Fluicell avger nulägesrapport

Report this content

Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) avger härmed nulägesrapport om verksamheten. Inledningen av 2020 har varit en framgångsrik period för Fluicell. Bolaget har en stark pipeline av produkter och mottog nyligen en genombrottsorder samt tecknade samarbetsavtal avseende den nylanserade bioprinting-plattformen Biopixlar®. Samtidigt fortsätter försäljningen av övriga produkter och ordrar har inkommit för både Dynaflow® Resolve och BioPen®. Trots den turbulenta situation som råder runt om i världen till följd av coronavirusets utbrott fortlöper Bolagets verksamhet i dagsläget enligt tidigare kommunicerade hållpunkter och målsättningar.

Fluicells ledning informerade i samband med publiceringen av 2019 års bokslutskommuniké att den positiva trend Bolaget befann sig i såg ut att fortsätta framöver. Som tidigare meddelats har intresset för produktportföljen alltjämt varit stort, med ett antal inkomna köpordrar under det första kvartalet 2020, spritt över Bolagets samtliga tre produktplattformar. I början av mars kunde Bolaget meddela att man mottagit den allra första ordern på Biopixlar®, en unik 3D-bioprinter som lanserades i november 2019. Fokus ligger fortsatt på att säkerställa ökad försäljningstillväxt, såväl av den uppmärksammade Biopixlar®-plattformen som de redan etablerade produkterna BioPen® och Dynaflow® Resolve. En viktig pusselbit i denna process har varit de ordrar som inkommit under mars 2020 från två betydande aktörer inom läkemedelsbranschen: en från Roche Switzerland gällande BioPen® och en från Orion Corporation gällande Dynaflow® Resolve. Orion Corporation har därmed valt att investera i ytterligare ett Dynaflow® Resolve-system, vilket Bolaget ser som ett styrkebesked och en tydlig indikation på att Dynaflow® Resolve uppfyller viktiga behov inom läkemedelsutveckling. Vidare fortsätter arbetet med att upprätthålla dialog med potentiella partners och kunder, bland annat genom att fortsatt utforska möjligheten till CRO-samarbeten med strategiska partners såsom läkemedelsföretag och akademiska kunder.

Samtidigt som styrelse och ledning upplever att Fluicell har en fortsatt god positionering betonas att man följer utvecklingen av coronavirusets effekter och ständigt utvärderar eventuella anpassningar och åtgärder i verksamheten. Naturliga kommunikationshinder som kan uppstå på grund av smittspridningsrisker av coronaviruset har gjort att Bolaget bland annat har tagit fram ett utökat material som kan tillgås online. I kombination med ovan utvärderas löpande mer riktade och skräddarsydda marknadsföringsstrategier och bland annat så utnyttjas en rad digitala verktyg för att effektivt bibehålla bearbetning av kundkontakter och nyförsäljning. Sammantaget ämnar dessa åtgärder att säkerställa personalens välmående samtidigt som påverkan på verksamheten hålls till ett minimum. Trots den övergripande rådande situationen är den långsiktiga bilden för Bolaget oförändrad. Fluicells ledning bedömer fortsatt att målsättningen om att uppnå positivt kassaflöde och ”break-even” vid halvårsskiftet 2022 är fullt realistisk. Detsamma gäller målet om försäljningsintäkter på cirka 10–15 MSEK för 2020. Fluicell har uppnått ett antal av de operativa och finansiella målsättningar som tidigare kommunicerats, bland annat målet om en försäljning av Biopixlar® under inledningen av 2020. Nedan ges en översikt över Bolagets status över kommunicerade målsättningar:

Operativa målsättningar 2019–2020 Status
Inleda försäljningsaktiviteter kring Biopixlar® under resterande delen av 2019 och uppnå initial försäljning/beställningar/Letter of Intent under de efterföljande månaderna. Målsättning uppnådd
Fluicell ämnar skala upp försäljning av hela produktkatalogen under 2020 och visa en försäljningstillväxt om 200 procent eller mer. Pågående
Utforska möjligheten till CRO-samarbeten med strategiska partners i form av läkemedelsföretag och akademiska kunder. Pågående
Att uppnå en affär och/eller licensaffär med läkemedelsföretag till ett värde om 1 MSEK eller mer. Pågående
Finansiella målsättningar
2019 uppnå försäljningsintäkter om minst 2,2 MSEK. Målsättning uppnådd
Att för 2020 uppnå försäljningsintäkter på mellan 10–15 MSEK. Pågående
Att uppnå positivt kassaflöde och "break-even" H1 2022. Pågående

VD Victoire Viannay kommenterar

”Fluicell är inne i en expansiv period under vilken pågående diskussioner fortlöper enligt plan och vi även fortsatt upplever ett starkt intresse för våra produkter. Utöver genombrottsordern avseende Biopixlar® är det naturligtvis glädjande att såväl Dynaflow® Resolve som BioPen® fortsätter att attrahera intresse från namnkunniga parter som Roche och Orion. Vi vet att vi erbjuder unika och kvalitativa produkter och är exalterade över vår verksamhets fortsatta resa. ”

Styrelsens ordförande Stefan Tilk kommenterar

”Om man lyfter blicken över den rådande situationen kring coronaviruset finns all anledning att se på framtiden med tillförsikt. Fluicell har under de senaste kvartalen haft ett starkt momentum med växande intresse för bolagets produkter. Vi kan uppvisa en attraktiv produktportfölj där vi gått från två till tre plattformar, och med det senaste tillskottet Biopixlar® har vi nu stärkt vår bredd avsevärt och tillfört en produkt som har mycket god potential att möta de behov som finns hos både läkemedelsindustrin och inom forskningen.”

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar