Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org. nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 17 juni 2019 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Arne Beurlings Torg 9A i Kista.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till Flowscape Technology AB senast den 11 juni 2019, per post till adress Flowscape Technology AB, Arne Beurlings Torg 9A, 164 40 Kista, eller per e-post info@flowscape.se.

Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.flowscape.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet.

Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid förestämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får ej vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd i god tid före den 11 juni 2019.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller flera justeringsmän

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. Godkännande av dagordning

 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

 7. Beslut angående

a)      Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning 

b)      Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 

c)      Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor

 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter

 10. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

 11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

 12. Smärre justeringar

 13. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Resultatdisposition, punkt 7 b

Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018.

Bestämmande av arvoden åt styrelse och revisor, punkt 8
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, punkt 9
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare.

Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter, punkt 10
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Det totala antalet nyemitterade aktier ska sammanlagt kunna uppgå till högst 210 000 000 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget samt öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Smärre justeringar, punkt 12
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registrering hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Övrig information
För giltigt beslut enligt punkt 11 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.flowscape.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 1 417 487 955. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2019
Flowscape Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar