Flowscape tillförs cirka 30 Mkr i expansionskapital genom riktade nyemissioner av aktier

Report this content

Styrelsen i Flowscape Technology AB (publ) (”Flowscape” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll vid årsstämman den 17 juni 2019, beslutat om en riktad nyemission av 210 miljoner aktier till en teckningskurs om 0,078 kr per aktie (den ”Första Nyemissionen”). Styrelsen har vidare, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, beslutat att emittera ytterligare 175 miljoner aktier till en teckningskurs om 0,078 kr per aktie (den ”Andra Nyemissionen”). Mot bakgrund av beslutet om den Andra Nyemissionen avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma den 24 februari 2020 för bolagsstämmans godkännande av beslutet i efterhand. Kallelse till den extra bolagsstämman förväntas offentliggöras omkring den 5 februari 2020.

Teckningskursen i nyemissionerna har bestämts till 0,078 kronor per aktie vilket är ett av styrelsen beräknat marknadsvärde för aktien med avdrag för marknadsmässig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionernas genomförande. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 12 procent gentemot den volymvägda genomsnittskursen under perioden 21 januari till och med 3 februari 2020. Genom den Första Nyemissionen tillförs Flowscape cirka 16,4 Mkr före emissionskostnader. Under förutsättning av bolagsstämmans godkännande i efterhand, kan Bolaget tillföras ytterligare drygt 13,6 Mkr genom den Andra Nyemissionen. Bolagets två största aktieägare Reigo Invest AB och JH Engineering AB har meddelat att de kommer rösta för beslutet.

Investerare i nyemissionerna utgörs av ett antal utvalda professionella investerare, däribland Elementa Management AB och kapitalförvaltaren Kavaljer. Syftet med nyemissionerna är att skapa förutsättningar för fortsatt försäljningstillväxt.

“Flowscape har ett av marknadens absolut starkaste IT-erbjudanden för smarta kontor. Våra 30 multinationella kunder bekräftar detta. Vi ser ett växande antal globala upphandlingar av avancerat IT-stöd för smarta kontor i marknaden. De har inte funnits tidigare. Flowscape har bevisat global kapacitet för utrullning av systemet. Vi har driftsatt lösningar i 20 länder. Genom en god tillväxt och framgångsrik organisationsoptimering nådde vi positivt kassaflöde i Q3 2019. Nu inleder vi en fas av internationalisering och ökad tillväxt. Som nämndes i VD-ordet i rapporten från Q3 2019 så har vi redan påbörjat processen att öppna kontor i USA. Med dessa nyemissioner kommer vi få den buffert som behövs för att kunna accelerera etableringstakten samt även stärka upp vår försäljningsorganisation i Storbritannien samt etablera oss i Tyskland, där vi redan har flera kunder. Jag bedömer att en riktad nyemission är det bästa sättet att göra detta eftersom vi får in ett antal nya kapitalstarka större ägare.” säger Peter Reigo, VD och grundare för Flowscape.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionerna även syftar till att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga ägare. Med hänsyn till detta och till den föreslagna teckningskursen bedöms de riktade nyemissionerna på föreslagna villkor vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare.

Den Första Nyemissionen innebär att antalet aktier i Flowscape ökar från 1 417 487 955 till 1 627 487 955. Bolagets aktiekapital ökar från 35 437 198,88 kr till 40 687 198,88 kr. Vidare innebär den Första Nyemissionen en utspädning om cirka 14,8 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Flowscape. Genomförs både den Första Nyemissionen och den Andra Nyemissionen ökar antalet aktier i Flowscape från 1 417 487 955 till 1 802 487 955. Bolagets aktiekapital ökar från 35 437 198,88 kr till 45 062 198,88 kr. Den Första Nyemissionen och den Andra Nyemissionen innebär sammantaget en utspädning om cirka 27,2 procent i förhållande till det totala antalet utestående aktier och röster i Flowscape.

Skills Corporate Finance (www.skillscorp.se) är finansiell rådgivare till Flowscape i samband med nyemissionerna.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar