Delårsrapport Q2

Delårsrapport
1 JANUARI – 30 JUNI 2018
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
(fd Crowdsoft Technology AB)


Januari – juni 2018 i korthet, koncern

Under perioden, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 6 196 (64) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4 896 (-2 403) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 522 (-2 945) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI – JUNI)

 • Nettoomsättningen ökade till 7 182 (129) TSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8 616 (-4 665) TSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 580 (-5 804) TSEK
 • Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,03) SEK
 • Likvida medel uppgick till 9 188 (2 440 vid årsskiftet) TSEK
 • Soliditeten uppgick till 88 (69 vid årskiftet)%

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Årsstämman omvalde Urban Fagerstedt, Henrik Tjernberg och Lena Torlegård som styrelseledamöter samt valde Peter Reigo som ny styrelseledamot. Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.
 • Årsstämman beslutade även att bolagets namn skall ändras till Flowscape Technology AB, bemyndigade styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier samt beslutade att emittera teckningsoptioner.
 • Flowscape tecknade ett 5-årigt partneravtal med Ericsson, där Ericsson skall erbjuda Flowscapes produkt som en integrerad del av deras ”Smart Building”-plattform, till sina telekomoperatörskunder. De stora telekomoperatörerna har över 10 000 företagskunder.
 • Flowscape tecknade avtal med Nacka Kommun i samarbete med IT-partnern Dustin, vilket är koncernens hittills största affär med offentlig sektor.
 • Flowscape tecknade sitt hittills näst största avtal, genom partnern Atea, med Telenor. Avtalet löper över tre år med ett ordervärde om totalt 7,5 miljoner kronor.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Koncernen bytte namn till Flowscape Technology.
 • Avtal tecknades med ett stort internationellt telekombolag om att rulla ut Flowscapes lösning globalt, med början på sex kontor i fyra världsdelar. Ordervärdet för denna del uppgick till 6 miljoner kronor.

VD-kommentar

Nu är den varmaste sommaren i mannaminne över och de flesta av oss är tillbaka på våra jobb igen. För Flowscape Technology AB, som vi nu bytt namn till, så blir kvartal två det första hela kvartalet efter sammanslagningen mellan Flowscape AB och Crowdsoft Technology AB.

Under detta kvartal har verksamheten utvecklats positivt. Vi har ökat nettoförsäljningen från 2,9 MSEK till 6,2 MSEK och vi har tecknat ett mycket lovande globalt partneravtal med Ericsson.

Avtalet med Ericsson skapar helt nya möjligheter för Flowscape att skala globalt. Ericsson kommer integrera Flowscapes produkt som en viktig del i deras IoT Accelerator plattform för smarta byggnader. Därmed erbjuder Ericsson denna plattform som en produkt som telekomoperatörer kan sälja till sina företagskunder. Ericsson har ca 350 telekomoperatörer som kunder globalt och de flesta av dessa har en strategi att expandera inom IoT-området. Varje av de största operatörerna har över 10 000 företagskunder och dessa 10 000 företagskunder har tillsammans över en miljon anställda. Förutsatt att Ericsson blir framgångsrika med att sälja sin plattform till telekomoperatörer kommer Flowscape att exponeras mot flera tiotal miljoner potentiella användare globalt. Eftersom Ericsson först måste sälja in plattformen till telekomoperatörerna som i sin tur skall utbilda sina säljkårer att sälja produkten till sina företagskunder så förväntar vi oss att detta börjar ge resultat först 2019 och i snabb takt skalas upp efter det.

Den ökade nettoförsäljningen under perioden härrör främst från en stark försäljningstillväxt i Norden. Uppbyggnaden i Storbritannien har också haft en viktig framgång då ett avtal tecknats under augusti, med ett multinationellt företag, som har ett starkt varumärke. Detta stärker vår referenslista på den marknaden.

Jag är också väldigt nöjd med att en av våra stora multinationella kunder nu valt att rulla ut vår produkt till sina kontor globalt. Först och främst är detta ett bevis på att produkten tillför stort värde och att den håller hög kvalitet. Förhoppningen är nu att flera av våra andra 25 multinationella kunder följer efter och att det kommer generera många nya kunder genom en ökad exponering av Flowscapes erbjudande på flera kontinenter.

Även C-One verksamheten har utvecklats positivt. Vi ser ett stort intresse från både partners och potentiella kunder gällande verktygets användning för effektiv informationsspridning till anställda samt som kommunikationsverktyg i händelse av kris. Dialogen med vissa av de potentiella kunderna har kommit ett steg närmare avslut. Vi har också lagt in C-One som en del i säljpresentationen av ”smart office” produkten.

Den operativa kostnaden under andra kvartalet ligger på 11,9 MSEK, vilket är i paritet med kvartal ett. Denna kostnad förväntas gå ner till under 7,5 MSEK från och med kvartal fyra eftersom vi nu ställer om organisationen mot att skala genom starka globala partners, så som Ericsson. Utvecklingskostnaden för C-One förväntas gå ner något under resten av året då version 3.2 är klar, men utvecklingskostnaden för ”smart office”-systemet förväntas fortsätta på ungefär samma nivå för att ställa om produkten så den passar för global skalning genom partners.

I och med att vi nu har tecknat partneravtal med Ericsson och positiva dialoger pågår med andra stora globala potentiella partners, så modifierar vi vår strategi och organisation för att på bästa sätt kunna stötta våra partners att lyckas med sin globala utrullning. Detta innebär en sälj- och installationsorganisation som arbetar genom våra partners istället för att göra allt själva. Därmed kommer vi kunna skala utan att själva behöva anställa lika mycket personal. Den nya organisationen lanserades i slutet av andra kvartalet, där ett antal konsultavtal avslutades samt några få anställda fick sluta. Som tidigare nämnts kommer kostnadsbesparingen till fullo få genomslag i kvartal fyra detta år.

Nu ser vi fram emot att den positiva försäljningsutvecklingen fortsätter de kommande kvartalen och att vi tecknar avtal med flera strategiska globala partners under resterande delen av 2018.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Peter Reigo,
VD Flowscape Technology

Mobil: +46 (0) 70 942 4687
Mail: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar