Kallelse till extra bolagsstämma i Flowscape Technology AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Flowscape Technology AB (publ), org.nr 556725-4866, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 24 februari 2020 kl. 10.00. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 februari 2020, och
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 18 februari 2020.

Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till Flowscape Technology AB (publ), Saltmätargatan 8, 113 59 Stockholm eller via e-post till info@flowscape.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på den extra bolagsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast tisdagen den 18 februari 2020. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.flowscape.se.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i Bolaget 1 417 487 955. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att Henrik Tjernberg väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av den 5 februari 2020 innebärandes att bolagets aktiekapital ökar med högst 4 375 000 kronor genom nyemission av högst 175 000 000 aktier enligt följande villkor:

 1. Rätt att teckna nya aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma professionella investerare.
 2. Nyemissionen syftar till att tillföra bolaget rörelsekapital. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen även syftar till att tillföra bolaget nya strategiskt viktiga ägare. Med hänsyn till detta och till den föreslagna teckningskursen bedöms en riktad nyemission på föreslagna villkor vara till fördel för bolaget och dess aktieägare.
 3. Teckning av aktier ska ske genom betalning senast den 2 mars 2020. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 4. De nya aktierna emitteras till totalt 13 650 000 kronor, vilket ger en teckningskurs om 0,078 kronor per aktie.
 5. Teckningskursen har bestämts till ett beräknat marknadsvärde för aktien med avdrag för sedvanlig rabatt i syfte att säkerställa nyemissionens genomförande.
 6. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 7. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de mindre justeringar som kan bli nödvändiga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För bolagsstämmans godkännande av styrelsens beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget, Saltmätargatan 8 i Stockholm, samt på Bolagets webbplats, www.flowscape.se, senast två veckor innan bolagsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

________________________

Stockholm i februari 2020

Flowscape Technology AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology

Tel: +46 70 942 46 87

Email: peter.reigo@flowscape.se

Kort om Flowscape Technology AB

Flowscape Technology har en IoT-baserad lösning för det moderna kontoret där huvudfunktionen Flowmap ger en digital överblick av kontoret som möjliggör funktioner såsom rumsbokning och att hitta rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor. Flowscape har även kommunikationsverktyget C-One, en flexibel plattform för att hantera storskalig kommunikation baserat på befintlig infrastruktur. Flowscape har kontor i Stockholm (huvudkontor) och London.

För mer information, besök www.flowscape.se