Footway inbjuder till teckning av preferensaktier inför listning på Nasdaq First North

Footway Group AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier uppgående till 80 MSEK samt har ansökt om listning av preferensaktierna på Nasdaq First North. Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas till den 13 juli 2015. Ett prospekt med fullständiga villkor och instruktioner har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


- offentliggörande av prospekt och villkor -

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Footway Group AB (publ) (”Footway” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en nyemission av preferensaktier uppgående till 80 MSEK samt har ansökt om listning av preferensaktierna på Nasdaq First North (”Erbjudandet”). Första dag för handel på Nasdaq First North beräknas till den 13 juli 2015. Ett prospekt med fullständiga villkor och instruktioner har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Erbjudandet i korthet

  • Teckningskursen i Erbjudandet uppgår till 100,00 kronor per preferensaktie
  • Den årliga preferensutdelningen uppgår till 8,00 kronor per preferensaktie, vilket innebär att de nyemitterade preferensaktierna ger rätt till en årlig direktavkastning om motsvarande 8,00 procent. Preferensutdelningen utbetalas kvartalsvis med 2,00 kronor per kvartal och preferensaktie
  • Avstämningsdag för den första utdelningen är den 9 oktober 2015 och första dag för utbetalning av preferensutdelningen beräknas infalla den 14 oktober 2015
  • Erbjudandet omfattar högst 80 MSEK, motsvarande 800 000 nyemitterade preferensaktier
  • Planerad första handelsdag på Nasdaq First North är den 13 juli 2015
  • NASDAQ OMX Stockholm AB har godkänt Bolagets ansökan om listning under förutsättning, att Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med First North Nordic Rulebook

Preliminär tidplan

  • Anmälningsperioden i Erbjudandet sträcker sig från och med den 12 juni till och med den 26 juni 2015
  • Besked om tilldelning och offentliggörande av utfall sker omkring den 29 juni 2015
  • Likviddag 3 juli 2015
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North 13 juli 2015

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Footway, grundat 2010, är ett svenskt e-handelsbolag som bedriver verksamhet inriktat på skoför­säljning. Totalt erbjuder Footway idag mer än 650 olika skovarumärken till kunder i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Bolaget har sedan start expanderat kraftigt organiskt och genom företagsköp. Under 2013 förvärvade Footway skobutiken Heppo av CDON Group via inkråmsförvärv och därtill förvärvades majoriteten av aktierna i Brandos. Dessa förvärv har bidragit till att skapa en ännu star­kare e-handelsplattform. Under 2015 förvärvades inkråmet i löparskospecialisten RunForest för att bredda det befintliga utbudet inom sportskor.

Efterfrågan är, som resultat av marknadsföring och genomförda förvärv, större än vad Bolaget i dagsläget kan tillgodose. Analysen av sortimentet visar tydligt på tillväxtpotentialen i att lagerföra större kvantiteter av högt efterfrågade produkter. Genom att stärka Bolagets finansiella resurser kan Bolaget bättre möta efterfrågan och därigenom öka tillväxttakten.

För att möjliggöra ökad tillväxt enligt ovanstående resonemang har styrelsen beslutat att tillföra Bolaget ytterligare finansiella resurser dels genom en riktad stamaktieemission, som genomfördes under april månad 2015 om totalt 50 MSEK, dels genom föreliggande Erbjudande.

”Footway har hela tiden expanderat kraftigt, både organiskt och genom företagsförvärv och vi ser en fortsatt ökning i efterfrågan från våra kunder. För att kunna tillgodose efterfrågan bättre behöver vi köpa in större volymer av skor att ha i lager.” säger Footways VD Daniel Mühlbach.

Prospekt och anmälningssedel

Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner har idag, 11 juni 2015, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.footway.se) samt på Erik Penser Bankaktiebolags hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt och anmälningssedel kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Finansiella och legala rådgivare

Erik Penser Bankaktiebolag medverkar som finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB som legal rådgivare i samband med transaktionen. Erik Penser Bankaktiebolag är Bolagets Certified Adviser.

Fakta om Footway

Footway grundades 2010 och är en renodlad skobutik på nätet och ledande inom segmentet på den nordiska marknaden. Footway har idag cirka 35 anställda med kontor i Kista och cen­trallager i Helsingborg. Till de största ägarna av Bolagets stamaktier hör eEquity, Stiftelsen Industrifonden, Northzone Ventures VII L P samt M2 Gruppen.

Bolaget hade under 2014 intäkter om 222 MSEK motsvarande en årstillväxt om 151%. EBITDA-resultatet för helåret 2014 var -39 MSEK, primärt drivet av omstruktureringskostnader av engångskaraktär i samband med integrationen av det förvärvade bolaget Brandos, genomfört under första halvåret 2014. För 2015 bedömer Bolaget att intäkterna kommer att överstiga 280 MSEK med ett positivt EBITDA-resultat.

För ytterligare information: 
Daniel Mühlbach, VD 
Email: daniel.muhlbach@footway.com 
Mobil: 070-999 93 43

Louise Liljedahl, Presskontakt 
Email: louise.liljedahl@footway.com 
Mobil: 0736-40 93 50

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hongkong, Singapore eller Kanada eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

I de EES-medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, är detta pressmeddelande endast riktat till kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet, i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Footway. Inbjudan till berörda personer att teckna preferensaktier i Footway kommer endast att ske genom det prospekt som utgivits av Footway, vilket bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om Footways styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

Detta pressmeddelande innehåller information som Footway är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar:

Om oss

Footway grundades 2010 och är en lönsam, nätbaserad plattform för skor. Bolaget är ledande inom sitt segment på den nordiska marknaden. Datadrivna processer anpassar sortiment, priser och marknadsföring till respektive marknad. Footway har idag 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2018 intäkter om 760 msek motsvarande en årstillväxt om 50,4 procent. EBITDA för helåret 2018 uppgick till 22,7 msek.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Footway har hela tiden expanderat kraftigt, både organiskt och genom företagsförvärv och vi ser en fortsatt ökning i efterfrågan från våra kunder. För att kunna tillgodose efterfrågan bättre behöver vi köpa in större volymer av skor att ha i lager.” säger Footways VD Daniel Mühlbach.
Daniel Mühlbach, VD Footway Group AB