Nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden har utsett - tre nya ledamöter i Aktiemarknadsnämnden.

Till nya ledamöter i nämnden har utsetts

Cecilia Daun Wennborg, styrelseledamot i bl a ICA Gruppen AB, Getinge AB, Loomis AB, Bravida Holding AB och Hoist Finance AB. Tidigare styrelseordförande i Proffice AB och vd för Carema samt Sverigechef Skandia m.m.

Karin Forseke, tidigare ordf. Alliance Trust Plc, ledamot och vice ordförande i brittiska Financial Services Authority (FSA), vd D. Carnegie &Co, COO London International Financial Futures Exchange (LIFFE) m.m.

Carl Johan Högbom, senior manager på Pepins Group AB (fd Alternativa aktiemarknaden), vice ordförande i Aktiespararna,  ordförande i Aktieinvest, ledamot i Nasdaq Stockholms och Swedsecs disciplinnämnder. Tidigare VD på Stockholmsbörsen, styrelseledamot i VPC m.m.

Övriga ledamöter i Aktiemarknadsnämnden är f.d justitierådet Marianne Gernandt Lundius (ordf.), Ann-Christine Lindeblad (vice-ordf.), Anders Ackebo, Mats Andersson, Ulf Aspenberg, Carina Bergfelt, Jan-Mikael Bexhed, Ramsay Brufer, Peter Bäärnhielm, Ossian Ekdahl, Anne Holm Rannaleet, Eva Hägg, Richard Josephson, Arne Karlsson, Margit Knutsson, Sören Lindström, Dick Lundqvist, Wilhelm Lüning, Nina Macpherson, Jens Nystrand, Robert Ohlsson, Eva Persson, Carl-Johan Pousette, Hans Schedin, Erik Sjöman, Joakim Strid, Charlotte Strömberg och Klas Tollstadius.  

"Glädjande att tre så kvalificerade personer nu tillkommer och kompletterar AMN kompetens och erfarenhet ” säger Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande.

Aktiemarknadsnämnden består av en ordförande, en vice ordförande och högst 30 övriga ledamöter, vilka samtliga utses för högst två kalenderår i sänder. Föreningen för god sed på värdepappersmarknadens styrelse ska se till att nämnden får en sammansättning som är ägnad att inge förtroende hos aktörerna på aktiemarknaden och som är lämplig med hänsyn till nämndens uppgifter.

Aktiemarknadsnämnden ska genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad (Nasdaq Stockholm eller Nordic Growth Market NGM) eller av en aktieägare i ett sådant bolag kan bli föremål för nämndens bedömning, om åtgärden avser eller kan vara av betydelse för en aktie i ett sådant bolag. Detsamma gäller i fråga om utländska aktiebolag som gett ut aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, i den utsträckning åtgärden ska bedömas enligt svenska regler.

Finansinspektionen har som övervakningsmyndighet överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att fatta vissa beslut som ankommer på inspektionen. Det gäller bl.a. beslut om tolkning av och dispens från reglerna om budplikt. Vidare har Nasdaq Stockholm och NGM delegerat till nämnden att tolka och pröva frågor om dispens från deras takeover-regler.

Nämnden gör även uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden rörande bolag vilkas aktier handlas på en handelsplattform i Sverige, dvs. First North, Nordic MTF och AktieTorget. 

Valberedningen har utöver Patrik Tigerschiöld, ordförande i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, bestått av Lars Afrell - Svenska Fondhandlareföreningen, Hans Lindberg - Svenska Bankföreningen, samt Marianne Gernandt Lundius - Aktiemarknadsnämnden. 

Ytterligare information: Patrik Tigerschiöld tfn. 08 - 614 00 20.

Aktiemarknadsnämnden ingår som ett av tre sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, där samtliga organ för näringslivets självreglering inom detta område samlats, se www.godsedpavpmarknaden.se.

Väpnargatan 8, 114 51 STOCKHOLM www.godsedpavpmarknaden.se

Prenumerera

Dokument & länkar