• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Fluicell erhåller full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 1 – säkerställer rörelsekapital fram till och med H1 2022

Fluicell erhåller full finansiering från teckningsoptionsinlösen av serie TO 1 – säkerställer rörelsekapital fram till och med H1 2022

Report this content

Måndagen den 22 juni 2020 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Fluicell AB:s (”Fluicell” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”). Totalt nyttjades 2 001 269 TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 64 procent (inkluderat teckningsförbindelser om cirka 4 MSEK från styrelse, ledning, huvudägare samt externa investerare). Före nyttjandeperioden avtalade Bolaget dessutom om garantiteckning (top-down) från externa investerare om ytterligare cirka 14 MSEK. Resterande cirka 36 procent av TO 1 kommer därmed att tecknas av dessa externa investerare. Teckning sker genom en riktad nyemission av aktier till den fastställda kursen för TO 1. Fluicell tillförs därmed totalt cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 1.

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är mycket glada över det förtroende som visats oss. Finansieringen gör det möjligt att ytterligare stärka vår position som innovationsledare och ger oss möjligheten att vidareutveckla vår produktportfölj och därmed värdet vi kan ge våra kunder. Fluicell befinner sig i en oerhört spännande fas, med ett stadigt inflöde av ordrar och betydande intresse från marknaden för vår unika produktportfölj och vi står nu välkapitaliserade för att arbeta vidare mot både nära förestående samt långsiktiga värdedrivande målsättningar. Vi ser med tillförsikt fram emot den kommande perioden under vilken vi kommer att göra vårt yttersta för att realisera Fluicells underliggande värden.”

Optionsinlösen av TO 1 samt riktad nyemission

Totalt har 2 001 269 TO 1 nyttjats, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64 procent. Inom ramen för tidigare kommunicerat garantiåtagande (s.k. ”top-down” eller ”toppgaranti”) har styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 14 maj 2020, beslutat om genomförande av en riktad nyemission om 1 133 669 aktier till de parter som ingått avtal om garantiåtagande. Teckningskursen i den riktade nyemissionen sker till den fastställda kursen för TO 1. Genom
TO 1 och den riktade nyemissionen tillförs Fluicell cirka 26,6 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 100 procent av TO 1. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK, varav 1,4 MSEK avser garantiersättning. När aktierna från TO 1 och den riktade nyemissionen är registrerade hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till
11 459 908 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 260 589,88 SEK. Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier är den 17 juli 2020.

Tecknare i den riktade emissionen

Namn Tilldelat antal aktier
Formue Nord Markedsneutral A/S 291 522
Polynom Investment AB 129 562
JJV Invest AB 80 976
Jinderman & Partners AB 80 976
Andreas Johansson 80 976
Råsunda förvaltning aktiebolag 68 829
Goda Tider AB 56 683
Tonoy Sayeed 48 585
Jimmie Landerman 48 585
Torna Kapital AB 36 439
Peter Nilsson 36 439   
Stefan Lundgren 36 439   
Jens Olsson 36 439
John Bäck 36 439   
Eastbridge Capital AB 36 439
Love Carlsson 28 341

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

För ytterligare information om TO 1, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission, +46 (0) 40 615 14 10, info@sedermera.se

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Denna information är sådan information som Fluicell AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2020.

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se.

Prenumerera

Dokument & länkar