KreditSPAX II - en trygg placering på en ny marknad

Report this content

KreditSPAX II- en trygg placering på en ny marknad Med KreditSPAX öppnas möjligheten för privatpersoner och företag att placera på den expanderande kreditmarknaden med begränsat risktagande. Denna marknad har hittills dominerats av de stora aktörerena då minsta handelsbelopp ofta överstigit 1 miljon kronor. KreditSPAX II ges ut i två serier, Garanti och SPAX, där avkastningen är relaterad till kreditrisken i en företagsportfölj om 100 företag, varav cirka 80 europeiska och 20 nordamerikanska. Avkastningens storlek beror dels på vilket placeringsalternativ (Garanti eller SPAX) som väljs, dels på eventuella kredithändelser som inträffar under löptidens cirka 5 år. Med kredithändelse menas konkurs eller liknande förfarande, oförmåga att betala eller betalningsrekonstruktion. Beräkning av avkastningen görs i fem årsvisa perioder och baseras på antalet kredithändelser som inträffat från startdagen fram till utgången av respektive period. I alternativet SPAX kan den maximala kreditriskrelaterade avkastningen, som fastställs på startdagen, förväntas bli cirka 62 procent under nuvarande marknadsförhållanden. Inträffar kredithändelser efter startdagen reduceras dock den kreditriskrelaterade avkastningen med som regel en fjärdedel för varje inträffad kredithändelse. Redan fastställd periodavkastning påverkas ej. I alternativet Garanti är den förväntade maximala kreditriskrelaterade avkastningen lägre än i SPAX-alternativet, cirka 31 procent. Istället får placeraren en garanterad avkastning om 10 procent (årseffektivt 1,88 procent) under förutsättning att placeringen behålls under hela löptiden. Oavsett antalet inträffade kredithändelser återbetalas i båda alternativen det insatta kapitalet på återbetalningsdagen. -Eftersom skillnaden i avkastning mellan stats- och företagsobligationer för närvarande är historiskt hög, bland annat på grund av att riskaversionen har ökat, tycker vi att det är ett bra läge för KreditSPAX II säger Johan Wijkström, affärsutvecklare på Swedbank Markets. Dessutom är investeringar i företagsobligations-marknaden vanligtvis inte tillgänglig för privatpersoner då minsta placeringsbelopp normalt är mycket högt och då att det oftast rör sig om investeringar i utländsk valuta. I oktober lanserade Swedbank Markets en helt ny placeringsprodukt - KreditSPAX I med en minsta teckningspost på 300 000 kronor. KreditSPAX II är i första hand avsedd för bankens privatkunder med en minsta teckningspost på 5000 kronor. FAKTA Anmälningsperiod 4 november till 22 november 2002 Maximal kreditriskrelaterad avkastning fastställs 2002-11-27 Avgift-courtage 1,5 procent av beloppet, miniavgift 150 kronor Återbetalningsdag 2008-01-16 För ytterligare information: www.foreningssparbanken.se/spax Johan Wijkström, affärsutvecklare Swedbank Markets, tfn 08-585 937 26 Christina Sjöberg, marknads och informationschef Swedbank Markets, tfn 08-585 937 01, mobil 070-588 10 07 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar