Kallelse till årsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org.nr 556725-4866 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 17.00 i Bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm.

Med anledning av COVID-19 (Corona-viruset) har Flowscape, för att sätta hälsa och säkerhet i första rummet, beslutat att hålla årsstämman så kort som möjligt. Någon servering kommer inte att förekomma. Demonstration och visning av bolagets produkter i samband med stämman kommer ej att ske. Vd-talet kommer att videofilmas separat och presenteras på bolagets hemsida. Frågor till bolagsledningen kan skickas till info@flowscape.se . Frågorna kommer i möjligaste mån besvaras i VD-anförandet på hemsidan. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter uppmanas alla aktieägare att överväga att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja möjligheten att poströsta via formulär på bolagets hemsida (www.flowscape.se). Styrelsen har valt att tillämpa den temporära lagstiftning som är gällande från och med den 15 april 2020.

Antalet närvarande deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas. Aktieägare med förkylnings- eller influensaliknande symptom, även milda sådana, ombeds delta via ombud. Även aktieägare som tillhör en riskgrupp uppmanas att delta via ombud i stället för personligen. Bolaget följer noggrant hur situationen kring covid-19 utvecklas och återkommer med information på hemsidan (www.flowscape.se) om ytterligare åtgärder bedöms nödvändiga.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 24 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020, per post till adress Flowscape Technology AB, Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm, eller per e-post till info@flowscape.se. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och namn på eventuella biträden (högst två) samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.flowscape.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får ej vara äldre än fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 24 juni 2020. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående
 1. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultat- och koncernbalansräkning
 2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
 2. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 3. Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 5. Avslutande av stämman
 

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman, punkt 1

Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Resultatdisposition, punkt 7 b
Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleant, punkt 8
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor, punkt 9
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Val av styrelse och revisor samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter, punkt 10
Valberedningens förslag kommer att meddelas senare, men i god tid innan stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 11
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier ska sammanlagt kunna uppgå till högst 180 000 000 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget samt öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.
Verkställande direktören eller den styrelsen utser föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut och vidta de åtgärder som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av de såväl avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Övrig information
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.flowscape.se, senast tre veckor före stämman. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 1 802 487 955. Bolaget innehar inga egna aktier.

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida,

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i maj 2020
Flowscape Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se

Prenumerera

Dokument & länkar