Delårsrapport 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2019. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Januari – september 2019 i korthet, koncern

Under jämförelseperioden föregående år, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 964 (6 021) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 485 (-1 172) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 400 (-5 782) TSEK
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 3 054 (-2 127) TSEK.
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004 (-0,004) SEK
 • Nettoomsättningen ökade till 19 588 (13 176) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 550 (-8 901) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 288 (-20 440) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,014 (-0,011) SEK
 • Soliditeten uppgick till 75% (82% vid årskiftet)

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Flowscape erhåller order om 1,5 MSEK hos befintlig svensk offentlig kund varav 1,0 MSEK första året följt av 260 TSEK årligen. Kunden har valt att utöka sin Flowscape-installation på sitt nyrenoverade kontor.
 • Flowscape ingår strategiskt utvecklingssamarbete med Vasakronan där Flowscapes lösning skall vidareutvecklas mot Co-Workingsegmentet samt integreras mot Vasakronans smarta byggnader. Vasakronan finansierar projektet med 5,5 MSEK under 12 månader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flowscape har erhållit order från ny global kund för installation av lösning på kundens huvudkontor i Stockholm. Ordern är värd 310 TSEK över 3 år.
 • En av Flowscapes internationella kunder fortsätter sin globala utrullning till flera nya siter i Japan, Indien, USA och Singapore samt lägger order på mjukvara för 530 TSEK.
 • Ett nordamerikanskt konsultbolag fortsätter utrullning av Flowscapes lösning till ytterligare kontor. Konsultbolaget installerade Flowscapes lösning under sommaren, nu fortsätter utrullningen till bolagets kontor i Las Vegas. Ordervärdet uppgår till 350 TSEK första året och därefter 80 TSEK årligen.
 • Flowscape har erhållit order från ett av Finlands största bolag. Installation av rumsbokningslösning kommer ske på kundens huvudkontor i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till 300 TSEK över tre år. Affären genomförs tillsammans med Flowscapes partner Co-Ideation.

VD ord

Flowscape har under kvartalet utvecklats positivt på alla de viktigaste finansiella nyckeltalen. Detta är första kvartalet i år då vi är kassaflödespositiva både gällande den löpande verksamheten och inkluderat kostnaderna för produktutveckling.

Nettoomsättningen för koncernen uppgår till 7,0 MSEK, vilket skall jämföras med 6,1 MSEK under föregående kvartal. Ökningen beror på den starka orderingång Flowscape hade under juni och juli. Vi ser att orderingången nu är stark igen efter en försvagning direkt efter sommarsemestrarna.

De operativa kostnaderna under kvartalet var 5,5 MSEK, vilket ligger i paritet med 5,8 MSEK för föregående kvartal. Framöver kommer de operativa kostnaderna inom produktutveckling öka något för att möta behovet i det strategiska samarbetsprojekt Flowscape inlett med Vasakronan.

Kassaflödet för summan av den löpande verksamheten och efter investeringsverksamheten uppgick till +1,2 MSEK, vilket skall jämföras med -0,5 MSEK under föregående kvartal och -1,3 MSEK första kvartalet 2019. Kassaflödet för den löpande verksamheten innehåller alla operativa kostnader för verksamheten exklusive aktiveringar för produktutveckling, vilka ligger i kassaflödet för investeringsverksamheten. Kassaflödet för finansieringsverksamheten innehåller upptagning och amortering av lån.

Försäljningen i Sverige fortsätter på en stabil nivå och vi ser ett ökat intresse i Norge och Finland. Under perioden fick Flowscape en order för installation av vårt system på huvudkontoret för ett av Finlands största bolag. Detta är Flowscapes största kund i Finland och det ger oss en stark referenskund för fortsatt expansion på den finska marknaden.

Samarbetet med våra globala partners fortlöper enligt plan med ett antal kunddialoger där vi förväntar oss avslut innan årsskiftet. För att i steg bygga upp processer och förtroende hos dessa partner fokuserar vi nu på Storbritannien, Schweiz och Norden.

Vi har också fortsatt expandera i USA genom att det nordamerikanska konsultbolaget, som Flowscape fick som kund i somras, nu har valt att installera vår lösning även på deras kontor i Las Vegas. En annan av Flowscapes internationella kunder har adderat ett kontor i USA, till listan av ca 30 kontor som idag använder lösningen. Vi ser nu att intresset är så stort i USA att vi påbörjat planeringen för att öppna ett lokalt säljkontor. Med dessa installationer har vi nu goda referenskunder för att etablera oss i USA.

Sedan senaste rapporten ser vi att ytterligare två stora kunder börjar rulla ut Flowscapes lösning globalt. För oss är detta ett bevis på att lösningen är skalbar, håller rätt kvalitet och att den efterfrågas internationellt.

Under kvartalet har Flowscape ingått ett strategiskt utvecklingssamarbete tillsammans med Sveriges största fastighetsägare Vasakronan. Detta samarbete kommer innebära att Vasakronan finansierar en del av Flowscapes utvecklingsverksamhet för att anpassa vår smartakontorsprodukt till de behov som finns inom det snabbväxande Co-Workingsegmentet samt att produkten skall kunna kopplas direkt mot fastighetsägares smartahusplattformar. Målet är att Flowscapes produkt i slutet av år 2020 skall ingå i det erbjudande Vasakronan går ut med till alla sina hyresgäster och Co-Workingmedlemmar. Eftersom Vasakronan äger ett stort antal fastigheter i Sveriges storstadsregioner skapar detta en stor potential för Flowscape att ytterligare stärka vår ställning på den svenska marknaden.

Som jag skrev i tidigare VD-ord så blev Flowscape, med C-One, inbjudna till en större upphandling för kriskommunikation i köpcentrum. I den upphandlingen blev vi, tack vare en stark produkt, utvalda bland två leverantörer, som gick vidare till den sista utvärderingen. I denna vecka fick vi tyvärr beskedet att de valt den andra leverantören eftersom Flowscape inte hade tillräckligt många referenskunder för C-One produkten. Detta ger oss bekräftelse på att produkten är stark och vår säljkår har nu börjat träffa Flowscapes befintliga kunder för att presentera det nya erbjudandet, där C-One ingår som en del i Flowscapes smartakontors-erbjudande.

Peter Reigo, Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar