Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4 är idag, den 14 juni 2023.

Report this content

Idag, den 14 juni 2023, är sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO4, som emitterades i samband med Fluicell AB:s (“Fluicell” eller “Bolaget”) företrädesemission av units som offentliggjordes den 29 augusti 2022. Nyttjandeperioden löper till och med den 16 juni 2023.

Varje teckningsoption av serie TO4 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Fluicell till en teckningskurs om 1,42 SEK per aktie under nyttjandeperioden som pågår sedan den 2 juni 2023 fram till och med den 16 juni 2023. 

För att teckningsoptioner inte ska förfalla utan värde krävs att innehavaren tecknar nya aktier, med stöd av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CEST den 16 juni 2023, alternativt säljer teckningsoptio­ner senast den 14 juni 2023. 

För mer information, inklusive en utförlig beskrivning av Fluicells verksamhet samt fullständiga villkor och anvisningar, hänvisas till det prospekt som upprättades med anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes av Bolaget den 29 augusti 2022. Prospektet finns tillgängligt på Fluicells hemsida (https://fluicell.com/foretradesemission-2022/). En sammanfattande informationsbroschyr om Bolaget och erbjudandet finns tillgängliga på Fluicells (https://fluicell.com/), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO4 finns tillgängliga på Bolagets hemsida. 

Rådgivare

I samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO4 agerar Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB bistår Bolaget med rådgivning avseende kommunikation.

För mer information om Fluicell, vänligen kontakta:

Victoire Viannay, VD

Telefon: +46 (0) 763 07 03 27

E-post: victoire@fluicell.com

https://fluicell.com/

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone® 6 som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknik för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® och Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar®-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t. ex. typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t. ex. blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på  https://fluicell.com . Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.