Kommuniké från extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ)

Report this content

Idag, den 18 oktober 2021, hölls extra bolagsstämma i Fluicell AB (publ) i Biotech Husets Konferenslokaler. Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Stefan Tilk. Nedan följer en redogörelse över det huvudsakliga beslut som fattades på stämman.

Beslut om emission av teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om emission av teckningsoptioner. Genom emissionen ska bolaget emittera högst 1 665 586 teckningsoptioner av serie TO 3 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Rätt att teckna teckningsoptioner har, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, bolaget. Bolaget har därefter en skyldighet att vederlagsfritt tilldela teckningsoptionerna till de aktieägare som på avstämningsdagen, vilken meddelas senare, är införda som aktieägare i bolagets aktiebok.

Förslaget till emission av teckningsoptioner finns i sin helhet tillgängligt på bolagets hemsida: https://fluicell.com/investor-relations/documents/

Fluicell AB (publ)

STYRELSEN

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, +46 (0) 763 07 03 27, victoire@fluicell.com

Mats Jonasson, CFO, +46 (0) 768 70 63 88,mats@fluicell.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar®. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se