Extra bolagsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Flowscape Technology AB (publ) den 24 februari 2020 beslutade stämman att godkänna styrelsens beslut av den 5 februari 2020 om en riktad nyemission av 175 miljoner aktier. Som tidigare meddelats har teckningskursen i nyemissionen bestämts till 0.078 kronor vilket innebär att bolaget genom nyemissionen tillförs 13 650 000 kronor.

Investerare i nyemissionen utgörs av ett antal utvalda professionella investerare. Syftet med nyemissionen är att skapa förutsättningar för fortsatt försäljningstillväxt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen även syftar till att tillföra bolaget nya strategiska viktiga ägare. Med hänsyn till detta och till den föreslagna teckningskursen bedöms nyemissionen vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.

Nyemissionen innebär att antalet aktier och röster i bolaget ökar från 1 627 487 955 till 1 802 487 955. Bolagets aktiekapital ökar från 40 687 198,88 kr till 45 062 198,88 kr.

Bolagsstämmans beslut överensstämmer med det förslag som presenterades i kallelsen. För mer information om nyemissionen hänvisas till bolagets pressmeddelande av den 5 februari 2020 samt till kallelsen som finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.flowscape.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape är ”the modern office Flowmakers”. Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar