Kommuniké från årsstämma den 30 mars 2021 i Fleming Properties AB

Report this content

Vid årsstämma den 30 mars 2021 i Fleming Properties AB fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2020 intagna resultat- och balansräkningarna.
  • Stämman beslutade om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen i enlighet med styrelsens förslag. Således beslutades om vinstutdelning enligt följande:

Av tillgängliga vinstmedel om 52 175 443 EUR, ska utdelning ske med ett belopp om totalt 0,7 EUR per aktie, innebärande en utdelning om totalt 4 165 000 EUR. Utbetalning av utdelningen ska ske vid fyra olika tillfällen före nästa årsstämma. Det just sagda innebär att vid det första och tredje utbetalningstillfället utbetalas 0,18 EUR per aktie, eller totalt 1 071 000 EUR och vid det andra och fjärde utbetalningstillfället utbetalas 0,17 EUR per aktie, eller totalt 1 011 500 EUR. Det beslutades att avstämningsdag för erhållande av utdelning ska vara den 1 april 2021, 30 juni 2021, 30 september 2021 och 30 december 2021.

  • Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören avseende räkenskapsåret 2020.
  • Det beslutades att omvälja styrelseledamöterna Hanna Ekdahl, Patrik von Hacht, Erica Magnergård och Thomas Lindström, intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades även om omval av Hanna Ekdahl som styrelsens ordförande.
  • Det beslutades om ett styrelsearvode på totalt 1 500 EUR per månad varav 500 EUR ska utgå till styrelsens ordförande och 333 EUR ska utgå till var och en av de tre övriga ordinarie ledamöterna för perioden intill nästa årsstämma.
  • Stämman beslutade att välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det antecknades att Ernst & Young AB hade utsett auktoriserade revisorn Fredric Hävrén till huvudansvarig revisor.
  • Det beslutades att arvode till revisorerna för tiden intill slutet av nästa stämma ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
  • Stämman beslutade om en ändring i bolagsordningen avseende formella justeringar till följd av lagändring om avstämningsdag inför bolagsstämma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt, Fleming Properties AB (publ)

+46 (0) 8 402 51 05

Ingeborg.magnusson@paretosec.com

John Malmström, verkställande direktör, Fleming Properties AB (publ)

Telefon: + 46 (0) 8 402 53 84

john.malmstrom@paretosec.com

Fleming Properties AB (publ) i korthet

Fleming Properties AB är ett svenskt holdingbolag som genom dotterbolag äger ett modernt kontorskomplex i centrala Helsingfors. De moderna kontorsfastigheterna är nyligen totalrenoverade och omfattar en uthyrningsbar area om ca 41 000 kvm och 498 parkeringsplatser, varav är ca 89 % av arean och parkeringsplatserna är uthyrt till SOK. Bolagets aktier handlas på Spotlight Stock Market sedan den 14 oktober 2019.

För mer information gällande Fleming Properties AB (publ), vänligen besök www.flemingproperties.se och www.spotlightstockmarket.com

Prenumerera

Dokument & länkar