Analysguiden: Emissioner bereder väg

Report this content

Follicum tar in 56 MSEK för att ta viktiga steg i såväl håravfalls- som diabetesprojekten. Ägarbilden stärks genom en riktad emission till större ägare. En ökad satsning på diabetesprojektet kan bidra till att lyfta fram stora värden.  

Follicum gör två emissioner om totalt 56 MSEK före kostnader, varav en riktad del på 25 MSEK. Som vi beskrivit tidigare var en finansiering väntad och att frågan nu klarnar ser vi därför som ett konstruktivt besked som möjliggör ett högt tempo i den vidare utvecklingen. Det faktum att nya större investerare som Recipharm Venture Fund deltar stärker också ägarbilden framöver. Större delen av emissionen är öronmärkt för att genomföra en Fas IIa-studie med den nya topikala beredningen av håravfallsbehandlingen FOL-005. Planen är att starta studien mot slutet av året om prekliniska säkerhetsstudier går planenligt. Tidigare kliniska studier tyder på att behandlingen är väl tolererad, vilket talar för låg risk i upploppet inför Fas IIa. Den nya användarvänliga formuleringen öppnar för mer frekvent dosering vilket i sin tur kan tala för att en hårväxtfrämjande effekt ska kunna bekräftas i den kommande studien.

Diabetesprojektet är än så länge i en tidig utvecklingsfas, men emissionen ger möjlighet att ta viktiga värdehöjande steg under de närmaste 6-12 månaderna. Under våren har en läkemedelskandidat valts ut och inom kort ska prekliniska effektstudier genomföras för att utreda om behandlingen kan motverka diabeteskomplikationer. Om lovande data kan påvisas bör det stärka förutsättningarna att göra projektet moget för utlicensiering på ett till två års sikt.

Sammantaget bedömer vi att emissionskursen på 2,20 kronor per aktie är attraktiv och villkor i övrigt enligt förväntan. Justerat för full utspädning från aviserade emissioner gör vi endast en mindre förändring av motiverat värde i basscenariot, till 5,1 kronor per aktie (tidigare 5,3). Vi ser således fortsatt bra potential till uppvärdering. Den pågående finansieringen är i det perspektivet en viktig pusselbit.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden