Offentliggörande av prospekt

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Offentliggörande av prospekt Den 26 juni 2003 offentliggjorde Fisher Scientific International Inc. ("Fisher") ett rekommenderat kontanterbjudande ("Erbjudandet") om förvärv av samtliga utestående aktier och utestående teckningsoptioner utgivna under 1999 års teckningsoptionsprogram i Perbio Science AB (publ) ("Perbio"). Erbjudandet lämnas genom FSII Sweden Holdings AB ("Fisher Sweden"), ett helägt svenskt dotterbolag till Fisher. Prospekt avseende Erbjudandet har registrerats av Finansinspektionen och kommer att hållas tillgängligt från och med den 10 juli 2003 hos Nordea Securities, Engelbrektsplan 1 i Stockholm, på Nordeas hemsida, www.nordea.se, samt hos FSII Sweden Holdings AB, c/o Advokatfirman Hammarskiöld & Co, Norra Bankogränd 2 i Stockholm. Prospekt, en förtryckt anmälningssedel samt ett portofritt svarskuvert skickas till aktieägare i Perbio som är direktregistrerade hos VPC på avstämningsdagen den 7 juli 2003. Prospektet kan även beställas kostnadsfritt från Nordea Securities på telefon 08-678 0440. Erbjudandet i sammandrag *Fisher Sweden erbjuder 142,50 kronor kontant för varje aktie i Perbio. *Fisher Sweden erbjuder 93,50 kronor kontant för varje teckningsoption utgiven under 1999 års optionsprogram. *Courtage utgår ej. *Anmälningsperioden löper mellan 10 juli - 14 augusti 2003. *Redovisning av likvid förväntas påbörjas omkring den 28 augusti 2003, förutsatt att det senast den 21 augusti 2003 offentliggjorts att villkoren för Erbjudandet har uppfyllts eller att Erbjudandet annars kommer att fullföljas. *Aktierna i Perbio kommer att förvärvas med alla till aktierna hörande rättigheter, inklusive rätt att uppbära och behålla utdelning och annan utskiftning, som tillkännages eller förfaller till betalning på eller efter dagen för offentliggörandet av Erbjudandet. Rekommendation från Perbios styrelse Perbios styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna och innehavarna av teckningsoptioner utgivna under 1999 års teckningsoptionsprogram i Perbio att acceptera Erbjudandet. Styrelsens rekommendation stöds av ett värderingsutlåtande (fairness opinion), från ett finansiellt perspektiv, från Perbios styrelses finansiella rådgivare, Deutsche Bank AG London. I sin rådgivning till Perbios styrelse har Deutsche Bank beaktat, bland flera andra faktorer, styrelsens affärsmässiga bedömningar. Stockholm den 9 juli 2003 FSII Sweden Holdings AB För ytterligare information angående processen kring Erbjudandet kontakta: Nordea Securities Telefonnummer: 08-678 0440 För övrig information kontakta: Carolyn Miller, Director of Investor Relations Fisher Scientific International Inc. Telefonnummer: +1 603 929 2381 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/09/20030709BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar