Delårsrapport Q1

Report this content

1 JANUARI – 31 MARS 2019
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
(fd Crowdsoft Technology AB)

Januari – mars 2019 i korthet, koncern

Under jämförelseperioden föregående år, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)

 • Nettoomsättningen ökade till 6 506 (986) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 206 (-3 720) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 666 (-6 058) TSEK
 • Kassafflödet från den löpande verksamheten uppgick till 486 (-4 670) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 78 (87)%
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,00 (-0,01) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • En internationell kund har beslutat att fortsätta utökningen av Flowscape-installationer till fyra nya kontor i fyra olika länder. Härigenom kommer licensintäkterna att öka i takt med tillkommande användare.
 • En befintlig europeisk kund har utökat sin installation av Flowscape-systemet till ett nytt kontor i Nederländerna till ett ordervärde av 460 tusen SEK första året och därefter 300 tusen SEK per år.
 • Ett multinationellt bolag lade en order värd 1,1 miljoner SEK på Flowscape-systemet efter ett pilotprojekt i Nederländerna.
 • En internationell bolagskund lade order avseende rumspaneler om 2,0 miljoner SEK.
 • En svensk myndighet har tecknat avtal om installation av Flowscapes system. Ordervärdet uppgår till 2,2 miljoner SEK. Affären genomförs i samarbete med IT-partnern Atea.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Flowscape har tecknat avtal med ett svenskt försäkringsbolag. Affären är värd 400 tusen SEK och installationen sker på bolagets huvudkontor i Stockholmsområdet.
 • Bolagets årsstämma senareläggs till den 17 juni 2019. Initialt var årsstämman planerad till den 23 maj 2019.

VD-Kommentar

Nu har ett nytt och spännande år startat och Flowscapes resa mot framtiden fortsätter. Under kvartalet har vi fokuserat på att effektivisera arbetssätt och rutiner i den nya och mindre organisationen. Vi har utvecklat sättet vi arbetar på och min bedömning är att alla avdelningar idag levererar mer, trots en mindre organisation.

Nettoomsättningen för koncernen har gått uppåt och summerar till 6,5 MSEK för kvartalet. Detta skall jämföras med 6,1 MSEK föregående kvartal. Fortfarande står Norden för största delen av försäljningen, men andelen från andra marknader ökar.

De kostnadsbesparingar som påbörjades sommaren 2018 ger resultat och den operativa kostnaden för organisationen uppgick till 6,1 MSEK för första kvartalet. Under kvartal fyra 2018 uppgick denna till 7,3 MSEK och före nedskärningarna under kvartal två 2018, till 11,9 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 486 (-4 670) TSEK. Bolaget totala kassaflöde för kvartalet var 1,1 MSEK, vilket skall jämföras med -2,1 MSEK under föregående kvartal. Det totala kassaflödet för kvartalet inkluderar lån på 2,4 MSEK för att förbetala tillverkning av nya rumspaneler, som kommer levereras till oss senare under året. Vi fortsätter att fokusera på att öka försäljningen och fortsätta fintrimma kostnaderna för att uppnå ett stabilt positivt kassaflöde för den löpande verksamheten.

Försäljningen i Norden fortsätter att öka men inte riktigt i den takt vi hoppats på. Detta beror på att det tar tid för våra partners att få processer på plats och därefter skala upp försäljningen av Flowscapes erbjudande. Samtidigt ser vi en ökad aktivitet utanför Norden, främst i Storbritannien, Österrike, Schweiz och Holland. I Holland fick vi under kvartalet ordrar från två välkända bolag med potential till fortsatt expansion globalt. Att dessa två bolag har valt oss visar att vi har en världsledande smart-office produkt. Holland är en mogen marknad inom aktivitetsbaserade arbetssätt och digitalisering, och båda bolagen har utvärderat flera av våra konkurrenters produkter. Det är dessutom extra uppmuntrande att en av dem valde oss efter att ha gjort en pilot med en av våra starkaste konkurrenter, som dessutom har sitt huvudkontor i Holland.

Vårt säljkontor i Storbritannien har fokuserat på att utveckla samarbetet med lokala partners. Under kvartalet har en av dessa partners beslutat att börja skala upp försäljningen av Flowscapes lösning. Arbete pågår nu med att få processer och marknadsföringsmaterial på plats. Vi har även flera andra partners i Storbritannien som visar ökat intresse.

Den globala utrullningen fortsätter med den internationella kund som nämnts i bl.a. pressmeddelandet den 28 februari 2019, med titeln ”Flowscape får stororder på rumspaneler från internationell bolagskund”. Kundens plan är att under året rulla ut Flowscapes system till ytterligare 30 av koncernens kontor på fem kontinenter. Detta stärker Flowscapes ställning i andra upphandlingar där globala företag letar efter en lösning för hela koncernen.

I linje med den strategi vi har att skala globalt genom multinationella partners har vi nyligen inlett en avtalsförhandling med ett IT-företag, som vill ta in Flowscapes produkter som ett globalt erbjudande. Produkterbjudandet innefattar både smart-office produkten och C-One.

Vi har nyligen inlett ett samarbete med ett annat företag där vi kommer paketera ihop C-One med en annan produkt och skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande för snabb och effektiv kommunikation på kontor. Detta erbjudande kommer lanseras före sommaren.

Vårt fortsatta fokus under detta år är att skala försäljningen tillsammans med globala partners, fintrimma våra arbetsprocesser och marginaler samt utveckla produkten så att den blir lättare att sälja och installera för våra partners.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar