Delårsrapport 1 JANUARI – 30 JUNI 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866 (fd Crowdsoft Technology AB)

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – juni 2019. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – juni 2019 i korthet, koncern

Under jämförelseperioden föregående år, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 118 (6 196) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -141 (-4 896) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -8 222 (-9 522) TSEK
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 778 (-6 623) TSEK.
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,006 (-0,007) SEK

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 12 624 (7 182) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 65 (-8 616) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -12 888 (-15 580) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,009 (-0,014) SEK
 • Soliditeten uppgick till 77 (82 vid årskiftet) %

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Årsstämman omvalde Urban Fagerstedt, Peter Reigo och Henrik Tjernberg som styrelseledamöter samt valde Johan Hägerlöf som ny styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.
 • Årsstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 • Flowscape tecknade avtal med ett svenskt försäkringsbolag. Affären är värd 400 tusen SEK och installationen sker på bolagets huvudkontor i Stockholmsområdet.
 • Ett av Sveriges största bolag har lagt order på Flowscapes smart-office system. Systemet skall installeras på bolagets huvudkontor och har ett kontraktsvärde om ca 1 MSEK över 3 år.
 • Flowscape erhåller ytterligare stor order avseende rumspaneler från internationell storkund. Ordervärde uppgår till 1,4 MSEK.
 • Flowscape erhåller order från europeisk kund där installation skall ske hos ett av kundens kontor i Tyskland. Ordervärdet uppgår första året till 550 tusen SEK och därefter årligen med ytterligare 260 tusen SEK.
 • Efter lyckat pilotprojekt väljer multinationellt nordamerikanskt konsultbolag Flowscapes lösning till sitt nya kontor på Manhattan i New York. Affären uppgår till 2,8 MSEK första året och därefter 730 tusen SEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Avtal tecknades med befintlig svensk offentlig kund om utökning av Flowscape-installation på kundens nyrenoverade kontor. Ordervärdet uppgår till 1,0 MSEK första året och därefter 260 tusen SEK årligen. Affären genomförs tillsammans med partnern JML, som ingår i Dustin koncernen.

VD ord

Nu har ytterligare ett kvartal gått på vår spännande resa med att skala upp Flowscape internationellt. Under kvartalet har vi arbetat hårt med att förstärka våra partnerskap i Norge, Storbritannien, Schweiz och Österrikes samt att få våra första stora referenskunder i USA.

Nettoomsättningen för koncernen var på likvärdig nivå som tidigare och summerar till 6,1 MSEK för kvartalet. Detta skall jämföras med 6,5 MSEK för föregående kvartal. Anledningen att nettoförsäljningen inte fortsatte uppåt, mot tidigare kvartal, var att orderingången under mars till maj var sämre än förväntat, främst p.g.a. att flera stora säljprocesser dragit ut på tiden. Dock återhämtade sig orderingången starkt under juni och juli.

Vi ser att kostnadsbesparingarna som genomförts sedan sommaren förra året ger önskat resultat och de operativa kostnaderna för kvartal två slutade på 5,8 MSEK, vilket skall jämföras med 6,1 MSEK under föregående kvartal.

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick under andra kvartalet till +0,8 MSEK, vilket skall jämföras med +0,5 MSEK under kvartal ett 2019. Kassan är vid kvartalets utgång fortfarande ansträngd då vi fortsatt investera i produktutveckling för att optimera produkterna för internationell skalning samt att möta marknadens krav på ny funktionalitet. Som nämndes i förra kvartalsrapporten så har vi säkrat upp med 3 MSEK i skriftliga lånelöften om bolaget skulle behöva kortfristig finansiering.

Positivt är även att vi vinner fler affärer från marknader utanför Norden., vilket visar att vår tillväxtstrategi ger resulltat. De ordrar vi nyligen offentliggjorde i USA och Tyskland ger oss starka referenser på två, för Flowscape, stora potentiella marknader. Vi noterar även att vi både i Sverige och internationellt är starka hos potentiella kunder som efterfrågar heltäckande lösningar för att optimera sitt fastighetsbestånd och förbättra kontorseffektiviteten för de anställda. Ett bevis på detta är att vi nyligen, i konkurrens med tre andra leverantörer blev utvalda i den upphandling i New York som utannonserades i juni. Vi blir även kontinuerligt inbjudna, av stora internationella bolag, till anbudsförfrågningar.

Vi gör fortsatta framsteg med våra partners i Norden, Storbritannien, Schweiz och Österrike. Under kvartalet har vi arbetat med att sätta upp lokala ”Show rooms” samt att stötta dem i flera säljprocesser.

Vår globala utrullning med en internationell storkund som nämnts i flera pressmeddelanden fortsätter med två till tre nya kontor per månad. I dagsläget har Flowscapes lösning installerats i 4 000 rum på kundens kontor i 20 städer och systemet täcker totalt ca 500 000 kvadratmeter. Vid årsskiftet är planen att 8 000 rum och 800 000 kvadratmeter skall omfattas. Hittills har denna kund främst genererat intäkter för hårdvara och installationsarbete. Men under hösten planeras en större lansering av Flowscape systemet och då förväntar vi oss en ökning av användandet och därmed licensintäkterna.

Vad gäller C-One så pågår ett antal kunddialoger samt en lansering av en ny produktpaketering, kopplat till Flowscapes existerande kontorsprodukterbjudande. Vi har också blivit inbjudna att svara på en större upphandling för kriskommunikation i köpcentrum.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar