Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021

Report this content

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
11.3.2021 kl. 16.30 EET

Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2021

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 11.3.2021 i Helsingfors Mässcentrum. För att begränsa spridningen av COVID-19-pandemin hölls bolagsstämman utan aktieägares och deras ombuds närvaro på stämmoplatsen. Bolagets aktieägare deltog i stämman och utövade sina aktieägarrättigheter endast genom att rösta på förhand eller genom ett av bolaget utnämnt ombud. Sammanlagt 143 aktieägare var representerade vid bolagsstämman, vilket omfattade ungefär 46,7 miljoner aktier och röster. Bolagstämman understödde alla styrelsens förslag till bolagsstämman med minst 97,4 % av alla röster som hade givits. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2020 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING
Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2020 utbetalas 0,60 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Lossningsdagen för den första raten på 0,30 euro per aktie är den 12.3.2021. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen den 15.3.2021 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas den 22.3.2021.

Den andra raten på 0,30 euro per aktie skall utbetalas i september 2021. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på dess möte som hålls den 9.9.2021. Lossningsdagen för den andra raten skulle då vara den 10.9.2021, avstämningsdagen den 13.9.2021 och utbetalningsdagen senast den 20.9.2021.

ERSÄTTNINGSRAPPORTEN FÖR BOLAGETS ORGAN
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att fastställa ersättningsrapporten för bolagets organ.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN
Styrelseledamöternas antal fastställdes till åtta (8). Till styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2022.
 
I sitt konstituerande möte den 11.3.2021 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en nomineringskommitté och valde Paul Ehrnrooth som ordförande, Louise Fromond och Jyri Luomakoski som medlemmar, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén. Ytterligare beslöt styrelsen att tillsätta en revisionskommitté och valde Jyri Luomakoski som ordförande och Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva Sotamaa som medlemmar samt en personal- och kompensationskommitté med Paul Ehrnrooth som ordförande, Inka Mero, Fabian Månsson och Peter Sjölander som medlemmar.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens vice ordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom revisionskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. För revisionskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till revisionskommitténs ordförande.

Bolagsstämman beslöt att för styrelse- och kommittémöten som hålls per capsulam ett mötesarvode som för styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande inte skiljer sig från det arvode de annars får men som för styrelse-/ kommittéledamöter är 750 euro per möte.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.
 
VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE
Till revisor omvaldes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2022. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.
 
BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.  
 
Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.  
 
Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).  
 
Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen. 

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)
Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.  
 
Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.  
 
Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).
 
Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2022 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 11.3.2020 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

 

FISKARS OYJ ABP
Styrelsen

 

Mer information
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 40 776 8264

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Prenumerera

Dokument & länkar