler nyheter på vår hemsida: www.first-venture.se/nyheter

 

Verduro introduceras som nytt portföljbolag. Intervju med VD David Wendel. Fortsatt internationalisering för Lyckegård. Copperstone ansöker om miljötillstånd för Kirunagruva. Humble ingår i aktieöverlåtelseavtal. Kiliaros VD Elie Komo intervjuas i Direkt Studios.

 

Nytt portföljbolag med förvärvsstrategi inom hälsa och hållbarhet

First Venture välkomnar det nybildade intressebolaget Verduro Group AB (”Verduro”) som nytt portföljbolag, som ett led i att stärka marknadspositionen inom hälsa, kost och träning. First Ventures ägande i Verduro uppgår till ca 25 %. Ägandet i Verduro är Nutribe AB (www.nutribe.com), dess dotterbolag Swiftr (www.swiftr.se) och Svenska Näringsakademin (www.svna.se), äger Verduro Group även aktier i Svensk Provtagning AB (www.svenskprovtagning.se) och planerar för att bygga på med ytterligare bolag som passar in i vertikalerna hälsa, kost och träning.

 

Kommentar från First Venture:

Intresset för och medvetenheten kring hälsa, kost och träning fortsätter att växa explosionsartat och vi ser en tydlig trend i att allt fler människor vill göra aktiva val som förbättrar deras hälsa och livskvalitet. Samtidigt ser vi att utvecklingen av nya tekniska plattformar inom hälsobranschen främst fokuserar på reaktiv vård av redan uppkomna sjukdomar. På First Venture vill vi istället driva proaktiva hälsoincitament och förebyggande av sjukdomar, något som på ett tydligt sätt fångas upp av Verduro Groups befintliga vertikaler och framtidsvisioner. Vi är väldigt glada över att vara en del av att bygga framtidens hälso-, kost- och träningsbolag tillsammans med etablerade entreprenörer som Johanna Sucasas Wictorén, Fredrik Paulún och Martin Brunnberg

Läs mer

 

Intervju med VD David Wendel i Dagens Börs

I Dagen Börs intervju berättar First Ventures VD David Wedel bland annat om First Ventures  investeringsstrategi, sin bakgrund samt hur han ser på det nuvarande investeringsklimatet.

First Venture investerar i bolag inom branscherna teknik, hälsa och hållbarhet. För att ett bolag ska vara intressant behöver det vara ett bolag med unika affärsidéer och stor tillväxtpotential som drivs av starka entreprenörsteam.

Läs intervjun

 

Lyckegård är ett innovativt företag som verkar för att ge lantbrukare bättre möjligheter att bedriva ett hållbart jordbruk. Lyckegård står vid lantbrukarens sida och erbjuder såväl rådgivning som redskap för ett skonsammare nyttjande av jorden. Alltid med fokus på hållbarhet, effektivitet och lönsamhet.

Produkten, kultivatorn Kvickfinn, används vid herbicidfri ogräsbekämpning och är en kombination av en kultivator och en pick-up rotor. Den specialutformade gåsfoten skär av ogräsens rötter, bearbetar jorden och lyfter upp rötterna på jordytan. Nu introduceras produkten i Danmark som ett led i Lyckegårds internationalisering.

 

Kommentar från First Venture:

Under 2021 påbörjade Lyckegård Group sin förvärvsresa, kanske främst genom förvärvet av Gothia Redskap och & Ekoväxt. En strategi som hittills visat sig mycket lyckad. Bolaget har fortsatt sina långsiktiga planer på att bli marknadsledande inom omställningen till hållbart jordbruk, dels genom notering av Lyckegård Group i februari 2022 och dels genom den fortsatta expansionen, denna gång genom Kvickfinns intåg på den danska marknaden.

Läs mer

 

Copperstone har lämnat in ansökan om miljötillstånd för Kirunagruva

Portföljbolaget Copperstone lämnar in ansökan om miljötillstånd till Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt inför återöppnandet av Viscariagruvan i Kiruna. Ansökan innefattar Copperstones beskrivning och ambition om en ansvarsfull modern gruvdrift genom nyttjandet av bästa tillgängliga teknik inom brytningsverksamhetens påverkan på närmiljön, i anrikningsverket samt i transport– och logistiklösningar. Totalt omfattas ansökan av cirka 4 000 sidor och innehåller bland annat en plan för innovativ vattenhantering och vattenrening, återvinning av värdefulla mineraler i gammalt gruvavfall samt förväntade effekter, skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder för natur och rennäring.

 

Kommentar från First Venture:

Vi är glada över att få vara en del av Copperstones pågående resa där bolaget skalar upp till att bli ett modernt och ansvarsfullt producerande gruvbolag. Kopparproduktionen är en central del i omställningen till en koldioxidfri framtid och med ansvarsfulla producenter som Copperstone kan vi säkerställa att den nödvändiga brytningen av koppar sker på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Inlämningen av ansökan om miljötillstånd är ett viktigt steg i att göra Sveriges gruvnäring mer hållbar.

Läs mer

  

Humble ingår i aktieöverlåtelseavtal med MedicaNatumin

Humble Group offentliggjorde den 17 februari 2022 att en avsiktsförklaring hade ingåtts med MedicaNatumin avseende förvärv av samtliga aktier i MedicaNatumins dotterbolag. Humble och MedicaNatumin har idag ingått ett villkorat bindande avtal avseende förvärv av aktierna i det nybildade bolaget Nya MedicaNatumin AB och indirekt samtliga aktier i Bolagen.

Köpeskillingen uppgår till 118 436 622 kronor och kommer att erläggas med kontanta medel. MedicaNatumin har åtagit sig att investera 113 000 000 kronor av Köpeskillingen i aktier i Humble över marknaden efter Transaktionens genomförande.

Bolagen utvecklar, tillverkar och marknadsför kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter med gedigen kunskap och forskning som bas.

 

Kommentar från First Venture:

Humble fortsätter förvärvsresan med ett ytterligare ett intressant förvärv som stärker Humbles position inom vertikalen för ingredienser och nutrition. Det som sticker ut i detta förvärv är att MedicaNatumin kommer att återinvestera nästa hela köpeskillingen i Humbleaktier och att aktieägare därmed inte kommer att spädas ut i samband med Transaktionen. Detta är ett innovativt grepp gällande finansieringen vid förvärv som kommer att följas upp med fler liknande upplägg framåt.

Läs mer

 

Portföljbolaget Kiliaros VD Elie Komo intervjuas i Direkt Studios

I en intervju med Direkt Studios kommenterar Kiliaros VD Elie Komo bokslutskommuniken och fördjupar sig i Kiliaros nya sociala plattform samt expansion. Han berättar ingående om etableringen i Turkiet och integritetstrenden som råder i världen idag.

Se intervjun

   

Länkar

https://news.cision.com/se/first-venture-sweden-ab/r/nytt-portfoljbolag-med-forvarvsstrategi-inom-halsa-och-hallbarhet-till-first-venture-sweden-ab,c3516333

https://dagensbors.se/intervjun-david-wendel-vd-first-venture/

https://www.linkedin.com/posts/lyckegard_ny-kvikbek%C3%A6mper-i-danmark-activity-6910526973974867968-hsrj?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

https://copperstone.se/sv/copperstone-resources-lamnar-in-miljotillstandsansokan-for-viscaria-gruvan/

https://news.cision.com/se/humble-group-ab/r/humble-ingar-akiteoverlatelseavtal-med-medicanatumin,c3535106

https://www.youtube.com/watch?v=29Q_G1b6XwE

 

 

First Venture investerar i starka entreprenörsteam inom teknik, hälsa och hållbarhet. First Venture investerar i både onoterade och noterade tillväxtbolag.

Prenumerera

Dokument & länkar