Bokslutskommuniké 2010

Pressmeddelande 24 februari 2011

Resultatet ökade med 39 procent 

  • Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 985,8 MSEK (954,5)
  • Koncernens rörelseresultat uppgick till 94,2 MSEK (67,6)
  • Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (7,1)

Fokus på effektivisering

  • Flertalet nyckeltal inom företaget förbättrades jämfört med 2009
  • Kassaflöde efter investeringar uppgick till 109,7 MSEK (99,2)
  • Avkastning på sysselsatt kapital steg till 26 procent (18)

Ostnor-koncernen, som bedriver produktutveckling, tillverk­ning och försäljning av vattenkranar under de starka och väletablerade varumärkena FM Mattsson och Mora Armatur, redovisar ett rörelseresultat om 94,2 miljoner kronor under 2010, vilket är en förbättring jämfört med föregående år (67,6). Resultatförbättringen är främst hänförlig till ökad produktivitet, ökad volym samt vidtagna kostnadsminskningar. Kassaflödet ökade till 109,7 miljoner kronor (99,2).

Omsättningen uppgick till 985,8 miljoner kronor (954,5). I volym ökade försäljningen med 2,2 procent (-9,9). Ändrade valutakurser gav en minskning med 1,5 procent (+2,1).

”Det är ett styrketecken att Ostnor presterat ytterligare ett rekordår, med en resultatökning på nästan 40 procent, trots en fortsatt relativt svag marknad. Vårt löpande arbete med effektivitetshöjande åtgärder visar tydliga resultat och är en sporre till fortsatt strävan i denna riktning. Fortsatta satsningar inom marknads-och försäljningsorganisationen samt fokus på design är exempel på andra åtgärder som vi är övertygade om kommer att stärka oss framöver”, säger Håkan Olson, VD och koncernchef.


Flerårsöversikt 2007-2010

Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag framgår av nedanstående tabell:

Koncernen[1] (Tkr) 2010 2009  2008 2007
Nettoomsättning 985 848 954 496 994 765 1 014 686
Resultat efter avskrivningar,
före goodwillavskrivning
100 879 74 236 38 945 19 470
Rörelseresultat 94 222 67 574 32 300 12 815
Resultat efter finansiella poster 98 741 69 353 16 192 2 660
Balansomslutning 593 534 553 075 618 253 618 241
Soliditet, % 51 45 32 32
Kassaflöde efter investeringar 109 661 99 200 -15 234 61 988
Avkastning på sysselsatt kapital, % 26 18 9 4
Avkastning på eget kapital, % 26 22 5 1
Medelantal anställda 510 553 623 683

 

1) Under 2010 har övergång skett till funktionsindelad resultaträkning istället för den tidigare redovisade rapportformen med kostnadsslagsindelning. Definitionen av nettoomsättning är något ändrad mot tidigare visade värden (2009: 951 553, 2008: 993 362 och 2007: 1 011 762). Övriga värden i tabellen är oförändrade.

 

Kommande informationstillfällen:

Årsredovisning                   April 2011

Årsstämma                          9 maj 2011

 

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta:

Håkan Olson, 0250-59 63 12

VD och koncernchef

 

Ostnor AB bildades 2003 genom en sammanslagning av FM Mattsson och Mora Armatur som lever vidare som egna varumärken. Ostnor AB har 510 anställda, varav ca 440 i Mora, och omsätter ca 1 miljard kronor. Ostnor AB förser marknaden med vattenkranar, tillbehör och tjänster med kundernas behov i centrum baserat på ledande teknik, attraktiv design och hög kvalitet.

Ostnor AB
Box 480
SE-792 27 MORA
SWEDEN
Phone: +46 250 59 60 0
0
Fax: +46 250 159 60
www.ostnor.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar