Bokslutskommuniké

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
(fd Crowdsoft Technology AB)

Januari – december 2018 i korthet, koncern

Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 6 110 (170) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -700 (-1 981) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -11 692 (-2 439) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK
 • Nettoomsättningen ökade till 19 286 (458) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -9 602 (-8 673) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -32 132 (-10 723) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,03 (-0,04) SEK
 • Likvida medel uppgick till 2 144 (2 440 vid årsskiftet) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 82 (69)%

HELÅRET 2018 (JANUARI – DECEMBER)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Flowscapes produkter visas som framtidens lösningar via exponering hos ett amerikanskt byggbolag för kunder inom den amerikanska storindustrin.
 • Det globala finska logistikföretaget Cargotec har via Flowscapes partner Ricoh tecknat ett treårigt avtal för Flowscapes system. Installation skall ske på Cargotecs nybyggda aktivitetsbaserade kontor i Ljungby. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 miljoner kronor.
 • Fackförbund väljer Flowscape som digitalt kontorsstöd.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • En internationell kund har beslutat att fortsätta utökning av Flowscape-installationer till fyra nya kontor i fyra olika länder. I takt med att antalet användare av systemet ökar kommer licensintäkter genereras.
 • En befintlig europeisk kund utökar sin installation av Flowscape-systemet till nytt kontor i Nederländerna till ett ordervärde av 420 tusen SEK första året och därefter 300 tusen SEK per år.
 • Ett multinationellt bolag lägger order, värd 1,1 miljoner SEK första året och därefter 390 tusen SEK per år, på Flowscape-systemet efter genomfört pilotprojekt för sitt kontor i Nederländerna.

VD-Kommentar

Nu har det första finansiella året gått sedan Flowscape AB och Crowdsoft Technology AB slogs ihop. Stora omstruktureringar har skett och det sammanslagna bolaget har ställts om för expansion genom globala och lokala partners.

Nettoförsäljningen för koncernen var under kvartal fyra på 6,1 MSEK, vilket är ungefär samma nivå som de 6,0 MSEK vi hade i kvartal tre. Den största delen av försäljningen kommer fortfarande från Norden.

De kostnadsbesparingar som påbörjades i slutet av kvartal två har nu till stor del slagit igenom och det operativa kostnaderna är nere på 7,3 MSEK i kvartal fyra, mot 8,7 MSEK kvartal tre. Under fjärde kvartalet har det fortfarande varit några slutlöner att betala ut så vi ser att de operativa kostnaderna i nästa kvartal kommer gå ner ytterligare.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under kvartal fyra -2,1 MSEK (detta inkluderar ett lån på 0,9 MSEK) mot -5,0 MSEK under kvartal tre. Om vi följer vår försäljningsprognos så räknar vi med att vända Flowscape till att bli kassaflödespositivt under första halvåret 2019. Vårt fokus på att minska våra fasta kostnader ger resultat.

Försäljningen i Norden fortsätter på en bra nivå även om vi hade hoppats på en snabbare uppgång genom våra partners satsningar. Vi märker att dessa behöver mer tid än, vi förutsåg, med att få alla processer på plats i sina stora organisationer. När processerna är på plats förväntar vi oss en uppgång av försäljningen i Norden.

Som jag tidigare har indikerat så pågår det dialoger med flera globala partners. Vi får bekräftelser i dialogerna på att vår smartakontorsprodukt är en av de starkaste i världen. Min förhoppning är fortfarande att vi snart kan stänga ett eller flera globala avtal. Samarbetet med Ericsson löper på men avtalen med telekom-operatörerna har fördröjts bl.a. eftersom det saknas 4G-kopplade kontorssensorer på marknaden.

En viktig milstolpe under kvartalet har varit att en av våra befintliga kunder har tagit ett beslut att rulla ut vår smartakontorslösning globalt. Under året kommer det innebära över 20 nya siter och därmed 10 000-tals nya användare. Detta etablerar Flowscape som en internationellt ledande aktör inom vårt marknadssegment.

Vi har tagit fram en ny säljpresentation för C-One. Denna presentation används idag av alla Flowscapes säljare, samt vissa säljare hos våra partners. Flera potentiella kunder har blivit intresserade och vi har påbörjat ett antal piloter. Dock är det för tidigt att säga om vi har hittat nyckeln till framgång, men jag är försiktigt positiv.

Organisationen är nu helt omställd till vår strategi att växa genom partnersamarbeten. Den nya organisationen består mestadels av personer som varit på Flowscape under lång tid och jag känner att vi fått upp ett väldigt bra flyt och vi får ur oss mer resultat än någonsin. Utvecklingsavdelningen har under perioden implementerat: ett helt nytt och innovativt sätt att släppa icke använda mötesrum, ett förbättrat statistikverktyg samt ett säkrare och mer skalbart sätt att logga in i smartakontorslösningen. För C-One har de implementerat en möjlighet att SMSa användare som inte varit aktiva under en period eller inte laddat ner appen.

Det fortsatta fokuset under året är att etablera och växa med fler globala partners, fintrimma våra processer och marginaler samt utveckla produkten vidare så den blir lätt att sälja och installera för våra partners.

Peter Reigo, Verkställande direktör och grundare

För mer information, vänligen kontakta: 

Peter Reigo
VD, Flowscape Technology
Mobil: +46 (0) 70 942 4687

Mail: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2019.

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar