Fiskars Groups delårsrapport januari-september 2021

Report this content

Fiskars Oyj Abp  

Delårsrapport

29.10.2021 kl. 08.30 (EEST)

 

 

Fiskars Groups delårsrapport januari-september 2021

 

Det tredje kvartalet var det sjätte i rad med omsättningstillväxt, främst drivet av verksamhetsenheten Vita

 

Detta är en sammanfattning av Fiskars Oyj Abp:s delårsrapport januari–september 2021 som publicerades idag. Rapporten i sin helhet med tillhörande tabeller är bifogad till detta börsmeddelande som en pdf-fil. Den finns även tillgänglig på http://www.fiskarsgroup.com/sv/investerare/rapporter-och-presentationer/delarsrapporter och på bolagets webbplats www.fiskarsgroup.com/sv. Vi uppmanar investerare att inte enbart läsa sammanfattningarna av våra finansiella rapporter, utan att ta del av delårsrapporten i sin helhet med tillhörande tabeller.

 

Tredje kvartalet 2021 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 9,4 % till 291,8 milj. euro (7-9/2020: 266,7)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 10,0 % till 291,8 milj. euro (265,4)
 • EBITA minskade med 1,3 % till 38,6 milj. euro (39,1)
 • Jämförbara2) EBITA minskade med 3,1 % till 38,0 milj. euro (39,3)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 51,9 milj. euro (115,6)
 • Resultatet per aktie (EPS) var 0,36 euro (0,33)

 

Januari-september 2021 i korthet:

 • Omsättningen ökade med 12,2 % till 901,2 milj. euro (1-9/2020: 802,9)
 • Jämförbara omsättningen1) ökade med 15,6 % till 901,2 milj. euro (779,8)
 • EBITA ökade med 65,1 % till 129,6 milj. euro (78,5)
 • Jämförbara2) EBITA ökade med 52,9 % till 132,7 milj. euro (86,8)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före finansiella poster och skatt minskade till 109,3 milj. euro (134,0)
 • Resultatet per aktie3) (EPS) var 0,84 euro (0,53)

 

Utsikterna för år 2021 höjdes den 13.10.2021:

Den 13.10.2021 höjde Fiskars sina utsikter för 2021 och förväntar sig nu att jämförbara EBITA är 160-170 milj. euro. Enligt de tidigare utsikterna för 2021 som publicerades den 23.6.2021, förväntade sig bolaget att jämförbara EBITA år 2021 skulle vara 140-160 milj. euro.

 

Förändringen baserar sig på att bolagets finansiella utveckling under årets tredje kvartal överskridit förväntningarna, speciellt mot slutet av kvartalet. En central faktor är att Fiskars hittills framgångsrikt har hanterat utmaningarna i de globala leveranskedjorna, vilket tidigare har lyfts fram som en betydande risk för helårets finansiella utveckling.

 

Säsongsvariationen för både detaljhandeln och konsumentefterfrågan kan fortsättningsvis avvika från det normala, även mot slutet av året. Detaljhandelns kunder kan försöka säkra tillgången till produkter genom att tidigarelägga sina beställningar från det första kvartalet år 2022 till det fjärde kvartalet 2021. Därtill har utmaningarna som relaterar till störningar i de globala leveranskedjorna samt ökade råmaterial- och energipriser fortsatt. Även om bolaget framgångsrikt har hanterat dessa faktorer, fortsätter de att vara en risk.

 

Fiskars Groups verkställande direktör Nathalie Ahlström:

Vår starka tillväxttrend fortsatte under det tredje kvartalet, vilket var det sjätte kvartalet i rad med tillväxt. Samtidigt var det bolagets högsta tredjekvartalsomsättning någonsin. Jämförbara EBITA föll något efter den rekordstarka nivån förra året.

 

Vår finansiella utveckling förbättrades mot slutet av kvartalet inom alla verksamhetsenheterna. Den jämförbara omsättningen ökade i Vita och Crea och var på föregående års nivå i Terra. För Terra och Crea var jämförelsetalen från 2020 rekordhöga.

 

Trots utmaningarna i de globala leveranskedjorna har vi lyckats betjäna våra kunder, vilket har varit en konkurrensfördel för oss. Riskerna gällande tillgång på produkter kvarstår. Dessutom fortsätter råvaru- och logistikkostnaderna att stiga. En ny faktor är de högre energipriserna, som särskilt påverkar Vita. Vi fortsätter att motverka dessa faktorer. Eftersom kostnadsinflationen ökat fort, kan det dröja förrän våra åtgärder börjar inverka.

 

Under andra halvåret investerar vi mer för att säkra tillväxt. Dessa investeringar är främst relaterade till vår digitala verksamhet, för att utveckla våra färdigheter inom data, direktförsäljning och konsumentupplevelser. Under tredje kvartalet öppnade vi cirka 50 nya positioner för att stöda våra digitala tillväxtinitiativ. Vi har också gjort ändringar i vår nuvarande IT-verksamhet, vilket kommer att medföra besparingar från 2022 och framåt. Vi förväntar oss att framtida besparingar kommer att täcka dessa investeringar.

