Kallelse till årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Aktieägarna i Crowdsoft Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Arne Beurlings Torg 9A i Kista.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 25 maj 2018, dels anmäla sitt deltagande till Crowdsoft Technology AB senast den 25 maj 2018, per post till adress Crowdsoft Technology AB, c/o Flowscape, Arne Beurlings Torg 9A, 164 40 Kista, eller per e-post info@crowdsoft.com. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.crowdsoft.com. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid förestämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får ej vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 25 maj 2018.

Förslag till dagordning

1.       Val av ordförande vid stämman.
2.       Upprättande och godkännande av röstlängd
3.       Val av en eller flera justeringsmän
4.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.       Godkännande av dagordning
6.       Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7.       Beslut angående
a)      Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b)      Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
c)      Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
8.       Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
9.       Bestämmande av antalet styrelseledamöter
10.    Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
11.    Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
12.    Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
13.    Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera
14.    Smärre justeringar
15.    Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor, punkt 8
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, punkt 9
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter, punkt 10
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen varmed Bolagets firma föreslås ändras till Flowscape Technology AB (publ) som ett led i det under våren genomförda förvärvet av Flowscape AB. Merparten av verksamheten bedrivs för närvarande under varumärket Flowscape, varför ett namnbyte ökar transparensen kring Bolaget.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 12
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier ska sammanlagt kunna uppgå till högst 140 000 000 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget samt öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare med mera, punkt 13
A. Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 25 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394 (”Dotterbolaget”), ett helägt dotterbolag till Bolaget. Teckning ska ske på separat teckningslista senast två veckor från dagen för stämman. Teckningsoptionerna emitteras utan vederlag. Dotterbolaget ska överlåta teckningsoptionerna i enlighet med vad som anges i avsnitt B nedan.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under tiden från och med den 1 november 2021 till och med den 30 december 2021. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 200 procent av den för aktier i Bolaget på AktieTorget noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under 10 handelsdagar närmast före verkställandet av optionsprogrammet. Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att besluta om lämplig tidpunkt för verkställande av optionsprogrammet under förutsättning att sådant verkställande sker senast inom två månader från dagen för stämman. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 625 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,76 procent av det totala antalet aktier i Bolaget före emissionen och cirka 1,76 procent av det totala röstetalet i Bolaget före emissionen. Medräknat utestående optioner i tidigare optionsprogram är den maximala aggregerade utspädningen 3,53 procent.

Styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare, nyckelpersoner, övriga anställda samt även nyckelpersoner som arbetar inom koncernen utan att vara anställda görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som här anges. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de förvärvsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten, resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med koncernen.

B. Styrelsen föreslår att stämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor:

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Dotterbolaget ska i enlighet med anvisning från styrelsen i Bolaget tillkomma anställda i ledande ställning, anställda nyckelpersoner, övriga anställda samt även nyckelpersoner som arbetar för koncernen utan att vara anställda. Bolagets VD ska emellertid inte äga rätt att förvärva teckningsoptioner och ska sålunda inte omfattas av det föreslagna optionsprogrammet.

Kategori Max antaloptioner/person Max antal optioner till kategorin Max antal personer
1 (Ledande befattningshavare med betydande intäktsansvar eller ansvar för viktiga strategiska områden) 2 000 000 10 000 000 5
2 (Övriga nyckelpersoner) 1 000 000 5 000 000 5
3 (Övriga anställda/konsulter)  500 000 15 000 000 30

Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att den förvärvsberättigade vid tidpunkten för förvärvet är anställd i koncernen eller har konsultuppdrag för koncernen, och har ingått avtal innehållande bland annat förköpsbestämmelse med Bolaget.

Tilldelning förutsätter dels att förvärv av teckningsoptioner lagligen kan ske, dels att det enligt styrelsens bedömning kan ske med rimliga administrativa och ekonomiska insatser. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 31 juli 2018 och i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 50 000 teckningsoptioner. Tilldelning ska ske i hela poster av 50 000 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Styrelsen för Bolaget ska kunna makulera teckningsoptioner som inte överlåtits till anställda eller konsulter eller teckningsoptioner som återköpts från anställda eller konsulter. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Förslaget till emission av teckningsoptioner enligt denna punkt 13, samt övriga villkor för detsamma, har lagts fram av styrelsen i Bolaget.

C. Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt punkt A ovan samt att tillse att styrelsen i Dotterbolaget genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt punkt B ovan.

Smärre justeringar, punkt 14
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkterna 11 och 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. För giltigt beslut enligt punkt 13 erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Bolagsstämma i Dotterbolaget ska även godkänna beslutet om överlåtelse enligt punkt 13 B ovan.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.crowdsoft.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 1 417 487 955. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2018
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Reigo, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 070–942 46 87

E-post: peter.reigo@flowscape.se

Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Flowscape AB

Flowscape är ”the modern office flowmaker”. Genom att erbjuda toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 80 kunder varav 18 multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30 flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com

Om oss

Flowscape är "the modern office Flowmakers". Genom att erbjuda en toppmodern IoT-teknik, minskar Flowscape tidsödande och ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen, Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25 multinationella bolag såsom Telenor, Telia och Kinnarps. Bland partnerna finns Atea, Ericsson, Fujitsu, Cisco och Ricoh. Med kontor i Stockholm och London växer teamet med Flowmakers kontinuerligt. Under vintern 2018 gick Flowscape samman med Crowdsoft och kom därmed in på börsen (Spotlight, f.d. Aktietorget). Flowscape Technology ABArne Beurlings Torg 9164 40 KistaStockholm, Sweden+46 (0) 8 409 112 22

Prenumerera

Dokument & länkar