FlyMe genomför fullt säkerställd nyemission om 129 MSEK

FlyMe genomför fullt säkerställd nyemission om 129 MSEK Styrelsen i FlyMe Europe AB (publ) har den 5 november 2004 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande den 25 november 2004. Emissionen är i sin helhet fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och garantier från större befintliga aktieägare samt garantier från nytillkommande aktieägare. Föreliggande nyemission kommer att tillföra bolaget 129 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att i ett expansivt skede stärka bolagets balansräkning och likviditet. FlyMe undersöker möjligheten att starta nya flyglinjer varför det krävs ytterligare kapital till bland annat leasing av flygplan och marknadsföring. Utöver medel för den planerade expansionen erfordras även en finansiell buffert för att bevara handlingskraften och skapa goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling även vid händelser utom FlyMe's kontroll. Styrelsen föreslår även att befintligt bemyndigande att besluta om nyemission om högst 20 miljoner aktier utan företräde för befintliga aktieägare återkallas, då behov därav ej längre anses föreligga. FlyMe är ett lågkostnadsbolag som med Stockholm som nav flyger till/från Göteborg, Malmö, Helsingborg/Ängelholm och Helsingfors. Alla biljettpriser är inklusive skatter och avgifter, och biljetterna är fullt ombokningsbara. För mer information kontakta: Anders Holst, VD FlyMe Europe Tel 0736-82 22 30 Tel vxl. 031-301 10 00 www.flyme.com Villkor och preliminär tidsplan för företrädesemission Antal nyemitterade aktier 647 287 142 Kurs 0,20 kronor Villkor Två befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier Första dag för handel exkl. teckningsrätt 26 november 2004 Avstämningsdag 30 november 2004 Offentliggörande av prospekt 1 december 2004 Teckningstid 6 december - 21 december 2004 Likviddag för teckning med företräde 21 december 2004 Omräkning av utestående optioner "T04" Vid emission i juni 2004 emitterades dels aktier dels teckningsoptioner med teckningsperiod under maj 2005. Lösenkurs för dessa teckningsoptioner är 0,85 SEK. Villkoren för optionerna kommer att omräknas enligt gällande omräkningsvillkor, vilka finns tillgängliga hos bolaget. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20770/wkr0001.pdf

Om oss

FlyMe är ett flygbolag med modern lågkostnadsstruktur. Med egen flygoperation, låga kostnader och biljettbokning via Internet kan FlyMe erbjuda låga biljettpriser. Med Stockholm som nav flyger FlyMe till Göteborg, Malmö och Helsingfors. FlyMe noteras på Stockholmsbörsens Nya Marknaden.

Dokument & länkar