KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FLUICELL AB (publ)

Report this content

Aktieägarna i Fluicell AB (publ), org.nr 556889-3282 (”Fluicell” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Poströstning ersätter fysisk stämma på grund av Corona smittspridningen

Med anledning av den fortsatta smittspridningen av viruset som orsakar covid-19 har styrelsen beslutat att stämman enbart kommer hållas genom poströstning enligt lag (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor i syfte att trygga aktieägarnas säkerhet. Detta innebär att stämman hålls utan närvaro av aktieägare, ombud och utomstående, dvs. det kommer inte hållas någon stämma med möjlighet att delta fysiskt. Deltagande vid stämman kommer istället ske genom att använda ett digitalt poströstningsformulär, se mer nedan under rubriken ”Förhandsröstning”.

Fluicell uppmuntrar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) enligt nedan angiven ordning. Information om de beslut som har fattats vid stämman offentliggörs efter slutlig sammanställning av röstningen.

En videoupptagning av ett anförande från Bolagets verkställande direktör kommer att publiceras på Bolagets hemsida senast den 10 maj 2022.

Förutsättningar för deltagande

Den som önskar delta vid stämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2022 alternativt, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast den 11 maj 2022, och
 • dels ha anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att poströsten är poströsta.se tillhanda senast 16 maj 2022. Observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i stämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast 11 maj 2022. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Förhandsröstning

Aktieägarna får endast utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom digital poströstning. För förhandsröstning ska aktieägarna använda ett digitalt formulär som kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fluicell.com från och med den 3 maj 2022. Röstningsformuläret måste fyllas i och vara poströsta.se tillhanda senast 16 maj 2022. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman utan inskickande av röstningsformuläret gäller som anmälan.

Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktformulär för aktieägare som vill förhandsrösta genom ombud finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fluicell.com.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela förhandsrösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Godkännande av dagordning;
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen;
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Bolaget;
 9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;
 1. Stefan Tilk
 2. Daniel Chiu
 3. Carl Fhager
 4. Gavin Jeffries
 5. Owe Orwar
 6. Victoire Viannay
 1. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer;
 2. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer;
 3. Val av styrelse:

Valberedningens förslag till styrelse:

 1. Stefan Tilk
 2. Daniel Chiu
 3. Carl Fhager
 4. Gavin Jeffries
 5. Owe Orwar
 6. Förslag till ny sjätte ledamot kommer presenteras senast den 2 maj 2022 (se mer information nedan).
 1. Val av styrelsens ordförande;
 2. Val av revisor;
 3. Beslut om fastställande av principer för valberedningen;
 4. Beslut om emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget;
 5. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler;
 6. Beslut om justeringsbemyndigande;
 7. Stämmans avslutande.

Valberedningen

Beredning av nedan angivna förslag har inför stämman fullgjorts av en valberedning bestående av Daniel Johnsson, Owe Orwar (Calvis & Vose Invest AB), Gavis Jeffries (Jeffries and Associates AB) samt Aldo Jesorka, vilka tillsammans representerar ca 5,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget. Per Åkerström erbjöds, men har avstått erbjudandet om att medverka i valberedningen.

Valberedningens beslutsförslag

2. Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokaten Dag Fredlund eller, vid förhinder för honom, den som valberedningen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

11. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår vidare att Bolaget ska ha en revisor och ingen revisorssuppleant.

12. Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå till styrelsens ledamöter enligt följande (förra årets arvoden inom parentes): 241 500 (190 400) kronor till styrelsens ordförande och 96 600 (95 200) kronor till envar av övriga externa ledamöter (dvs styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget). För styrelseledamöter som är anställda i Bolaget föreslås att inget styrelsearvode ska utgå. Inget arvode ska utgå för eventuellt utskottsarbete.

Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag kommer därmed det totala arvodet till styrelseledamöterna att uppgå till 627 900 (476 000) kronor.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt av Bolaget godkänd räkning.

13. Val av styrelse

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av ledamöterna Stefan Tilk, Owe Orwar, Daniel Chiu, Gavin Jeffires, och Carl Fhager samt nyval av en ledamot. Valberedningens förslag till ny sjätte ledamot kommer att pressmeddelas samt presenteras på Bolagets hemsida www.fluicell.com senast den 2 maj 2022. Ledamoten kommer att inkluderas i det digitala röstningsformulär som kommer att finnas tillgängligt från och med den 3 maj 2022 i enlighet med vad som anges under rubriken ”Förhandsröstning” ovan.

14. Val av styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Stefan Tilk som styrelsens ordförande.

15. Val av revisor

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB till Bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att, under förutsättning att valberedningens förslag antas av årsstämman, auktoriserade revisorn Daniel Haglund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

16. Beslut om fastställande av principer för valberedningen

Valberedningen föreslår följande huvudsakliga principer för hur valberedningen ska utses samt instruktioner för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter en representant för var och en av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, som önskar utse en ledamot till valberedningen samt styrelsens ordförande.  Vilka som har rätt att utse ledamöter till valberedningen ska baseras på ägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i september 2022. Vid bedömning av aktieägares storlek ska en grupp aktieägare anses utgöra en aktieägare om de ägargrupperats i Euroclear Sweden ABs register.

Styrelsens ordförande ska utan onödigt dröjsmål efter det att Bolaget erhållit ägarstatistik från Euroclear Sweden AB kontakta de tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter till valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra större aktieägare att utse en ledamot till valberedningen. Om sådant erbjudande lämnas ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.). Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter inklusive styrelsens ordförande.

Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av dess ledamöter.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande. Styrelsens ordförande eller, i förekommande fall, annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.

Så snart valberedningen har konstituerat sig ska Bolaget på sin hemsida lämna uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen och om hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen.

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Valberedningens ledamöter ska tillvara samtliga aktieägares intresse och lämna förslag till:

a) ordförande vid årsstämma,

b) antal styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter,

c) val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande,

d) arvode till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna, 

e) antal revisorer och revisorssuppleanter, 

f) val av revisorer och, i förekommande fall, revisorssuppleanter, 

g) arvode till revisorer, och

h) i förekommande fall, ändring av principer för hur valberedningen utses samt instruktionen för valberedningen.

Arvode ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Bolaget ska svara för styrkta skäliga kostnader hänförliga till valberedningens arbete.

Styrelsens beslutsförslag

3. Upprättande och godkännande av röstlängd;

Den röstlängd som föreslås godkännas under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av ordföranden, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som har kontrollerats av justeringspersonerna.

4. Val av en eller två justeringspersoner;

Till personer att justera protokollet föreslås Gavin Jeffries (Jeffries and Associates AB) och Owe Orwar (Clavis & Vose Invest AB) eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som valberedningen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

9. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att Bolagets resultat disponeras i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår således att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

17. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner – incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget

Styrelsen föreslår att högst 250 000 teckningsoptioner (serie TO 2022/2025) berättigande till teckning av högst 250 000 aktier i Bolaget emitteras och att stämman beslutar om vidareöverlåtelse av dessa teckningsoptioner enligt följande.

Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Bolaget. Bolaget ska efter teckning ha rätt och skyldighet att i enlighet med styrelsen i Bolagets beslut överlåta teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget enligt vad som framgår nedan. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Teckning av teckningsoptionerna ska ske direkt i stämmoprotokollet. Överteckning kan inte ske. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.

Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under perioden 1 oktober 2025 till och med den 31 december 2025 teckna en ny aktie i Bolaget. Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska uppgå till 30 kronor per aktie. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden. Aktie som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien har registrerats hos Bolagsverket och aktien införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att erbjuda ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner möjlighet att delta i ett incitamentsprogram som ger dem möjlighet att ta del i Bolagets värdeutveckling. Detta förväntas ge ett ökat engagemang för verksamheten bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner.

Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Bolaget till ledande befattningshavare eller nyckelpersoner ska ske med marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till ett beräknat marknadspris bedöms inte incitamentsprogrammet i sig medföra några kostnader utöver vissa begränsade kostnader för upprättande och administration.

Teckningsoptionerna ska vara fritt överlåtbara. Dock gäller som villkor för köp av teckningsoption att förvärvaren ingår ett avtal med Bolaget, som innebär en rätt, men inte en skyldighet för Bolaget att återköpa teckningsoptioner om innehavaren önskar överlåta dem till tredje man, samt att om innehavarens anställning eller uppdrag i Bolaget upphör, ska Bolaget ha en rätt, men inte en skyldighet att återköpa teckningsoptionerna till vid tidpunkten för återköpet gällande marknadsvärde.

Teckningsoptioner som innehas av Bolaget och som inte överlåtits enligt nedan får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Eventuell makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Bolagets överlåtelser av ovan angivna teckningsoptioner av serie TO 2022/2025 på följande villkor. Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska tillkomma följande kategorier av medarbetare:

Kategori Högsta antal optioner/person Högsta antal optioner/kategori
Verkställande direktör
(högst 1 person)
50 000 50 000
Ledningsgrupp
(högst 5 personer)
25 000 125 000
Övriga nyckelpersoner
(högst 15 personer)
5 000 75 000

Rätt att förvärva teckningsoptioner från Bolaget ska endast tillkomma de personer som vid anmälningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda alternativt avslutat sitt engagemang i Bolaget på annat sätt.

Optioner ska även kunna erbjudas till kommande nya medarbetare, bl.a. i samband med eventuellt införande av nya tjänster/befattningar i Bolaget. Dessa nya medarbetade ska inte medräknas i det högsta antal personer som anges under respektive befattningskategori, dock att högsta antal optioner per kategori inte ska påverkas. För förvärv av nya medarbetare ska villkoren vara desamma eller motsvarande vad som anges i detta beslut. Detta innebär bland annat att förvärv ska ske till det då aktuella marknadsvärdet.

Särskilda villkor för teckningsoptionerna föreslås gälla (bl.a. innehållande sedvanliga omräkningsprinciper), se Bolagets hemsida, www.fluicell.com.

Tilldelning

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under perioden från och med dagen för registrering av teckningsoptionerna till och med den 30 september 2022. Styrelsen ska emellertid äga rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt att ange en motsvarande anmälningsperiod för nya medarbetare vars förvärv sker efter den initiala anmälningsperiodens utgång. Överlåtelse till deltagarna i programmet ska ske snarast efter anmälningsperiodens utgång.

Om teckningsoptioner inom viss kategori kvarstår efter att samtliga anmälningar inom kategorin tillgodosetts, ska kvarstående antal kunna tilldelas deltagare i annan kategori varvid styrelsen ska avgöra fördelningen utifrån kategoritillhörighet, personalkategori och anmält antal. Sådan fördelning får dock som mest innebära att det maximala antalet teckningsoptioner per person inom viss kategori överskrids med 50 procent.

Bolagets styrelse beslutar om slutlig tilldelning.

Pris och betalning m.m.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut.

Närmare information om teckningsoptionsprogrammet

Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 27 500 kronor fördelat på 250 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om ca 1,9 procent av antal aktier och röster i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen). Tillsammans med befintligt incitamentsprogram (se mer info nedan) blir den totala utspädningen 4,9 procent vid fullt utnyttjande av båda programmen i Bolaget (baserat på antalet aktier och röster i Bolaget per dagen för kallelsen).

Påverkan på nyckeltal för Bolaget m.m.

Bolagets vinst per aktie påverkas inte vid emission av teckningsoptionerna då nuvärdet av teckningsoptionernas lösenpris kommer att överstiga aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för överlåtelsen till deltagarna i programmet.

Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till stämman. Förutom de tjänstemän som har berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

På årsstämman i Bolaget 2020 beslutades om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie TO2020/2022) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna har tecknats av Bolaget och har enligt instruktion från Bolagets styrelse överlåtits till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar totalt 200 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 september 2022 till och med den 31 december 2022 till en teckningskurs om 20 kronor.

På årsstämman i Bolaget 2021 beslutades om ett incitamentsprogram med teckningsoptioner (serie TO2021/2023) riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Bolaget. Teckningsoptionerna har tecknats av Bolaget och har enligt instruktion från Bolagets styrelse överlåtits till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet omfattar totalt 200 000 teckningsoptioner med en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under perioden 1 september 2023 till och med den 31 december 2023 till en teckningskurs om 50 kronor.

Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att stämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan samt att tillse att styrelsen genomför överlåtelser av teckningsoptioner enligt ovan.

Beslutsregler

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder 9/10 av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler

Styrelsen i Bolaget föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs fastställd av styrelsen i samråd med Bolagets finansiella rådgivare, med beaktande av marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.

Antalet aktier som ska kunna emitteras respektive antalet aktier som ska kunna tecknas med stöd av optionsrätt till nyteckning av aktier respektive antalet aktier som konvertibler ska berättiga konvertering till ska sammanlagt uppgå till högst 2 650 000 nya aktier motsvarande en utspädning om ca 19,9 procent.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter och marknader och/eller förvärv av verksamheter, bolag eller del av bolag, och/eller att möjliggöra en breddning av ägarbasen i Bolaget.

För beslut enligt ovan krävs biträde av aktieägare som företräder minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.19. Beslut om justeringsbemyndigande

Styrelsen eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar och förtydliganden i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Antalet aktier och röster

Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 13 324 691. Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarnas rätt att begära upplysningar

Aktieägare har vid stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Sådan begäran från aktieägare ska lämnas skriftligen till Bolagets kontor med adress Flöjelbergsgatan 8c, 431 37 Mölndal, eller via e-post till info@fluicell.com senast den 7 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress som ovan och på Bolagets hemsida www.fluicell.com senast den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt upplysning och därvid uppgett sin adress.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adress Flöjelbergsgatan 8c, 431 37 Mölndal, samt på dess hemsida, www.fluicell.com, senast tre veckor före stämman. Valberedningens förslag avseende ny sjätte ledamot kommer dock att hållas tillgängligt på Bolagets huvudkontor samt på dess hemsida, senast den 2 maj 2022. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________


Göteborg i april 2022

Fluicell AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information

Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, 0768-706388, mats@fluicell.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB, 070-755 95 51, ca@skmg.se

For further information, please visit us at fluicell.com or contact:

Victoire Viannay, CEO

Tel: +46 725 65 42 05

E-mail: victoire@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se