• news.cision.com/
  • Fluicell/
  • Fluicell ingår avtal om säkerställande av teckningsoptions­inlösen av serie TO 1 – säkerställer kapitalbehov åtminstone 12 månader framåt

Fluicell ingår avtal om säkerställande av teckningsoptions­inlösen av serie TO 1 – säkerställer kapitalbehov åtminstone 12 månader framåt

Report this content

 Fluicell AB (publ) (”Fluicell” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget avtalat om säkerställande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”) inför den lösenperiod som kommer att pågå mellan den 1-22 juni 2020. Fluicell har ingått teckningsförbindelser avseende TO 1 om cirka 4 MSEK, vilka inkluderar teckningsförbindelser från styrelse, ledning, huvudägare samt externa investerare. Bolaget har även avtalat om garantiteckning (top-down) från externa investerare om ytterligare cirka 14 MSEK. Sammantaget har Fluicell därmed avtalat om teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande cirka 18 MSEK (cirka 68 procent av emissionsvolymen beräknat på teckningskurs för TO 1 om 8,50 SEK per nytecknad aktie). Vid fullt nyttjande av TO 1 (till en teckningskurs om 8,50 SEK) bedömer styrelsen att Bolaget kommer att tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att i enlighet med gällande målsättningar kunna uppnå positivt kassaflöde och break-even under första halvåret 2022. 

Kortfattat om teckningsoptioner av serie TO 1

Vid extra bolagsstämma i december 2019 beslutades att emittera totalt 3 134 938 teckningsoptioner av serie TO 1. Under den kommande nyttjandeperioden har innehavare av TO 1 möjlighet att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i Fluicell. Varje aktie tecknas till ett pris som uppgår till 75 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period om tio handelsdagar som slutar den 28 maj 2020. Teckningskursen ska inte överstiga 9,90 SEK per aktie och inte understiga 8,50 SEK per aktie. Optionsinnehavare kommer att ha möjlighet att nyttja TO 1 från och med den 1 juni 2020 till och med den 22 juni 2020, alternativt sälja dem senast den 17 juni 2020. TO 1 som inte nyttjats senast den 22 juni 2020 förlorar sitt värde. Fastställd teckningskurs samt information om hur innehavare går tillväga för att nyttja TO 1 kommer att offentliggöras genom pressmeddelande samt på Bolagets (www.fluicell.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor innan nyttjandeperioden inleds.

Top-down-garanti och teckningsförbindelser avseende TO 1

Fluicell har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 18 MSEK, vilket motsvarar cirka 68 procent av den totala emissionslikvid TO 1 kan inbringa (vid en teckningskurs om 8,50 SEK). Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 4 MSEK och garantiåtaganden motsvarar cirka 14 MSEK. Teckningsförbindelserna har erhållits från Bolagets största aktieägare (tillika största optionsinnehavare), styrelse, ledning samt externa investerare. Teckningsförbindelser och garantiåtaganden har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande.

Garantiteckningen är en s.k. ”top-down-garanti” eller ”toppgaranti”, vilket innebär att om TO 1 nyttjas till cirka 47 procent verkställs garantiteckning för resterande cirka 53 procent upp till fulltecknad TO 1 (vid en teckningskurs om 8,50 SEK). Garantiåtagandet adderas således till gällande teckningsnivå för TO 1 och ämnar säkerställa den sista delen i teckningen i optionslösen för det fall samtliga TO 1 inte nyttjas av befintliga innehavare. För garantiteckningen utgår en kontant premieersättning om tio procent av garanterat belopp.  För det fall garantin aktiveras kommer teckning av aktier från garantitecknarna i praktiken att ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden har avslutats för TO 1.  Teckning i sådan riktad nyemission ska ske till den fastställda kursen för TO 1 och endast i den omfattning TO 1 inte nyttjats av befintliga innehavare inom ramen för garantiutfästelsernas fulla belopp. Genom ovanstående åtaganden (teckningsförbindelser samt garantiteckning) säkerställer Fluicell sitt kapitalbehov för åtminstone 12 månader framåt. Förutsatt att samtliga TO 1 nyttjas (till en teckningskurs om 8,50 SEK) bedöms Bolaget tillföras tillräckligt med rörelsekapital för att i enlighet med gällande målsättningar kunna uppnå positivt kassaflöde och break-even under första halvåret 2022. Följande parter har ingått garantiåtagande:

Namn Åtagande (SEK)
Formue Nord Markedsneutral A/S 3,600,000
Polynom Investment AB 1,600,000
JJV Invest AB 1,000,000
Jinderman & Partners AB 1,000,000
Andreas Johansson 1,000,000
Råsunda förvaltning aktiebolag 850,000
Goda Tider AB 700,000
Tonoy Sayeed 600,000
Jimmie Landerman 600,000
Torna Kapital AB 450,000
Peter Nilsson 450,000
Stefan Lundgren 450,000
Jens Olsson 450,000
John Bäck 450,000
Eastbridge Capital AB 450,000
Love Carlsson 350,000

VD Victoire Viannay kommenterar:

”Vi är naturligtvis mycket nöjda över att redan nu erhålla ett så stort och positivt intresse från professionella investerare genom vilket vi säkrar Fluicells kapitalbehov under åtminstone tolv månader. Genom att på detta sätt trygga verksamheten i tider som just nu är turbulenta gör att Fluicell på ett engagerat sätt kan arbeta vidare mot både nära förestående samt långsiktiga värdedrivande målsättningar. Vi upplever att Bolaget befinner sig i en utmärkt position för att fortsätta upprätthålla momentum och genom det kapital Fluicell kan tillföras genom nyttjandet av TO 1 ges verksamheten rätt förutsättningar för att ta Bolaget till nästa nivå”.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Fluicell i samband med kapitaliseringen. Markets & Corporate Law Nordic AB (MCL) agerar legal rådgivare. 

Denna information är sådan information som Fluicell AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2020.

För mer information, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på +46 (0)8-50301550 alternativt via ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar