Analysguiden: Framsteg med ny beredning

Positiva prekliniska resultat med en ny beredning för håravfallsbehandlingen bådar gott inför kommande kliniska studier. Diabetesprojektet har avancerat. Den låga värderingen ger en god potential när finansieringsfrågan kan klarna.

Efter att under förra året ha slutfört en första klinisk studie på skalp i människa siktar Follicum på att gå vidare med den kliniska utvecklingen av en ny krämliknande beredning för behandling mot håravfall. Diskussioner med läkemedelsmyndigheter pågår om upplägget för kommande kliniska studier. Det mesta talar för att en preklinisk säkerhetsstudie kommer att behövas innan prövningar på människa kan inledas med den nya beredningen. Hittills genomförda kliniska studie tyder på att behandlingen är väl tolererad. En positiv trend vad gäller hårtillväxt samt viktiga tecken på biologisk effekt har även kunnat observeras. Nyligen har även kontrollerade prekliniska studier visat att den topikala beredningen i den högsta dosen har en jämförbar effekt som den mest använda behandlingen på marknaden, vilket bådar gott.

Follicums andra ben, diabetesprojektet FOL-014, har skridit framåt och bolaget har valt ut en läkemedelskandidat. För närvarande pågår prekliniska studier för att ytterligare utreda effekt och säkerhet. Dessa resultat kan belysa potential och ge en fingervisning om hur behandlingen ska positioneras för att adressera en potentiellt mycket betydande marknad. Bolaget har även erhållit ca 15 MSEK från inlösen av teckningsoptioner under februari. Det täcker det kortsiktiga rörelsekapitalbehovet men innan nya kliniska studier kan inledas behövs ytterligare kapital.

Vi bedömer att Follicum har en låg värdering sett till potential. Dagens kurs indikerar en försiktig syn på bolagets projekt och återspeglar sannolikt också viss osäkerhet kring framtida finansieringsvillkor. Vi beräknar ett riskjusterat motiverat värde i basscenariot på 5,3 kronor (5,1) och har här tagit hänsyn till ett finansieringsbehov. Vi ser således en stor potential om utvecklingen mot nya kliniska studier går enligt plan och om kapitalbehovet kan adresseras.

Läs hela analysen på Analysguiden. Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden

Om oss

Follicum AB är ett biotech företag med fokus på forskning och utveckling av peptidbaserade läkemedel. Follicums primära fokusområde är stimulering av hårväxt, där företaget i en nyligen genomförd klinisk prövning visat mycket lovande resultat med produktkandidaten FOL-005. Inom diabetes har läkemedelskandidaten FOL-014 visat sig öka insulinfrisättningen i pre-kliniska modeller. Bolaget grundades 2011 och är baserat i Lund, Sverige. Follicum noterades på AktieTorget 2014 och handlas under FOLLI.

Prenumerera