Delårsrapport Q1

1 januari - 31 mars 2018

Styrelsen och verkställande direktören för Crowdsoft Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2018. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – mars 2018 i korthet, koncern

Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen ökade till 986 (65) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -3 720 (-2 712) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 058 (-2 859) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 87 (65)%
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Crowdsoft fullföljde förvärvet av Flowscape AB i inledningen av mars 2018. Förvärvet betalades med 600 miljoner aktier.
 • Peter Reigo tillträdde som VD för Crowdsoft Technology AB den 1 februari 2018. Peter Reigo är även VD för Flowscape AB.
 • Efter kostnader för nyemission och förvärv samt lösen av brygglån tillfördes ca 27,4 miljoner kronor.
 • Crowdsoft ingick avtal med Ashton Gate Stadium i Storbritannien som kommer utvärdera kommunikationslösningen C-One.
 • Flowscape tecknade avtal med en global verkstadskoncern om en pilotinstallation värd 300 tusen kronor. Om piloten genomförs med positivt utfall väntas nästa installation hos kunden ske under tredje kvartalet till ett värde om ca 1,8 miljoner kronor.
 • Flowscape genomförde sin tredje installation hos ett av världens största företag inom tjänster för kommersiella fastigheter. Ordern var även Flowscapes första affär i Italien och uppgick till 590 tusen kronor.
 • Flowscape tecknade i samarbete med Coor avtal om två pilotinstallationer hos ett av Nordens största företag. Ordervärdet uppgick till 350 tusen kronor.
 • Flowscape ingår ett initialt partneravtal med Ericsson. Avtalet innebär att Flowscape exponeras i Ericssons kanaler som en godkänd partner. Den praktiska innebörden är att Flowscapes lösning har kvalitatssäkrats samt att lösningen är kompatibel med Ericssons IoT Accelerator plattform.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flowscape tecknade ett 5-årigt partneravtal med Ericsson, där de skall erbjuda Flowscapes produkt, som en integrerad del av deras ”Smart Building”-plattform, till sina teleoperatörskunder. Teleoperatörerna skall i sin tur sälja denna produkt till sina företagskunder. Upplägget på kontraktet är att Ericsson kommer ta allt ansvar för försäljning, installation, drift och support. Ericsson har idag ca 350 teleoperatörskunder och de stora teleoperatörerna har över 10 000 företagskunder. Detta skapar en helt ny möjlighet för Flowscape att skala upp globalt.
 • Flowscape tecknade avtal med Nacka Kommun i samarbete med IT-partnern Dustin, vilket är den hittills största affären mot offentliga sektorn.
 • Flowscape tecknade sitt hittills näst största avtal genom partnern Atea, med Telenor. Avtalet löper över tre år med ett ordervärde om totalt 7,5 miljoner kronor.

VD-kommentar

Nu har det första kvartalet gått efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft. Personligen tycker jag att det är väldigt kul att ha fått förstärkning av duktiga och trevliga kollegor från Crowdsoft. Vi har under denna tid format infrastrukturen kring det nya bolaget för att möta aktuella och framtida möjligheter och utmaningar: en gemensam strategi och plan för hur vi skall implementera och följa upp. Vi har också skapat en riktigt bra ledningsgrupp som jag känner kombinerar djup kompetens inom respektive disciplin med ett bra samarbete.

Eftersom förvärvet av Flowscape genomfördes under det första kvartalet har jag förståelse för att det är svårt att tolka den finansiella ställningen under aktuella perioden samt jämföra det mot föregående år. Den sammanlagda nettoomsättningen för de två bolagen var under kvartalet 2,9 miljoner kronor och rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, uppgick till 12,8 miljoner kronor.

Rörelsekostnaderna var höga bl.a. eftersom det fanns överlappande personal, organisationen var inte optimerad för det nya uppdraget och att utvecklingsintensiteten var hög både för
C-One och Flowscape. Inom C-One utvecklades 3.2 releasen, som bl.a. har den efterfrågade ”geo fencing” funktionaliteten. För Flowscape har den höga intensiteten förklarats av att vi behövde få fram en cloud-produkt som kvalificerade oss för Ericsson’s partneravtal. Orsaken till den svaga nettoomsättningen är att vi inte stängt de C‑One avtal vi räknade med och att säljaktiviteten, för Flowscape, i kvartal fyra var för låg. Jag är inte alls nöjd med varken nettoomsättningen eller den höga kostnadsnivån. Dock har, efter nyår, fokus och tempo i Flowscape-försäljningen, framförallt i Norden, kommit upp till bättre nivåer. Under det första kvartalet och även under april och maj har ett antal intressanta affärer ingåtts, varav några är piloter hos stora globala företag med stark framtida potential.

Enligt våra estimat kommer det huvudsakliga bidraget till omsättningen under 2018 att komma från Flowscapes produkter. Efter att ha satt mig in i C-One som produkt ser jag stor potential i den inför framtiden. Dock tror jag att möjligheterna väntar inom andra marknadssegment än de som Crowdsoft hittills har bearbetat. För C-One skapar vi därför en ny marknadspositionering och affärsplan.

C-Ones affärer som jag refererade till i Bokslutskommunikén för 2017 har ännu inte stängts utan dialogerna pågår. Jag har också fått ett antal frågor från aktieägare om hur det har gått med tidigare C-One piloter. Vi har i dagsläget aktiv dialog med tre av pilotkunderna, t.ex. Ashton Gate och en nordisk kollektivtrafikoperatör.

Jag själv har under första kvartalet jobbat fokuserat för att sluta avtal med globala partners som kan skala upp vår omsättning genom tusentals säljare i hela världen. Jag är väldigt nöjd att vi nu har skrivit ett 5-årigt partneravtal med Ericsson. Ericsson kommer sälja Flowscapes lösning, till deras teleoperatörskunder över hela världen, under sitt eget varumärke. Eftersom Ericsson kommer hantera all försäljning, installation, drift och support så kan Flowscape, genom detta samarbete, skala upp utan att behöva ta risken att anställa en stor mängd personal. Detta är en ”game changer” för Flowscape och en mycket viktig milstolpe för vår ambition mot 1 miljon användare 2023. Ericsson har redan börjat sälja detta system till sina operatörskunder och en pilot är påbörjad i Asien, men jag förväntar mig en finansiell effekt för Flowscape först 2019. Skillnaden mellan detta avtal, och det IoT partneravtal som utannonserades 2018-01-26, är att i det tidigare avtalet så kunde Ericsson endast referera till Flowscape som en ”Smart office” lösning som går att köra i Ericssons IoT Acceleratorplattform. Men kunden får därefter själv ta kontakt med Flowscape och Ericsson får ingen del i en eventuell affär. Eftersom Flowscape nu blir en integrerad del av IoT Accelerator så kommer Ericsson aktivt sälja och installera lösningen. Vi fortsätter arbeta för att under året sluta liknande avtal med flera globala aktörer inom andra segment. Förhoppningen är även att
C-One, som integrerad del av ”The workplace experience system” och som enskilt erbjudande, kommer kunna dra nytta av dessa samarbeten.

Den sammanslagna organisationen tillsammans med det globala avtalet vi tecknat med Ericsson ger oss helt nya möjligheter. Vi gör därför nu en genomlysning av hur vi arbetar för att kunna skapa en optimal och framåtriktad organisation. Förändringsarbetet kommer även påverka bolagets kostnadsbild i positiv riktning.

Jag ser fram mot ett spännande andra kvartal med många nya affärer och pilotkunder som går vidare med sin utrullning. Och en sommar som motsvarar den vår vi just nu upplever.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar