Delårsrapport 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Report this content

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2019. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – december 2019 i korthet, koncern

Under jämförelseperioden föregående år, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen uppgick till 7 201 (6 110) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -335 (-851) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 271 (-11 878) TSEK
 • Kassaflödet för den löpande verksamheten samt investering i produktutveckling uppgick till -1 475 (-4 522) TSEK.
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,005 (-0,008) SEK

HELÅRET 2019 (JANUARI – DECEMBER)

 • Nettoomsättningen ökade till 26 789 (19 286) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 215 (-9 752) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 559 (-32 318) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,019 (-0,025) SEK
 • Soliditeten uppgick till 68% (82% vid årskiftet)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

 • Befintlig kund fortsätter utrullning av Flowscape systemet till kontor i Japan, Indien, USA och Singapore. Ordern omfattar även mjukvarulicenser om 530 TSEK.
 • Det nordamerikanska konsultbolaget som installerade Flowscapes lösning utökar med ny installation till sitt kontor i Las Vegas. Ordervärde första året 350 TSEK och därefter årligen 80 TSEK.
 • Ett av Finlands största bolag lägger beställning av Flowscape systemet till sitt huvudkontor i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till 300 TSEK.
 • Stort svenskt bolag växer som kund för Flowscape, utökar sin Flowscape installation till lokalkontor i Malmö.
 • Flowscape erhåller order omfattande både kriskommunikationslösning som smart-kontorslösning från japanskt bolag i Tokyo. Kunden kommer även vara återförsäljare av Flowscapes lösningar i Japan.
 • Det nordamerikanska konsultbolaget fortsätter utrullning av Flowscapes system till sitt kontor i Sydney, Australien. Ordervärdet uppgår initialt till 1,2 MSEK för första året och därefter 435 TSEK årligen.
 • Ytterligare order från det nordamerikanska konsultbolaget. Ordern avser bolagets kontor utanför New York och värdet uppgår till 400 TSEK första året och därefter 130 KSEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flowscape tillförs 30 MSEK i expansionskapital genom riktade nyemissioner av aktier
 • Flowscape kallar till extra bolagsstämma
 • Flowscape tecknar återförsäljaravtal med Ricoh Europa. Avtalet innebärande att Flowscapes produkter i Ricohs erbjudande i 22 europeiska länder.
 • Ett svenskt statligt bolag har förlängt sitt kontrakt avseende smarta-kontorslösningen i ytterligare två år.
 • Atea Sverige väljer Flowscape som smart kontorssystem till sitt nyrenoverade huvudkontor i Kista.
 • Globalt företag inom kontorsnära produkter väljer att utöka sin Flowscape lösning till sitt kontor i Nederländerna.
 • Efter framgångsrik pilot har Flowscape, via partnern Fujitsu, tecknat avtal om global utrullning av vår smarta-kontorslösning. Slutkunden är ett multinationellt företag. Denna första order uppgår till 1,4 MSEK initialt och därefter 600 TSEK årligen.
 • Stort svenskt gruvbolag beställer kriskommunikationsverktyget C-One.

VD ord

Under kvartal fyra 2019 har bolaget fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Nettoomsätt-ningen under kvartalet uppgår till 7,2 MSEK, vilket skall jämföras med 7,0 MSEK föregående kvartal och 6,1 MSEK för kvartal två 2019. De operativa kostnaderna för kvartalet slutade på 5,8 MSEK, vilket är likvärdigt med 5,6 MSEK i kvartalet innan.

Kassaflödet för den löpande verksamheten, inklusive investering i produktutveckling, slutade på -1,5 MSEK, vilket skall jämföras med +1,2 MSEK under föregående kvartal. Det negativa kassaflödet under detta kvartal beror främst på att vi återbetalt en kredit vi haft från en av våra hårdvaruleverantörer samt att hälften av kvartalets fakturering kom i december, med betalning i januari.

Försäljningen i Norden står fortfarande för den största delen av omsättningen men andelen utanför Norden växer.

Partnersamarbetena i Norden utvecklas enligt plan och vi har påbörjat samarbete med ett antal nya partners i Norge. Vi ser också en förändring på den nordiska marknaden med ökande efterfrågan av mer avancerade lösningar, där Flowscape har ett mycket starkt erbjudande.

Tillväxten utanför Norden kommer bl. a. från att flera av våra kunder i Europa lägger till nya kontor. Senast var det ett internationellt välkänt bolag som lade till ett kontor i Nederländerna, efter att de installerat vår lösning på deras huvudkontor i London. Vi har också en internationell tillväxt genom att tre av våra multinationella kunder skalar Flowscapes system globalt. Partnerförsäljningen utanför Norden fokuseras nu på att stärka upp de befintliga partnersamarbetena i Storbritannien och Schweiz samt att etablera samarbete med starka partners i andra länder i Europa.

Under perioden skrev vi ett europeiskt återförsäljaravtal med Ricoh samt vi deltog i ISE-mässan, vilket är den största mässan för europeiska potentiella återförsäljare. Avtalet med Ricoh skapar stora möjligheter genom att alla deras 22 lokalbolag i Europa nu kan sälja och leverera vår produkt under detta avtal. I Japan är nu systemet installerat hos vår återförsäljare och de har varit hos oss i Sverige och lärt sig produkten. Vi fortsätter också bli inbjudna till globala upphandlingar. Senast var det en global upphandling från en av världens största banker där Flowscape har blivit ”short listade” för slutligt val av leverantör till deras ”digitala arbetsplats”. I denna upphandling har även lösning en för kriskommunikation efterfrågats.

Nu har vi kommit till en summering av 2019. Jag är väldigt nöjd med hur bolaget har utvecklats under året. Den optimering av organisationen som påbörjades sommaren 2018 har gett resultat. Vi har gått från en kraftig förlust innan avskrivningar på –11,8 MSEK under 2018 till ett positivt resultat på +0,2 MSEK 2019. De operativa kostnaderna har halverats från 11,9 MSEK i kvartal två 2018 till under 6 MSEK per kvartal under 2019. Samtidigt som vi gjort denna reduktion av personalstyrkan och andra kostnader har vi lyckats öka nettoomsättningen med 27% och vår leveransorganisation har genomfört 50% fler installationer under 2019 jämfört med 2018. Vi har under året också säkerställt kvaliteten och skalbarheten i produkten samt utvecklat nya funktioner som kommer stärka vår ställning på marknaden under 2020. Detta gör mig väldigt stolt och nu är organisationen redo för internationell expansion med ännu starkare tillväxt.

Vi har precis genomfört en riktad nyemission för att ge oss den buffert som behövs för att öppna säljkontor i USA, öka vår närvaro i Storbritannien samt stärka vår digitala marknadsföring. Planen under 2020 är att anställa två säljare i USA samt ytterligare en person i Storbritannien. Vår erfarenhet är att det tar ca tre kvartal innan en ny säljare börjar leverera ordervolymer. Därför förväntar vi oss inte något betydande omsättningsbidrag från denna satsning under 2020 utan det kommer främst ge resultat under 2021 och framåt. Tillväxten under 2020 kommer främst genom framgångsrikt partnersamarbete, skalning med våra befintliga multinationella kunder samt effektivt säljarbete från våra befintliga säljare. Förutom nya affärer har vi en återkommande intäkt på ca 12 MSEK från våra nuvarande kontrakt samt ett utvecklingsbidrag från Vasakronan på 4 MSEK. Vi förväntar oss att kassaflödet och resultatet under 2020 kommer sjunka något men vi strävar efter att hålla dessa på en rimlig nivå. Det viktigaste målet framåt är internationell tillväxt, för att bli en av de globalt största leverantörerna inom smarta kontorssystem.

C-One, vår kriskommunikationslösning, är idag inte ett fristående erbjudande utan att det erbjuds som en del av Flowscapes smarta-kontorslösning. Flowscapes lösning är helt unik på marknaden med denna funktionalitet och det ger oss en stark konkurrensfördel. Detta bekräftas bl.a. av den kombinerade ordern från återförsäljaren i Japan och ordern från ett av Sveriges största gruvbolag.

Peter Reigo, Verkställande direktör
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar