Footway lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore

Report this content

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Footway Group AB (publ) (”Footway”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (publ) (”Sportamore” eller ”Bolaget”) att förvärva samtliga aktier i Sportamore (”Erbjudandet”). Styrelsen för Sportamore ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget. Sportamores aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap. Footways stamaktier av serie B och preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market.

Sammanfattning 

 • Ambitionen bakom ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, är att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode. Erbjudandet skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skulle det skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.

 • Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,28 kronor1 och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor2.

 • Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande3:

  • Avseende  67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 46,4 kronor kontant per aktie i Sportamore (”Kontantvederlaget”), och

  • Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore (”Aktievederlaget”). 

 • Erbjudandet innebär en premie om 27,5 procent i förhållande till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den 14 februari 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 19,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.

 • Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga sina aktier. 

 • Styrelsen för Sportamore ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget4

 • Erbjudandet är bland annat villkorat av att Footways aktieägare vid en bolagsstämma bemyndigar styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway. Styrelsen i Footway kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Footway att besluta om (i) nyemission av stamaktier av serie B att användas till Aktievederlaget i Erbjudandet och (ii) en riktad nyemission om högst 400 miljoner kronor där emissionslikviden primärt ska användas till Kontantvederlaget i Erbjudandet. Bolagsstämman kommer att hållas den 10 mars 2020. 

 • Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet. Den riktade nyemissionen är till 350 miljoner kronor täckt av bindande teckningsåtaganden vilket till fullo täcker Kontantvederlaget i Erbjudandet. 

 • J3 Brunkeberg Invest AB (samägt av Sportamores VD, vice VD och styrelseordförande), Tajete AB och Kalin Setterberg AB som tillsammans äger cirka 33 av det totala antalet aktier och röster i Bolaget välkomnar Erbjudandet och ställer sig positiva till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget.

 • Acceptfristen för Erbjudandet påbörjas så snart som möjligt efter att erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har offentliggjorts, och beräknas preliminärt löpa mellan den 13 mars 2020 och den 3 april 2020.

 

Ett samgående med ambition att skapa en ledande plattform för e-handel inom sport och mode

Ett samgående mellan Footway och Sportamore, genom att Footway förvärvar Sportamore, skapar en attraktiv möjlighet att kombinera och komplettera bolagens erbjudanden. Genom samgåendet skapas en större kundbas, bredare sortiment och starkare operationella förmågor vilket ger förutsättningar för snabbare tillväxttakt, ett starkare och mer serviceorienterat konsumenterbjudande och högre lönsamhet.

 

Betydande operationella skalfördelar

Logiken för samgåendet är mycket stark och direkta samordningsvinster inom områden som varuinköp, marknadsföring och logistik jämte skalfördelar förväntas vara i storleksordningen 100 miljoner kronor i resultatförbättringar på årsbasis efter genomförd integration.

 

Kompletterande förmågor 

Footway har konsekvent byggt en plattform där datadrivna analysmodeller automatiskt styr varuinköp, priser, lagernivåer och marknadsinvesteringar för att optimera tillväxt, lönsamhet och konkurrenskraft. Genom att applicera analysmodellerna på ett större utbud blir utväxlingen väsentligt större. Sportamore har på motsvarande sätt fokuserat sin kompetens på systemutveckling, automatiserad logistik och varumärkesbyggande.

Bolagens gemensamma styrkor ger därmed goda möjligheter till: 

- automation inom logistik och lager för det sammanlagda varuflödet

- datadriven analys och beslutsfattande i prissättning, inköp och marknadsaktiviteter

- accelererad internationell expansion

- bredare erbjudande på tillväxtmarknader

- minskat beroende av enskilda marknader och säsongsvariationer 

- skalfördelar i sourcing och inköp, och

- IT-/driftskostnader utslagna på större volym.

 

Ny koncernledning 

För att säkerställa att synergier, kompetens och andra centrala värden i förvärvet tas till vara och för att få en välfungerande kommunikation inom den nya koncernen är avsikten att skapa en ny koncernledning bestående av ledande befattningshavare från respektive bolag. 

 

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Footway grundades som en e-handelsplattform för hantering av transaktioner och information inom skohandel. Genom digitalisering ger Footway konsumenters värderingar inom kvalitet, pris och miljö snabbare genomslag i produktutveckling och erbjudanden. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre och mer relevanta produkter som gynnar alla parter genom högre kundnöjdhet, lönsamhet och hållbarhet. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footways största marknader är Sverige, Norge, Danmark och Finland. År 2016 påbörjade Footway sin expansion utanför Norden och har sedan dess försäljning till Frankrike, Nederländerna, Polen, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Under hösten 2019 lanserades ytterligare 13 marknader och Footway når nu totalt 24 länder. Footway har ett tydligt fokus på att växa med lönsamhet. Footway har uppvisat en hög omsättningstillväxt, både organiskt och via selektiva förvärv.

Sportamore är Nordens största sportbutik på nätet. Under hösten 2009 skrevs första raden kod och den 1 maj 2010 öppnades www.sportamore.se upp för handel. E-handelsplattformen är uppdelad i Sportamore och Sportamore Outlet i respektive nordiskt land. Sportamores huvudkategorier är running, training och lifestyle. I maj 2015 noterades Sportamore på Nasdaq Stockholm och under 2018 attraherade Sportamore över 54 miljoner besökare. Sportamore säljer fler än 30 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30 olika sporter. Sportamore har som renodlad e-handlare sedan starten fokuserat på att välja ut de bästa produkterna och erbjuda dem till marknadens bästa villkor. 

Footway, med sin datadrivna och i hög grad automatiserade affärsmodell, står nu inför nästa steg i sin utveckling och är väl positionerat för att dra fördel av e-handelns fortsatta tillväxt samt för att ta ytterligare marknadsandelar. Mot denna bakgrund anser styrelsen att det är en lämplig tidpunkt att bredda Footways utbud genom att förvärva Sportamore. Förvärvet av Sportamore är en logisk affär som skapar en konkurrenskraftig och finansiellt stark aktör på den nordiska marknaden för skor och ett aktivt liv. Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl vad avser kundkategorier, försäljningskanaler, marknader, lagerhantering, tjänster och produkter. Sportamore kommer även fortsatt att vara en attraktiv sportbutik online för produkter och lösningar till kunder i Norden som lever ett aktivt liv och Footway fortsätter utvecklas mot att bli den främsta plattformen för diskussion och engagemang mellan konsumenter för att hjälpa leverantörer att tillverka ännu bättre produkter.

 

Erbjudandet 

Vederlag 

Erbjudandet värderar varje aktie i Sportamore till 45,285 kronor och det totala värdet av Erbjudandet för samtliga aktier i Sportamore motsvarar cirka 439 miljoner kronor6. Vederlaget i Erbjudandet består av en kombination av stamaktier av serie B i Footway och kontanter i enlighet med det följande där 67 procent av de aktier som överlåts ersätts med kontanter och resterande 33 procent ersätts med stamaktier av serie B i Footway:

 Kontantvederlag

Avseende 67 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter, erhålls 46,4 kronor kontant per aktie.

 Aktievederlag

Avseende 33 procent av de aktier i Sportamore som aktieägaren överlåter: 2,5 stamaktier av serie B i Footway per aktie i Sportamore.

Vederlagsalternativ vid innehav av maximalt 300 aktier

Aktieägare i Sportamore som innehar 300 eller färre aktier kan välja ett vederlagsalternativ bestående av enbart kontant ersättning om 45,28 kronor per aktie i Sportamore för samtliga, men inte endast för en del av, sina aktier. Om Sportamore skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. 

Courtage kommer inte att utgå i samband med Erbjudandet. 

 

Premie

Erbjudandet representerar en premie om: 27,5 procent i förhållande till stängningskursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm den 14 februari 2020 (vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet) och en premie om 19,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sportamore-aktien på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna som avslutades den 14 februari 2020.

Sammanlagt kan upp till 7 997 840 stamaktier av serie B i Footway komma att emitteras, och upp till 309 miljoner kronor kan komma att betalas kontant som vederlag för aktierna i Sportamore. Aktieägare i Sportamore bör vara medvetna om att värdet på Aktievederlaget kommer att förändras över tid i linje med aktiekursen på Footways stamaktier av serie B. 

 

Fraktioner

Inga fraktioner av stamaktier av serie B i Footway kommer att levereras till aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet. Om en aktieägare i Sportamore lämnar in ett antal Sportamore-aktier i Erbjudandet och Aktievederlaget som ska levereras för dessa inte uppgår till ett jämnt antal nya stamaktier av serie B i Footway så kommer vederlag för överskottsfraktioner av aktier att betalas ut i kontanter.

 

Preliminär kombinerad finansiell information

Den preliminära kombinerade finansiella informationen som anges i detta pressmeddelande och i nedan tabell är enbart angiven för illustrativa ändamål. Den preliminära kombinerade finansiella informationen har inte upprättats i enlighet med IFRS och utgör inte finansiell proformainformation och har inte reviderats eller på något annat sätt granskats av bolagens revisorer. Skillnader i redovisningsprinciper eller definitioner av finansiella mått som inte har definierats enligt IFRS har inte beaktats. Finansiell information för Footway och Sportamore har baserats på oreviderade siffror till och med 30 september 2019. Finansiell information proforma kommer att finnas i erbjudandehandlingen för Erbjudandet och kan skilja sig väsentligt från den kombinerade finansiella information som återfinns häri.

 

 

Footway

181001-190930

Sportamore

181001-1909307

Kombinerade

Koncernen

Nettoomsättning        947        1 042        1 989 
Nettoomsättningstillväxt %    45,7%       17,2%       29,2% 
Rörelseresultat (EBIT)            9             -8               1 
Varulager        591           322          913 

 


Finansiering av Erbjudandet

Erbjudandet kommer att finansieras med en kombination av kontanter och nyemitterade stamaktier av serie B i Footway. Erbjudandet är villkorat av att en extra bolagsstämma i Footway med erforderlig majoritet, det vill säga minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i anslutning till Erbjudandet, dels genom en apportemission till aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet och dels genom en riktad nyemission till vissa investerare för att finansiera Kontantvederlaget i Erbjudandet. 

Aktieägare i Footway, som tillsammans representerar cirka 85 procent av rösterna och cirka 82 procent av aktierna i Footway, har förbundit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för det föreslagna bemyndigandet. Den riktade nyemissionen är täckt av bindande teckningsåtaganden till ett belopp om 350 miljoner kronor vilket till fullo täcker Kontantvederlaget i Erbjudandet. Bland de som ingått teckningsåtaganden finns Rutger Arnhult via bolag, Svea Ekonomi AB (publ), Stiftelsen Industrifonden och Altocumulus. Den riktade nyemissionen kommer att genomföras till en teckningskurs om 21 kronor per nyemitterad B-aktie i Footway, vilket motsvarar en premie om 22 procent jämfört med stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020 – något som Footway anser visar på en stark tilltro till Erbjudandets attraktivitet och möjligheter att skapa värde. Den riktade nyemissionen kommer endast att genomföras förutsatt att Erbjudandet fullföljs.

 

Villkor för Erbjudandets fullföljande 

Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: 

 1. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Footway blir ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Sportamore;

 2. att aktieägarna i Footway vid en extra bolagsstämma beslutar, med erforderlig majoritet, att bemyndiga styrelsen att emittera nya stamaktier av serie B i Footway i anslutning till Erbjudandet, dels genom en apportemission till de aktieägare i Sportamore som accepterar Erbjudandet och dels genom en riktad nyemission till vissa investerare för att finansiera Kontantvederlaget i Erbjudandet;

 3. att inte någon annan offentliggör ett erbjudande att förvärva aktier i Sportamore på villkor som för aktieägarna i Sportamore är förmånligare än de villkor som gäller enligt Erbjudandet;

 4. att, såvitt avser Erbjudandet och genomförandet av förvärvet av Sportamore, samtliga erforderliga godkännanden, tillstånd, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålles, i varje enskilt fall på för Footway godtagbara villkor; 

 5. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Sportamore helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgöranden, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller rimligen kan förväntas och som Footway inte rimligen hade kunnat förutse vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande; 

 6. att inga omständigheter, som Footway inte hade kännedom om vid tidpunkten för Erbjudandets offentliggörande, har inträffat som väsentligt negativt påverkar, eller kan förväntas väsentligt negativt påverka, Sportamores försäljning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar; 

 7. att ingen information som offentliggjorts av Sportamore är väsentligt felaktig, ofullständig eller vilseledande, och att Sportamore har offentliggjort all information som ska ha offentliggjorts av Sportamore; och 

 8. att Sportamore inte vidtar några åtgärder som sannolikt kommer att försämra förutsättningarna för Erbjudandets lämnande eller genomförande. 

Footway förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor 2 – 8 ovan får emellertid ett sådant återkallande av Erbjudandet endast ske under förutsättning att den bristande uppfyllelsen av ett sådant villkor är av väsentlig betydelse för Footways förvärv av Sportamore eller om det annars godkänns av Aktiemarknadsnämnden. 

Footway förbehåller sig rätten att frånfalla, helt eller delvis, ett eller flera av villkor 1 – 8 ovan, inklusive, med hänsyn till villkor 1 ovan, att fullfölja Erbjudandet till en lägre acceptansnivå.

 

Uttalande från Sportamores styrelse 

Styrelsen för Sportamore ställer sig positiv till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget.8 Styrelsen kommer tillsammans med sina rådgivare att ytterligare utvärdera Erbjudandet och offentliggöra sitt formella uttalande om Erbjudandet så snart som möjligt.

 

Stöd från aktieägare i Sportamore

J3 Brunkeberg Invest AB (samägt av Sportamores VD, vice VD och styrelseordförande), Tajete AB och Kalin Setterberg AB som tillsammans äger cirka 33 av det totala antalet aktier och röster i Bolaget välkomnar Erbjudandet och ställer sig positiva till den industriella logiken bakom Erbjudandet och det erbjudna vederlaget. 

 

Anställda m.m.

För att säkerställa synergier, kompetens och andra centrala värden i förvärvet tas till vara och för att få en välfungerande kommunikation inom koncernen är avsikten att det ska skapas en ny koncernledning bestående av ledande befattningshavare från respektive bolag. Footway är även i andra avseenden angeläget om att behålla kompetens från båda bolagen i den nya organisationen. För att förverkliga önskvärda synergier kan samordningen av bolagens verksamheter komma att innebära vissa organisatoriska och operationella förändringar, men inga beslut är ännu fattade. Vilka specifika åtgärder som kommer att vidtas i samband med integrationen kommer att beslutas efter Erbjudandets genomförande efter en noggrann utvärdering av den nya koncernen. Inga beslut är fattade om några förändringar avseende Sportamores eller Footways anställda och ledning eller avseende den nuvarande organisationen eller verksamheterna, innefattande anställningsvillkor, sysselsättning eller de platser där Sportamore bedriver sin verksamhet.

 

Information om Footway

Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 37 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 miljoner kronor motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 miljoner kronor. Mer information finns tillgänglig på: www.footway.se/investors.html


Due diligence

I samband med förberedelserna för Erbjudandet har Footway genomfört en sedvanlig begränsad due diligence-undersökning av bekräftande natur av viss verksamhetsrelaterad, finansiell och legal information avseende Sportamore. Footway har i samband med due diligence-undersökningen tagit del av viss finansiell information avseende Sportamores resultat under det fjärde kvartalet 2019. Denna finansiella information offentliggörs idag separat av Sportamore genom bokslutskommunikén för 2019. Under due diligence-undersökningen har ingen annan information som inte tidigare varit offentliggjord och som skulle kunna utgöra insiderinformation i förhållande till Footway respektive Sportamore lämnats. 

 

Godkännanden från myndigheter 

Fullföljande av Erbjudandet är bland annat villkorat av att alla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra liknande åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive godkännanden från konkurrensmyndigheter, erhålls, i varje enskilt fall på villkor som enligt Footway är godtagbara. Enligt Footways bedömning kommer transaktionen att kräva godkännande av Konkurrensverket i Sverige. Footway förväntar sig att relevant godkännande kommer att lämnas före utgången av acceptfristen.

 

Acceptnivå i Erbjudandet 

Erbjudandets fullföljande är bland annat villkorat av att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Footway blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Sportamore. Footway förbehåller sig rätten att frånfalla detta villkor och att fullfölja Erbjudandet vid en lägre acceptansnivå. 

 

Incitamentsprogram i Sportamore

Sportamore har emitterat teckningsoptioner inom ramen för incitamentsprogram till Bolagets anställda i två serier, 2016/2020 och 2018/2022. Erbjudandet omfattar inte dessa teckningsoptioner. Footway kommer att ge innehavarna av teckningsoptioner en skälig behandling i samband med Erbjudandet i enlighet med Nasdaq Stockholms Takeover-regler (”Takeover-reglerna”).

 

Footways aktieägande i Sportamore 

Footway äger eller kontrollerar inga aktier i Sportamore och innehar inte heller några finansiella instrument i Sportamore som innebär en finansiell exponering jämförbar med innehav av aktier i Sportamore. Footway kan komma att förvärva, eller ingå avtal om att förvärva, aktier i Sportamore vid sidan av Erbjudandet. Sådana eventuella förvärv som görs eller ingås kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler.  

 

Preliminär tidplan

Offentliggörande av erbjudandehandlingen  Omkring 10 mars 2020
Acceptfrist  Omkring 13 mars – 3 april 2020
Redovisning av utfall i Erbjudandet  Omkring 8 april 2020
Utbetalning av vederlag  Omkring 17 april 2020

Footway förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för utbetalning av vederlag. 

 

Extra bolagsstämma i Footway

Styrelsen i Footway kommer  att kalla till en extra bolagsstämma för att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen i Footway att besluta om (i) nyemission av det antal stamaktier av serie B i Footway som Footway ska erlägga som vederlag till de aktieägare i Sportamore som accepterat Erbjudandet och (ii) en riktad nyemission av stamaktier av serie B till vissa investerare för att finansiera Kontantvederlaget i Erbjudandet. Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 10 mars 2020. Kallelsen till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras i ett separat pressmeddelande inom kort.

 

Tvångsinlösensförfarande och avnotering 

Så snart som möjligt efter att Footway har förvärvat aktier som representerar mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Sportamore, avser Footway att påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i syfte att förvärva samtliga resterande aktier i Sportamore. I samband därmed avser Footway att verka för att aktierna i Sportamore avnoteras från Nasdaq Stockholm.

 

Rådgivare

Cederquist är legal rådgivare till Footway i samband med Erbjudandet.
 

Tillämplig lag och tvister 

Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Footway och aktieägarna i Sportamore till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt. Tvist avseende Erbjudandet, eller som uppkommer med anledning därav, ska avgöras av svensk domstol exklusivt varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Takeover-reglerna och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna, inklusive, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens tolkning och tillämpning av de tidigare gällande Näringslivets Börskommittés Regler om offentliga erbjudanden om aktieförvärv, är tillämpliga på Erbjudandet. Vidare har Footway, i enlighet med lag om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (2006:451), den 14 februari 2020 åtagit sig gentemot Nasdaq Stockholm att följa de ovan angivna reglerna och uttalandena samt att underkasta sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm kan ålägga Footway vid överträdelse av Takeover-reglerna. Den 17 februari 2020 informerade Footway Finansinspektionen om Erbjudandet och det ovan angivna åtagandet gentemot Nasdaq Stockholm.

 

__________________________

Footway Group AB (publ)

Styrelsen

 

Information om Erbjudandet finns tillgänglig på: www.footway.se/investors.html

 

1 Baserat på stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020.

2 Erbjudandets totala värde är baserat på (i) stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020 och (ii) 9 694 351 utestående aktier i Sportamore per den 14 februari 2020.

3 Om Sportamore skulle lämna utdelning eller genomföra annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån.

Styrelseledamoten Birgitta Stymne Göransson har inte deltagit i Sportamores styrelses behandling av Erbjudandet. Birgitta Stymne Göransson är styrelseordförande i Industrifonden som är aktieägare i Footway. Industrifonden har åtagit sig att delta i den nyemission som ska finansiera Erbjudandet, se avsnittet Finansiering av Erbjudandet.

Baserat på stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020.

Erbjudandets totala värde är baserat på (i) stängningskursen för stamaktier av serie B i Footway om 17,20 kronor på Nasdaq First North Growth Market den 14 februari 2020 och (ii) 9 694 351 utestående aktier i Sportamore per 14 februari 2020.

Sportamore Delårsrapport Q3 2019 -  Rullande 12 mån.

Styrelseledamoten Birgitta Stymne Göransson har inte deltagit i Sportamores styrelses utvärdering av eller beslut om Erbjudandet. Birgitta Stymne Göransson är styrelseordförande i Industrifonden som är aktieägare Footway och Industrifonden har åtagit sig att delta i den nyemission som ska finansiera Erbjudandet, se avsnittet Finansiering av Erbjudandet.

Alla datum är preliminära och kan komma att ändras.

 

VIKTIG INFORMATION 

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – Footway kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan åtgärd. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Footway kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Med "USA" avses i detta avsnitt Amerikas förenta stater (dess territorier och besittningar, alla stater i USA och Columbiadistriktet). 

Framtidsinriktad information

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom ”bedöms”, ”förväntas” eller ”tros”, eller liknande uttryck. 

Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Footways kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Footway har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.


 

För ytterligare information

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 073-533 65 45

 

Susanne Cederström, IR
Email: ir@footway.com
Mobil: 073-526 60 98

 

 

 

Om Footway
Footway grundades 2010 för att påskynda hur internets transparens gör kundernas värderingar inom kvalitet, pris och miljö avgörande för framtidens produktutveckling. Footway är en e-handelsplattform som möjliggör diskussion och engagemang mellan konsumenter. Syftet med plattformen är att samla och synliggöra konsumenternas kollektiva behov, värderingar och insikter för att hjälpa leverantörer att tillverka bättre produkter som gynnar alla. För att möjliggöra snabb tillväxt arbetar Footway med globala strukturer, crowdsourcing och hög grad av automatisering. Footway har idag 34 anställda med kontor i Stockholm och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2019 intäkter om 991 msek motsvarande en årstillväxt om 30,4 procent. EBIT för helåret 2019 uppgick till 14,8 msek.

Footways aktier är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn FOOT B och FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 83 00 eller via email: certifiedadviser@penser.se. Mer information om bolaget finns på footway.se/investors

 

Informationen i denna delårsrapport är sådan information  som Footway Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2020 07:30 CET.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Konkurrensen hårdnar och såväl försäljningsvolymer som en konsekvent strategi för att kostnadseffektivt möta kunderna blir avgörande för att vinna de närmaste åren. Sammanslagningen av Footway och Sportamore skapar en renodlad e-handelsaktör som kan dra nytta av den pågående turbulensen inom butiksbaserad sporthandel.
Daniel Mühlbach, VD Footway