• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Fluicell informerar om villkoren kring Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3

Fluicell informerar om villkoren kring Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3

Report this content

Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar härmed information kring villkoren för Bolagets teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 inför den kommande nyttjandeperioden.

När inleds nyttjandeperioden för teckningsoptionerna?

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 och serie TO3 pågår under perioden 16-27 maj 2022.

Till vilken teckningskurs kan optionsinnehavarna teckna?

Optionsinnehavarna äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 60 procent av den volymriktade genomsnittskursen under perioden 25 april 2022 till och med den 8 maj 2022. Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 ska dock aldrig kunna fastställas till ett lägre värde än kvotvärdet och inte till ett högre värde än 25 SEK.

Vad ska likviden från TO-programmen användas till?

Fluciell avser att använda likviden från TO-programmen till att fortsätta avancera Bolagets strategi för regenerativ medicin. Fluicells långsiktiga mål är att leverera terapeutiska biokompositprodukter som riktar sig mot allvarliga sjukdomar, vilka det idag saknas adekvata behandlingar mot.

Kort om teckningsoptioner av serie TO2

I samband med den riktade emissionen som genomfördes i september 2021 emitterades 166 682 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Beslutet registrerades på Bolagsverket den 8 oktober 2021.

Kort om teckningsoptioner av serie TO3

Vid en extra bolagstämma den 18 oktober 2021 beslutades om emission av 1 665 586 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO3 till befintliga aktieägare med avstämningsdag den 1 november 2021.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 finns bifogade till detta pressmeddelande samt på Bolagets hemsida: fluicell.com/investor-relations/documents/

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Jonasson, CFO, 0768-706388, mats@fluicell.com

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se