Follicum kallar till extra bolagsstämma

Report this content

Follicum håller extra bolagsstämma måndagen den 8 november 2021 kl. 10.00. Stämman hålls i Follicums lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska:

  • dels vara införd i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 29 oktober 2021, och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast tisdagen den 2 november 2021, under adressen Follicum AB, c/o Advokatfirman Lindahl KB, Att. Pontus Söderberg, Studentgatan 6, 211 38 Malmö med angivande av ”Extra bolagsstämma”, eller per e-post till pontus.soderberg@lindahl.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste ha gjorts senast den 2 november 2021. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före den extra bolagsstämman insändas till Follicum på ovan angiven adress. Follicum tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Follicums webbplats, www.follicum.se.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två protokolljusterare
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om godkännande av fusionsplan
  7. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 1 – Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att advokat Thorbjörn Wennerholm utses till ordförande vid stämman.

Punkt 6 – Beslut om godkännande av fusionsplan

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att godkänna fusionsplanen mellan Follicum och Coegin Pharma enligt i huvudsak följande.

Styrelsen för Follicum föreslår med anledning av Fusionen mellan å ena sidan Follicum och å andra sidan Coegin Pharma att stämman beslutar om godkännande av fusionsplanen som har antagits av styrelserna för Follicum och Coegin Pharma den 22 september 2021 (”Fusionsplanen”). Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 30 september 2021 och registreringarna kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar den 4 oktober 2021.

Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med Coegin Pharma som övertagande bolag och Follicum som överlåtande bolag. Genom Bolagsverkets registrering av Fusionen, vilken beräknas ske tidigast under första kvartalet 2022, kommer Follicum att upplösas och alla dess tillgångar och skulder att övergå till Coegin Pharma. Redovisning av fusionsunderlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av Fusionen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket, Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerandes minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Follicum, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Fullständiga förslag till beslut samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Follicums kontor med adress Scheelevägen 22, 223 63 Lund samt på Follicums webbplats, www.follicum.se, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Lund i oktober 2021

Follicum AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Edelswärd, tf VD, Follicum AB
E-post: info@follicum.com
Telefon: 0709 16 87 29

Om Follicum AB

Follicum AB (Spotlight: FOLLI) utvecklar läkemedel baserade på vävnadsreparerande peptider med potentiell användning inom en rad olika sjukdomsområden. Inom diabetesområdet drivs ett projekt som syftar till att skydda insulinproducerande celler mot skador och därmed minska risken för komplikationer. Follicums projekt har potential att bli så kallade first-in-class-läkemedel. För närvarande utvärderas möjligheter att utnyttja bolagets vävnadsreparerande peptider och unika formuleringsteknologi inom andra sjukdomsområden. För mer information, besök www.follicum.com.

Taggar:

Dokument & länkar