 

Våra två pågående program går mot sitt slut. I halvårsrapporten för 2021 gav vi en uppdatering av transformationsprogrammet inom Vita. Vi kan nu också bekräfta att även omstruktureringsprogrammet kommer att slutföras i slutet av 2021. Vi förväntar oss att majoriteten av fördelarna kommer att realiseras per slutet av 2021. Därtill kommer kostnaderna för programmen att vara betydligt lägre än vad vi tidigare räknat med. Med andra ord kommer båda programmen att avslutas i år, vilket innebär att de besparingar som vi hade som mål uppnås och att kostnaderna blir lägre än vad vi ursprungligen hade förväntat oss.

 

Vårt fokus ligger nu på att säkerställa leveranserna under årets viktiga sista kvartal. Samtidigt fortsätter vi att driva vår strategi för att skapa organisk tillväxt på längre sikt. Som ett led i våra tillväxtplaner publicerade vi ett nytt globalt strategiskt partnerskap med Moomin Characters, samt att vi förvärvat en minoritetsandel i Rights & Brands, en licensbyrå som representerar ikoniska nordiska varumärken som Mumintrollen. Vi ser fram emot att diskutera vår tillväxtstrategi mer i detalj på vår kapitalmarknadsdag den 9.11.2021.

 

1)          I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2)          Jämförelsestörande poster i EBITA inkluderar poster såsom omstruktureringskostnader, nedskrivningar eller avsättningar, integrationskostnader och resultatpåverkan från avyttrade verksamheter.

3)          Resultatet per aktie under det första kvartalet år 2021 påverkades negativt av den ofördelaktiga domen i skattetvisten (0,35 euro per aktie).

 

 

Koncernens nyckeltal

Milj. euro

7-9 2021

7-9 2020

Förändr.

1-9 2021

1-9 2020

Förändr.

2020

Omsättning

291,8

266,7

9,4 %

901,2

802,9

12,2 %

1 116,2

Jämförbar omsättning1)

291,8

265,4

10,0 %

901,2

779,8

15,6 %

1 096,9

EBITA

38,6

39,1

-1,3 %

129,6

78,5

65,1 %

125,8

Jämförelsestörande poster i EBITA2)

0,6

-0,1

 

-3,1

-8,3

-62,6 %

-11,0

Jämförbart EBITA

38,0

39,3

-3,1 %

132,7

86,8

52,9 %

136,8

Rörelseresultat (EBIT)

34,7

35,6

-2,5 %

119,0

64,7

83,9 %

98,0

Resultat före skatt

37,8

34,6

9,1 %

120,0

59,4

102,1 %

89,8

Periodens resultat

29,8

27,0

10,2 %

69,3

43,2

60,4 %

68,5

Resultat per aktie3), euro

0,36

0,33

9,8 %

0,84

0,53

60,1 %

0,83

Eget kapital/aktie, euro

 

 

 

9,68

9,08

 

9,30

Kassaflöde från löpande verksamhet före finansiella poster och skatter

51,9

115,6

-55,1 %

109,3

134,0

-18,4 %

223,8

Soliditet, %

 

 

 

58 %

51 %

 

57 %

Nettogearing, %

 

 

 

17 %

29 %

 

19 %

Investeringar

7,3

8,8

-16,4 %

21,6

20,5

5,3 %

30,0

Personal (FTE), i genomsnitt

6 157

6 027

2,2 %

6 033

6 140

-1,8 %

6 104

 

1)       I den jämförbara omsättningen ingår inte inverkan av valutakurser, nyförvärv och avyttringar.

2)       Under tredje kvartalet 2021 bestod jämförelsestörande posterna främst av kostnader som härrörde sig till omstrukturerings- och transformationsprogrammen.

3)       Resultatet per aktie under det första kvartalet år 2021 påverkades negativt av den ofördelaktiga domen i skattetvisten (0,35 euro per aktie).

 

FISKARS OYJ ABP
 

Nathalie Ahlström
Verkställande direktör


 

Webcast

En webcast för resultatet för årets tredje kvartal ordnas den 29.10.2021 kl. 11.00. Konferensen hålls på engelska och kan följas direkt på: https://fiskars.videosync.fi/2021-q3-results

 

Presskonferensmaterialet publiceras skilt på www.fiskarsgroup.com.

 

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsidor. Personuppgifter som samlas in i samband med konferensen används inte för något annat syfte.Media och investerarkontakter:
Kristian Tammela, Director, Investor Relations, tel. +358 40 708 1181 

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv – i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group verkar i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.

Prenumerera

Dokument & länkar